Готови за училище

Автор: Милена Макавеева

На прага на новата учебна година във времена, в които тестуването и обследването на децата е особено актуална тема, се замисляме все повече за това готово ли е детето ни за училище. За нас, родителите, е стресиращо, когато предстои проверка на знанията и уменията на малките. За тях обаче, не е задължително да е напрягащо, още повече, че може тестването на готовността за училище да се осъществи на части. Целта на този вид обследване е да се установи нивото на базови за усвояване на училищния материал умения, а именно: познавателни, езикови, социални и моторни. Тестът за училищна готовност не е достатъчен аргумент за поставяне на диагноза, в случай че детето покаже ниски резултати. Той би могъл да насочи вниманието на родители и специалисти към по-прецизна оценка на психичните процеси внимание, памет, мислене, както и детайлна оценка на езиковата компетенция и евентуално други изследвания. Ето кои са базовите критерии в отделните области, които детето трябва да покрива в края на предучилищната си подготовка.
logopedd

Езиково и говорно развитие: на тази възраст (между шест и половина и седем и половина години) се предполага малчуганите да имат ясна, разбираема реч. Добре е да няма нарушения в звукопроизношението (от типа пропуски, замени и добавяния на един или няколко звука), тъй като това би могло да компрометира правилното им отразяване в състава на думите и би рефлектирало в писмената реч. Добре известен факт е, че думите биват изписвани от малките така, както ги чуват от другите и от себе си, когато си диктуват, така че, ако са налице звукопроизносителни проблеми и особености е препоръчително те да бъдат преодолени по възможност преди началото на първи клас.

По отношение на езиковата компетенция се очаква от детето да има възможност за свободно изказване – както монологично, така и диалогично, да използва сложни изречения с добър лексикален запас и правилна граматическа конструкция. Също така, да задава разнообразни въпроси, да разказва спокойно преживян опит, както и да пресъздава основни моменти от кратка приказка, да разсъждава върху такива истории с поука. Смята се, че в края на предучилищната подготовка е способно да подреди правилно хронологично поредица от картинки и да разкаже история по тях. Освен това трябва да има добро познание върху категориите: сезони, професии и други. Добре е да може да обяснява смисъла на думи, да разбира двузначност на такива, да извежда причинно-следствени връзки, отношения между обекти и събития. Очаква се да няма проблем при декодирането и изпълнението на сложни инструкции.
Доброто фонологично развитие е важна стъпка за успешното начало на първи клас. То най-общо представлява умението да бъдат идентифицирани отделните звукове в думите, да бъдат манипулирани едни или други части на думи – звукове и срички. Предполага се, че децата могат да разделят думите на срички, да извеждат първи и последен звук, да назовават правилно в каква последователност са подредени те в думата, както и да посочват думи, започващи и завършващи с един и същ звук, да генерират думи, започващи с даден начален звук, такива, които се римуват. При добра предучилищна подготовка те бързо разбират и реализират задачи от типа: „Ако махнем първата сричка на думата „козар“, коя нова дума ще се образува?“. Важно е да могат да идентифицират отделните думи на едно изречение, в това число съюзи, предлози и други малки части на речта.
1d05de4b50ede21b7617d543f5f98a74 XL

Моторика - за съжаление, в училище децата се движат сравнително малко, спрямо нуждите си. Възможностите за координирано и плавно придвижване в пространството са изключително важен момент, за да бъде постижимо ученето и научаването. Ако едно дете има добре изградена схема на тялото и респективно пространствена ориентация, то ще се чувства комфортно в новата среда. Предполага се, че е достигнало добро ниво на самостоятелност, познава частите на тялото си, може да изпълнява и се забавлява при двигателни задачи по зададена команда или модел. При добро състояние на сензорната интеграция и предоставяни възможности за двигателна активност се наблюдава плавно съзряване на зрителномоторната координация и фините моторни умения, особено важни за развитие на четенето и писането при малките. Добре е преди първи клас, когато се очаква вече да има правилен захват за изписване, да бъдат играни всякакви игри с пръстите, като последователно повдигане на всеки един от тях, когато ръцете са сложени с дланите надолу върху някаква повърхност, или последователно докосване на различни части на лицето с кръстосване на ръцете и други подобни. С оглед на сериозното натоварване на очите, което предстои в първи клас, е добре да бъде направен скрининг за проблеми с елементарното зрение. По отношение на зрителната перцепция се очаква от малчуганите да намират еднакви обекти, да откриват разлики, да довършват логично зададени матрици, да познават буквите и цифрите, да опитват да дорисуват симетрично картина със зададен половин силует. В комбинация с добре развита фина моторика се предполага, че децата могат да режат с ножица, да рисуват основните фигури, да следват зададен графичен ред, да изписват печатни букви, цифри, като е добре да спазват посоките на изписване, а именно: от горе надолу и от ляво надясно.
article 1996 1491215511356 homeschooling your kids

Математически умения: факт е, че не всяко дете има афинитет към математиката, но има основно знание, което трябва да е налично на прага на училище. Очаква се от малчуганите да броят свободно, да са добре запознати с числовата редица до 10, да манипулират свободно в нея, например да отговарят на въпроси от типа на: „Кое е числото преди осем?“; “Кое число се намира между три и пет?“, да съотнасят правилно количество към съответната цифра, да броят наобратно или през две числа, да определят по-голямо, по-малко или равно.
i11272 image original

Социални умения: важен момент се явява мотивацията на детето или т. нар. „готовност за учене“. Освен желанието, добре е да бъдат налични редица фактори като: адаптивност към нова среда и различни условия, умение да се изчаква и следва ред в групата, детето да се чувства добре сред другите, да е кооперативно както с възрастните и да се съобразява с авторитета им, така и с връстниците си, да влиза свободно в комуникация и интеракция с тях, да иска помощ при необходимост и да проявява емпатия към другите. Бихме могли да подпомогнем процеса като подготвяме предварително малчуганите за това какво ги очаква, а също и като обсъждаме ежедневно как е минал денят ни, какво сме преживели, как сме се чувствали и какво най-много ни е харесало. Така ще зададем модел на споделяне и обвързване на опита със съответстващите му емоции, и когато детето тръгне на училище би могло да прилага този модел там и най-вече у дома, разказвайки как се чувства.
domashnyaya podgotovka detei k shkole

Съществуват различни варианти на тестове за училищна готовност. В някои от предучилищните групи подобно обследване се извършва в началото на последната година на предучилищната подготовка, за да се види кои звена са по-слабо развити и в следващите месеци работата е насочена към преодоляване на установените трудности. В края на годината се прави ново тестуване с цел определяне на изходното ниво на децата, което да прецени налична ли е училищна готовност. Освен количествената оценка, изразяваща точните резултати от проведеното обследване, е особено важна качествената интерпретация от страна на специалиста, в комбинация с отчетените индивидуални особености на детето. Тази информация е добре да бъде споделена и обсъдена с родителите. В случаите, в които бъдат констатирани проблеми по отделните сфери или в цялостния профил на обследваното дете, е препоръчително консултирането му от допълнителни специалисти, преди началото на първи клас, с оглед установяване на причините за наличните трудности и препоръки за преодоляването им. Моят апел към родителите е да не се притесняват от провеждането на подобни тестове, а да гледат на тях като възможност за откриване на силните и по-слаби страни в подготовката на децата и съответно изграждане на добра обучителна стратегия. Надявам се, че по пътя към по-доброто и качествено образование на децата ни, всички страни ще си подадем ръце и ще си помагаме: родители, учители, възпитатели и специалисти. Да си пожелаем успех - на нас, които помагаме и на малките да отворят големите порти към знанието!

Повече за Милена

 

logoped okЗавършила е бакалавърската си степен в СУ „Св. Климент Охридски“, а магистърската – в Нов Български Университет. Като студент работи в Специализираната болница за лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа „Св. София“, на доц. д-р Иван Чавдаров. Следва работата й като част от екипа на Терапевтичен и обучителен център „Пумпелина“ за 5 години. След това стартира частната си практика в Логопедичен кабинет „Светулките“.
Професионалните й интереси са свързани с ранната интервенция и превенция, терапия на нарушения от типа на сензорноинтегративната дисфункция,  аутистичен  спектър, детска церебрална парализа, епилепсия и други неврологични заболявания.

 


Препоръчваме ви още:

Кое е най-трудно в първи клас 
Нов в класа 
Мама-детектив

Последно променена в Понеделник, 11 Септември 2017 14:20
Ако искате веднъж седмично да получавате обзор на най-доброто от сайта, можете да се абонирате ето тук.
  1. Най-популярни
  2. Най-нови

Женската интуиция

Женската интуиция

25 Сеп, 2019 Забавно

Първият принцип на кавалерството

Първият принцип на кавалерството

24 Сеп, 2019 Татко Калоян

Много обичам септември

Много обичам септември

17 Сеп, 2019 Татко Калоян

Измама за милиони?

Измама за милиони?

25 Сеп, 2019 Истории

Аз и Мара

Аз и Мара

22 Сеп, 2019 Забавно

Най-прекрасният град

Най-прекрасният град

21 Сеп, 2019 Развлечения

За кожата на една готвачка

За кожата на една готвачка

03 Окт, 2019 Забавно

Калояне, как можа, бе?

Калояне, как можа, бе?

07 Окт, 2019 Татко Калоян

Прав ли съм? Прав съм!

Прав ли съм? Прав съм!

14 Окт, 2019 Истории

Отвори, неверна жено!

Отвори, неверна жено!

13 Окт, 2019 Забавно

Ужасна майка

Ужасна майка

12 Окт, 2019 Блог

Гласувайте за Надя

Гласувайте за Надя

07 Окт, 2019 Забавно

Калояне, как можа, бе?

Калояне, как можа, бе?

07 Окт, 2019 Татко Калоян

Кучешки истории

Кучешки истории

05 Окт, 2019 Любимци

Facebook

Вижте тази публикация в Instagram.

World is such a lovely playpen! #babybobby

Публикация, споделена от Maria Peeva (@mimipeeva) на

Бисквитки

Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ /сookies/ . Повече информация Приемам