logomamaninjashop

Когато детето не е прието в детска градина

Над 10 000 деца не са приети в детска градина в София. Те ще се борят за 3 400 свободни места на второ класиране за общинските детските градини и ясли. Второто класиране ще бъде на 28 май, трето - на 11 юни и последно - на 25 юни.

За неприетите деца са предвидени компенсации под формата на ваучери. Ваучери могат да получат само родители, чиито деца са на възраст от 3 до 6-годишна възраст. Помощта е в размер на 291 лв. на месец. 

Сроковете за подаване на искания за компенсации са:

- до 5 юни 2021 г. – за периода от 1 януари до 31 май 2021 г.

- до 5 октомври 2021 г. – за периода от 1 юни до 14 септември 2021 г.

Компенсации ще получат родителите, които отговарят едновременно на шест условия:

  • Детето е кандидатствало за прием в целодневна или полудневна организация в държавна или общинска детска градина или училище, в чиито прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, и не е прието поради липса на свободни места за съответната учебна година.
  • Детето не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище.
  • Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго равностойно място в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район.
  • За съответната учебна година детето да е записано в самостоятелна организация в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище.
  • Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране.
  • Родителите на детето да не получават подпомагане от държавния бюджет или по оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението по реда на тази Наредба.

Необходими документи:

    Заявление, с приложени документи както следва в зависимост от вида на направените разходи

1.    Компенсации за извършваните разходи за заплащане на такси за обучение по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище

•    Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;


•    Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура  и платежно нареждане или фискален бон;

2.    Компенсации за извършваните разходи за заплащане на такса по договори за отглеждане и обучение, сключени с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца :

•    Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;


•    Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;

3.    Компенсации за извършваните разходи за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени с физически лица или за отглеждане на дете в размер 20 на сто от разходите по договори за обучение, сключени с физически лица:

•    Договор за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;


•    Прeдавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца;


•    Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физически лица, страна по договора, за заемане на длъжността учител в детска градина, определени в т. 1 от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;


•    Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер;


•    Когато договорът за обучение, сключен с физическо лице – обучител, е сключен за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на родители, обединили своята дейност за обучение и отглеждане на децата си, освен гореизброените документи се представя и копие от договора за дружеството по ЗЗД.

Средствата за компенсиране на разходите ще се изплащат до приемането на детето в държавна или общинска детска градина или училище.

Източници: СО, ИСОДЗ

Още по темата:

Какво се случва с приема в детските градини

child 1864718 1280

Последно променена в Вторник, 18 Май 2021 15:35
  1. Най-популярни
  2. Най-нови

Facebook

Вижте тази публикация в Instagram.

World is such a lovely playpen! #babybobby

Публикация, споделена от Maria Peeva (@mimipeeva) на

Бисквитки

Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ /сookies/ . Повече информация Приемам