Права на многодетните семейства в България

„В решението за броя на децата, държавата не взема участие. Защо тогава многодетните семейства търсят привилегии от нея?“ Това е много разпространено мнение, което показва обществените нагласи към семействата с повече от две деца. Да, държавата не участва във вземането на това решение, но не са ли дискриминирани многодетните семейства, които отглеждат поколението си отговорно, разчитайки на собствените си сили и са коректни данъкоплатци, за разлика от други многодетни семейства, които вегетират с помощите, отпуснати им от държавата. Кой модел заслужава да бъде поощрен от държавата? 


Право на еднократни помощи при раждане и отглеждане на дете

Парична помощ при бременност – отпуска се на жени, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на дохода за достъп до помощта, който се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет, когато нямат право на обезщетение за бременност и живеят постоянно в страната. За 2017 г. размерът на помощта е 150 лв.

Парична помощ при раждане на дете – не е обвързана с доходен критерий и се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет (за 2017 г. е в размер на 250 лв. за първо дете; 600 лв. за второ дете; 300 лв. за трето, и 200 лв. за четвърто и всяко следващо). За определяне на размера има значение поредността на детето. При раждане на близнаци се изплащат общо 1200 лв. Ако до навършване на 2 години на детето се установят трайни увреждания от 50 или повече от 50 %, на майката се изплаща допълнителна еднократна помощ (за 2017 г. в размер на 100 лв.).

Парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година – отпуска се независимо от доходите на семейството, когато децата не са оставени за отглеждане в институция (за 2017 г. размерът е 1200 лв. за всяко дете).

Парична помощ за семейства с нисък доход, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище  - 250 лв. (за 2017 г.).

Забележка: Размерите на изброените помощи се определят със Закона за държавния бюджет и могат да се променят всяка година. За да могат да получат помощи с доходен критерий (като еднократна помощ при бременност), семействата и бременните жени трябва да имат средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца по-нисък или равен на определения за целта в закона (за 2017 г. сумата е 400 лв.).

Месечни помощи за отглеждане на деца

Месечна помощ за дете до завършване на средно образование
, но не повече от 20-годишна възраст – 35 лв. Предоставя се в пари и/или под формата на ваучери на семействата, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на 400 лв. Изплаща се всеки месец до завършване на средно образование, до навършване на 20 г., на деца, които живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция. 
За дете с трайно увреждане, установено от компетентните здравни органи, тази помощ се получава независимо от дохода на семейството и е в двоен размер. Размерът на помощта се определя ежегодно oт МТСП.


Месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година - 100 лв.
Предоставя се в пари и/или под формата на ваучери на майката (осиновителката), чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на 400 лв., при следните условия:

– майката (осиновителката) не е осигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално осигуряване;

– детето не е настанено за отглеждане в специализирана институция за деца на пълна държавна издръжка;

– детето живее постоянно в страната.

Помощта може да се получава и от самотен баща, осиновител или приемно семейство, ако отговарят на посочените по-горе условия.

Месечните помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции до навършване на 2-годишна възраст на детето, независимо от дохода на семейството.

Iv1dun YXqgПраво на отпуск

Отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

Полага се при използван отпуск поради бременност, раждане или осиновяване. Когато детето не е оставено за отглеждане в детско заведение, По време на отпуска се заплаща обезщетение и периодът се зачита за трудов стаж.

Правото може да бъде отстъпено на бащата (осиновителя) или на един от родителите, ако работят по трудово правоотношение.

Важно! Ако майката не се възползва от полагащия й се отпуск или употреби само част от него,  се изплаща парично обезщетение от Държавното обществено осигуряване.


Отпуск за кърмене и хранене

Ако майката кърми детето си, до навършване на 8-месечната му възраст, й се полагат по 1 час два пъти дневно или 2 последователни часа платен отпуск при пълен работен ден от 8 часа.

Ако кърми близнаци или недоносено дете, й се полагат по 3 часа платен отпуск на ден до навършване на 8-месечна възраст, а след това по 2 часа на ден, докато това е необходимо, по преценка на здравните органи.

Ако е с намалено работно време (по-малко от 8 часа), този отпуск е обикновено по 1 час дневно и по 2 часа, в случай на кърмене на близнаци или недоносено дете. Този вид отпуск  се дава с по преценка на здравните органи.


Право на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
След използване на платения отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст има две възможности:

Право на 6-месечен неплатен отпуск за отглеждане на детето до навършването на 8-годишна възраст. Майката може да ползва и до 5 месеца от отпуска на другия родител.

Ако майката е самотен родител й се полагат 12 месеца неплатен отпуск, докато детето навърши 8-годишна възраст. Това е възможно в случаите, когато не е в брачни взаимоотношения с другия родител и не живее в едно домакинство с него; както и когато другият родител е лишен от родителски права или е починал.

Забележка: Този вид отпуск може да се ползва наведнъж или на части (но за не по-малко от 5 работни дни). При ползване на най-малко 10 работни дни, жената е длъжна да уведоми работодателя си. Времето, прекарано в отпуск се счита за трудов стаж.


Платен отпуск за две и повече деца

При 2 деца, до навършването на 18-годишна им възраст, майката има право на 2 дни платен отпуск всяка година допълнително, когато това е уредено в колективния й трудов договор.

Колективният трудов договор не може да съдържа клаузи, които са по-неблагоприятни за нея, от посочените в закона или в колективен трудов договор, с който работодателят й е обвързан.

При повече от 2 деца, до навършване на 18-годишната им възраст й се полагат 4 дни платен отпуск.

Забележка: Този отпуск се дава при желание и не може да се компенсира с парично обезщетение, освен при напускане на работа.
639 57d67235528dd

Права на многодетните семейства според критериите за прием детско заведение и в училище
Тези права са отразени в социалните критерии за прием. Определят се с решение на местните общински съвети. За София при кандидатстване в детска градина децата от многодетни семейства (три и повече деца), получават 2 точки, децата близнаци също 2 т. Облекченията в таксите на общинските детски градини за многодетни семейства се определят с решение на конкретната община.
20 са точките, които дете от многодетно семейство получава, според социалните критерии за прием в първи клас.


Данъчни облекчения за деца

1. 200 лв. - при едно ненавършило пълнолетие дете;

2. 400 лв. - при две ненавършили пълнолетие деца;

3. 600 лв. - при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи.

Условия за ползване  
Детето е от държава член на ЕС или на друга страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; не е навършило пълнолетие; не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.
От облекчението може да се възползва родителя (ако не е лишен от родителски права), настойник, попечител, близък, при когото е настанено детето или приемен родител.

Данъчно облекчение за деца с увреждания

Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ на местни физически лица и на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели се намалява с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 % вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган, като облекчението се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
Условия за ползване
Детето е от държава член на Европейския съюз, или от страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; не е навършило пълнолетие; не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция. От облекчението може да се възползва родителят на детето, негов настойник или попечител, член на семейството или близък (ако детето е настанено при него); приемен родител.
b30449821bd4e8f047fb2fea966f4ce8 800x600

Право на безплатен транспорт
Многодетните майки имат право на безплатно пътуване в страната с железопътния и автобусния транспорт само веднъж в годината - отиване и връщане. Правото на безплатен транспорт се ползва след представяне пред превозвача на удостоверение, издадено от дирекция „Социално подпомагане " по настоящ адрес на майката.

Удостоверението за безплатно пътуване се издава въз основа на подадена молба-декларация по образец, към която се прилагат копия от удостоверенията за раждане на родените (осиновените) от майката деца или удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от общинската администрация.

При подаване на молба-декларацията се представя документ за самоличност. Разходите за пътуване с автобусен транспорт се изплащат въз основа на молба-декларация по образец, подадена в едномесечен срок от крайната дата на извършеното пътуване. Към молбата се прилагат билетите и се представя копие от удостоверението, в което превозвачът е отразил извършеното пътуване.

Право на намаление при ползване на обществен транспорт
Всяка община определя размера на картите за намаление при пътуване с градски транспорт на многодетни майка, ако такова намаление е одобрено.
HOl.68365 uchetnaya politika na 2011 god dlya byudzhetnikov 1 .inettools.net.resize.image

 

Източници: lex.bg, pravatami.bg

Препоръчваме ви още:

За гледната точка 
Военна зона 
История с телешки опашки

Последно променена в Вторник, 29 Август 2017 17:03
Ако искате веднъж седмично да получавате обзор на най-доброто от сайта, можете да се абонирате ето тук.
  1. Най-популярни
  2. Най-нови

Губя го, мамо!

Губя го, мамо!

28 Юни, 2019 Хранене

Татко Калоян отново на плаж

Татко Калоян отново на плаж

27 Юни, 2019 Татко Калоян

Смелостта да си нормална

Смелостта да си нормална

03 Юли, 2019 Добра форма

Децата с трудна съдба

Децата с трудна съдба

02 Юли, 2019 Истории

Мъж в магазин

Мъж в магазин

28 Юни, 2019 Забавно

Летни тела

Летни тела

10 Юли, 2019 Общество

Пътеки, пещери и огромни лъжици

Пътеки, пещери и огромни лъжици

23 Юли, 2019 Развлечения

Нека да е лято

Нека да е лято

23 Юли, 2019 Добра форма

Вдигнете ги тия глави, бе!

Вдигнете ги тия глави, бе!

22 Юли, 2019 Забавно

Една Неда

Една Неда

21 Юли, 2019 Истории

Как уча децата да взимат решения

Как уча децата да взимат решения

19 Юли, 2019 Образование

Facebook

Вижте тази публикация в Instagram.

World is such a lovely playpen! #babybobby

Публикация, споделена от Maria Peeva (@mimipeeva) на

Бисквитки

Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ /сookies/ . Повече информация Приемам