logomamaninjashop
Мария Пеева

Мария Пеева

Главен редактор

Откъс от "Железният светилник"  - Димитър Талев

Султана взе светилника и влезе в стаята, дето спяха те със Стояна, а също и Катерина, откакто беше така, болнава. Султана сложи светилника на пода и сви колена до леглото й. Катерина изеднаж се събуди, сама — отвори широко очи, дълбоки, дори и сега, в уплахата й, влажни, топли. „Ах — едва не изрече гласно Султана, — познавам аз сега тия очи, като на стелна крава. Вижда се…“ Уплашена още в съня си, Катерина още повече се уплаши от пронизващия поглед на майка си и се приподигна бързо да стане:

— Що има, мамо… Да ставам ли веке?

— Рано е още. Но седни там да поговорим ние с тебе.

Лицето на Катерина, по слепите й очи, около устните — набъбнали, топли след съня и винаги готови да се засмеят, — започна бавно да бледнее, да изстива. Тя мислеше в гоя миг за греха си и не можеше да го скрие. Главата й клюмна като отсечена, бялата права пътечка блестеше между бухналите й коси, едната от плитките й се плъзна по рамото и увисна отпред, немного дълга, но дебела, тежка, лъскава. Султана гледаше мълчаливо тая мила, хубава глава, вдъхваше сладостния, свой, роден мирис на топлото младо тяло, сетне отеднаж се надигна в гърдите й болезнена погнуса, като че ли неочаквано напипа някаква нечистотия — не беше вече чисто това тяло, бяха го пипали и мачкали груби, нечисти мъжки ръце, стояло е разголено пред чужд поглед — кой… Рафе Клинче! — и тя стисна зъби с отвращение и неудържим гняв. Ръката й потрепера, но не се дигна да удари — по-тежка от олово, — бързият силен гневен порив не можа да я дигне. Вълната на гняв, която кипна и я заля чак до петите, събра се цяла в жестоко обиденото й майчино сърце и там замръзна. Гласът на Султана прозвуча чужд, враждебен, вледеняващ:

— Знам сичко. Искам и от тебе да го чуя.

— Да не бех го направила, немаше да ме омъжите за него. После се уплаших, не посмех да ти кажа.

Султана трепна. Не очакваше такъв бърз, безсрамен отговор. Ръката й сега сама се дигна и тъй — наопаки — плесна твърдо през лицето грешницата. В същия миг остра болка прониза гърдите на Султана… Не тъй, не тъй! Та и тя, грешницата, сега носеше рожба под сърцето си. Ето, както бе мислила и премислила тая нощ, както бе решила:

— Кой е той… Рафе Клинче, нели?

— Той.

— Кога му се даде, никаквице… Откога си трудна?

— Вечерта на сватбата на Нона отидох. Не го канихте на сватбата и аз отидох при него.

— Той… насила ли…

— Не.

— Откога забеляза, че си несама?

— Не знам… Може да има три месеца…

— Защо ни направи такова чудо… ти… Сички ни очерни. Не помисли ли за братята си, за баща си, за мене… Какъв срам!

Катерина неочаквано изправи глава, придръпна се към стената, сграбчи завивката и я притегли до гърдите си — да скрие босите си нозе, нощната си риза. Лицето и бе жално, падналите коси от двете му страни сега беше червено до кръв, влажно, тъмните й очи искряха трескаво, с мрачен, решителен поглед.

— Убийте ме. Изгонете ме. Ще ида при него — изрече тя бързо, задъхана и продължи пак тъй бързо: — Аз знам какво сърце има той, само аз. Как страдал, сирак, колко се мъчил, сички го мъчили и затова е такъв див. Но е най-добър. И ти го мразиш, и сички се подбиват с него, но той е най-добър от сички. Див, ами кога се събрал с люде! Ти не миряса, докато не го прогони, и един път не го покани да влезе вкъщи. А той иконостас ти направил, за тебе, ама не смей да ти го даде. Такъв е той. Жално ми беше за него. После, като го чух да приказва и сърцето му плаче, плаче… мил ми стана. Четирнайсет години е по-стар от мене, а ми каза: „Ти си ми като майка и нема нищо по-мило от майка, моята майка умре.“ Той е като дете послушен, от сичко ще се откаже, и от виното, ако му кажа, сичко ще направи. Попита ме и аз му казах, че ще се омъжа за него. Такъв е той, аз го знам.

— Защо не дойде да ми кажеш? Нели аз съм ти майка.

— Как да ти кажа за него! Би ме удушила. Тебе и Лазе не смей сичко да ти каже.

— Защо му се даде, защо си побързала, така ли се пази моминска чест!

Катерина изви глава на една страна, на друга страна, търсеше отговор:

— Не знам — промълви тя, наведе очи. — Нещо ме грабна с голема сила… Бех като упоена, нищо не мислех. После си казах: по-добре. Сега мама нема да откаже. Ще ме омъжат. Ама как да отворя уста да ти кажа… Помислих да избегам при него. Как да се разделя с вас, исках с добро…

Тя притисна длани на лицето си и зарида, рамената й подскачаха високо.

Завесите на трите прозорчета на стаята вече светлееха с всичките си шарки, малкото пламъче на светилника бледнееше в утринния здрач. Султана го духна. Премести светилника. Сетне пак го взе и стана. Катерина продължаваше да плаче, но все по-тихо. Султана рече:

— Ще те омъжим за него. Не може иначе. Но аз нема да те пратя трудна под венчило. Преди да влезеш в църква с невестински венец, безсрамнице, ще подиря чаре[1] да пометнеш.

— Майко…

— Мълчи! Жално ти е за детето… Ето, кучко, ще платиш греха си со живота на първата си рожба.

Тя се обърна и излезе от стаята.

Щом излезе тя, Катерина сплете пръсти, стисна ги, изви ги до болка и в смътно за нея, невинно отчаяние отново проплака:

— Мили боже, колко страшно става!…

Ала дълбоко в сърцето й — струваше й се, далеч негде в нея — трептеше скрита радост. Откакто бе усетила детето в себе си — само в мъка, в тая чудна болест, която я хващаше внезапно и също тъй внезапно изчезваше, — тя непрестанно мислеше за него, по всяко време, без някакво определено чувство. Само това знаеше тя всеки миг, че то е в нея, че расте в нея, но сега, като чу от майка си, че то трябва да умре, почувствува жал към него — за пръв път като към нещо живо — и непреодолим страх за него, за себе си. Ала след това нямаше да има вече никаква преграда между нея и Рафе. И тя потрепера в замайващо, ненаситно сладка, могъща тръпка, която мина през цялата й утроба, както винаги, когато я вземаше той в прегръдките си.

* * *

Малко по-късно тая сутрин — Катерина още не беше станала от леглото, а Лазар още спеше в стаята си — дойдоха да им съобщят, че току-що умряла Божана Бенкова. Внезапно буйно кръвоизлияние бе я задушило за две-три минути.

Дълго и от сърце плака Лазар за годеницата си. И когато Султана му каза за смъртта й, и по-късно, когато влезе у тях, видя Андрея, видя съкрушената й майка, видя и нея на мъртвешкия одър: мъничка, намаляла още повече от мъки, с чисто, дори прозрачно лице и със същите буйни, меки тъмноруси коси — те като че ли бяха още живи, — все тъй хубава, кротко заспала, едва-едва усмихната във вечния си сън, цяла в ранни, още неразцъфтели пролетни цветя, в бяла и синя коприна. Така я запомни завинаги Лазар. Но дори и сега, със смъртта си, тя не успя да обладае напълно сърцето му. Когато на другия ден след погребението й той остана сам в стаята си и с тиха горест си спомняше за Божана и пак пророни няколко сълзи, почувствува, че с тия последни сълзи сякаш изля до дъно сърцето си и то остана в гърдите му празно, олекнало.

Катерина плака по-неудържимо над мъртвото тяло на другарката си. Тя разтъжи всички там, около мъртвата, и една съседка забеляза сама разхълцана:

— Как плаче това девойче, сърцето да ти разкъса.

— Ами те беха първи другарки, двете — допълни друга съседка, и тя през сълзи.

На гробищата Катерина припадна. Но като плачеше и тъжеше толкова много за Божана, тя плачеше и тъжеше и за себе си, в ужас пред смъртта, която бе дошла, както й се струваше в някакво болезнено предчувствие, толкова близу до нея.

Бележки

[1] Чаре (остар.) — Цяр, лек. Бел. notman 

IX

Минаха няколко дни, а Султана не предприемаше нищо за Катерина. Бе я обзел непреодолим страх сега, след смъртта на Божана Бенкова. Тя знаеше, че въпреки всичко ще изпълни решението си, но в страха си отлагаше ден след ден. Една вечер — те бяха седнали пак сами в голямата одая — Лазар я попита:

— Мамо, какво мислиш още за Катерина? До Поклади остава само една неделя. После ще стане много късно.

— Казах, никой нема да ми се бърка — отговори тя, без да го погледне.

Той, изглежда, се ядоса:

— Ще доведа един поп и нека ги венчей на бърза ръка. Така ще бъде най-добре. Каквото ни е дошло, ще требва да го понесем.

— Аз ще го наредя по-добре — стисна устни Султана, сетне добави: — Ако ми помогне бог и… дяволът.

Сутринта, като изпращаше мъжа си и Кочо на работа, тя им рече:

— Пратете ми днеска следобед некой от чираците, да ме придружи до турската махала. Една кадъна там плете ни нещо за Катерина, искам да я видя.

Кадъната, при която искаше да отиде, беше прочута врачка за женски болки. Преди години, когато след раждането на Катерина тя заболя, туркинята бе й помогнала. Сега пак дойде ред да я потърси. Сама не можеше да тръгне из турска га махала, макар да беше стара жена. И дано не завари някого у туркинята, че там отиваха много жени. Ох, какви грешни работи трябваше да върши!

Момчето дойде от чаршията навреме. Султана се пребради с две черни кърпи, взе и тояжка, да изглежда още по-стара. Върза в кърпата си една бяла меджидия. Момчето се уплаши, като разбра къде ще го води майсторицата му — турчетата, често и възрастни турци, псуваха, биеха всеки християнин, който минаваше през махалата им, — но тръгна послушно след нея. Те стигнаха благополучно до къщата на туркинята. Султана остави чирачето да я чака разтреперано в предния двор, а сама влезе в харемлъка. В тая турска къща лесно се влизаше.

Туркинята бе доста остаряла през тия години, само очите й бяха останали все тъй млади и живи; остаряла бе и Султана, но врачката я позна — припомни й за какво бе идвала преди време. Тя беше сдържана и дори малко тайнствена, но с хубав тих глас, говореше преспански и Султана още повече се успокои, като не завари други жени при нея. Врачката я попита:

— А сега каква нужда те води при мене, къзъм[1]?

— Нужда голема и мъка — въздъхна Султана. — За помятане ти се моля да помогнеш.

— Снаха ли, щерка ли…

— Щерка.

— Като е за хаир, да помогна. Ама да не излезе некоя беля работа. Кажи, кажи какво е, що е.

— Голем хаир ще направиш. Младо, сгрешило, но ако узнае баща й — излъга Султана, — жива нема да я остави. И голем срам е за нас.

— Колко годишна е?

— Нема още седемнайсет. Наближава.

— За пръв път ли?

— За пръв път.

— От колко време е трудна?

— От три месеца, може и повечко.

— Е-е… Ами защо не си дошла по-рано?

— Не знаех. Сега ми каза.

Ханъмата помълча, сетне каза:

— Нема да е лесно: млада, за пръв път и на три-четири месеца трудна. Ама като е за хаир, ще ви помогна, а повеке аллах да помага.

Тя стана и влезе в съседна стая. Останала сама, Султана се озърташе и ослушваше като крадец, да не би да я свари някой тук. Ханъмата не се забави много. Тя седна отново с подвити колена срещу Султана, в ръцете си държеше шепа сухи корени, треви, някакъв чуждоземен плод — сух и твърд, колкото малък орех, — и една малка тенекиена кутийка.

— Дай си кърпата, къзъм. Отвори си сега очите и ушите добре: ето тия коренчета и тия тревички, и това орехче ще вариш в половин ока вода, докато остане до петдесет драма от водата. Дай сега единия ъгъл на кърпата — тя отвори тенекиената кутийка, взе оттам с два пръста някакъв прах и продължи: — Ето тоя прашец, и него ще сипеш, докато водата е още на огъня, и после веднага ще я свалиш. Вържи прашеца добре. Ще прецедиш билката през един тюлбен. Щом изстине, ще я дадеш на момата да я изпие, ама на гладно сърце. Момата ще лежи три-четири дни, за три-четири дни, ишаллах, сичко ще мине. Ако е още слаба, ще полежи още некой ден. Каквото излезе от нея, ти нема да го пущаш по вода, нема да го хвърляш в огън, а ще го закопаеш на скришно место, само ти да знайш, три педи в земята. Е, хайде, дано аллах не ви лиши от мерхамета[2] си.

Султана прибра внимателно билките. Ръцете й трепереха. Тя попита с пресекнал глас:

— Опасно ли е, ханъм? Да не се случи нещо лошо на детето ми…

— Слушай, ти си раждала, знайш. Когато ражда жената, единият й крак е в гроба, а още повеке, кога е насила. Ама ти остави на аллаха. Ако се боиш много и не искаш, дай ми билката. Аз не ти я давам насила, ти дойде да ме молиш за нея.

Султана подаде бялата меджидия на ханъмата:

— Ако свърши сичко добре, голем бакшиш ще имаш от мене, ханъм.

Врачката пусна монетата в джоба на широкото си джубе, без да я погледне, и каза с приятния си глас:

— Аллах най-напред. Но ти не бой се, къзъм. Помогнала съм аз на много жени, и наши, и ваши.

Още по пътя Султана прати чирака да си върви в чаршията, а тя се прибра вкъщи и се залови да приготви билката. Бързо отмери вода, сложи я на огъня да ври заедно с корените, непознатия плод и тревите, сетне сипа и прашеца — всичко досъщ както й каза туркинята. Процеди водата и тя остана в едно бакърено ваганче колкото петдесет драма — гъста, тъмночервена, почти черна. Дотук тя бързаше, да не загуби една минутка напразно, ала като видя в ръцете си тая гъста течност черна като съсирена кръв, сепна се в уплаха и не откъсваше очи от ваганчето: каква незнайна сила имаше тая черна вода, корените, чуждоземният плод и тайнственият прашец? Лек ли беше това или отрова, която погубва човека? Нямаше ли да погуби тя детето си със собствените си ръце — ето, не знаеше какво ще й даде да пие, лек спасителен или отрова. Нямаше друг път, друг изход. В безумието си Катерина сама бе довела дотук и себе си, и нея, родната й майка. Нямаше друг път, за да се избегне, да се скрие позорът. Не — тя само се плаши повече, отколкото трябва: как би й дала врачката отрова! Дано да помогне, че може и да не помогне — тогава? Сега Султана се уплаши наистина повече — като да се боеше повече от срама на дъщеря си, негли от нейната смърт. Тя тръсна глава. Това беше последното й колебание. Наближаваше време да се върнат мъжете от чаршията и тя пак се разбърза, не мислеше вече за друго освен за това, което вършеше и което трябваше да свърши.

Повика Катерина, която и без това се навърташе около нея и я следеше изпод вежди с любопитни, уплашени очи. Каза й, като се увери, че Раца, снахата, няма да я чуе:

— Тая нощ ще спиш в Лазевата стая. На него ще постелем тука, до огнището. Иди да си приготвиш леглото и гледай нещо по-вехто, сложи отдолу нещо по-вехто. Върви. Събличай се и легай там, нема да ядеш нищо тая вечер. Върви. Ей сега ще дойда и аз.

Малко по-късно Катерина я чакаше вече в леглото си с бледо лице, покорна. И като че ли това беше най-важно, Султана й се скара:

— Защо не се обаждаш, щом си готова! На, изпий това — додаде тя веднага.

Лицето на Катерина побледня още повече. Тя погледна и с разтреперани ръце пое бакърената паничка. Сетне смело я надигна и изпи гъстата течност. Лицето и цяло се изкриви, една черна капка бе потекла от ъгъла на устата й:

— Ох, как горчи! Мамо, отрова ли ми даде да пия…

— Легай сега там и мълчи. Ще пиеш ти много горчиви чаши с тоя си ум.

Катерина легна послушно, придръпна покривката до брадичката си. През гърдите й премина огнена струя и се разля по цялата й утроба. Изеднаж тя каза:

— Майко… ако видиш, че умирам… кажи на Лазе да го доведе, още един път да го видя.

От очите й бликнаха сълзи. Тя не се реши да спомене името на Рафе Клинче, но майка й разбра кого искаше да види тя за последен път.

Султана мълчаливо излезе и дръпна вратата след себе си.

Вечерта, като се събраха всички в голямата стая, Стоян попита за Катерина.

— Болна е — отговори късо Султана. Седнаха да вечерят, Стоян погледна празното място на Катерина на трапезата и пак попита:

— Какво й е?… Тя напоследък често боледува. Полекувай я нещо, поразпитай.

Той много се страхуваше от болести и не можеше да скрие тревогата си, когато се разболееше някой вкъщи — питаше, разпитваше, отиваше по няколко пъти да види болния, опитваше се да го развесели, да го разсмее и повече себе си да убеди, че болният не е толкова болен. Султана му се сърдеше — той непрестанно я караше да търси билки, да топли керемиди, да приготви нещо по-вкусно за ядене. И колкото беше голяма тревогата му — още по-голяма беше радостта му, когато болният ставаше от леглото. Тая вечер и по-голямото детенце на Кочо беше нещо немощливо, сърдеше се, проплакваше, не искаше да яде и не се отделяше от скута на майка си. Но Стоян досаждаше още повече. И Султана му се скара тъй, че скоро след вечеря всички се прибраха по стаите си. Така по-добре — да не й се пречка никой. Останаха сами с Лазара в голямата стая, тя и на него каза:

— Да беше отишъл да легнеш там, при баща си. Аз ще остана тука тая нощ, да бъда по-близу до Катерина.

— Какво става, майко, с Катерина? — погледна я Лазар замислен.

Султана въздъхна, преди да отговори:

— Каквото требва да стане. Ти сега по-добре иди си легни — добави след минутка и влезе при Катерина.

Лазар знаеше, че майка му не търпи никого да се бърка в работата й. И знаеше, че тя свършваше добре всяка работа. Отиде и легна при баща си, който вече бе заспал, уморен от тежкия си труд, но и тъй, както винаги, въпреки страховете и тревогите си.

* * *

Мъките на Катерина бяха започнали. Тя се сдържаше да не охка, да не вика, но щом влезе майка й и затвори вратата след себе си, Катерина простена:

— Изгорех, майко… Като огън пълзи и надолу, по нозете ми… Дай ми малко водица.

Гласът й беше отпаднал. Тя бе поизбутала завивката и ръцете й лежаха отгоре като пречупени. Султана донесе от другата стая големия светилник и като й подаде бардучето с вода, наблюдаваше лицето й. Някой сякаш бе избърсал с кърпа младата руменина по това хубаво лице. Челото и бузите лъщяха влажни, около устата и по нежно закръглената брадичка блестяха ситни капчици пот, косите по слепите очи бяха полепнали и изглеждаха съвсем черни от влагата върху побелялата кожа. Там, под тънката кожа и по разголената моминска гуша, жилите биеха бързо, отсечено, твърдо — Султана ги виждаше. Тя остави настрана големия светилник и духна малкия, който осветяваше досега стаята. Напрегна гласа си, да не би да потрепери:

— Търпи. Ще мине. Изпотила си се — поглади челото й, студено като грудка лед.

Донесе суха, мека кърпа, обърса лицето й, бялата гуша, посегна под гърба й, сетне към нежния улей на гърдите й. Катерина плахо посегна да спре ръката й, свенливо затвори очи. Султана присви вежди, пред погледа й се изправи за миг образът на омразния мъж, който бе осквернил чистотата на това младо тяло. Катерина я погледна, долови гневната искра в очите на майка си. Какво би могла да й отговори — но нали тъкмо на любимия човек сърцето дава всичко и това, което крие дори и от родната си майка. Султана избягна очите на щерка си, за да скрие собствените си очи. Сетне каза с омекнал глас:

— Гледай да заспиш. Добре ще е да поспиш.

Катерина въздъхна. Султана премести светилника в ъгъла и сви нозе там, на пода, върху дебела мека постилка — ще седи тук, ще чака, ще бди. Тя преметна на шията си нишката на недовършен чорап, лъскавите игли заиграха между пръстите й, кълбото прежда се търкулна от скута й, но тя не го забеляза. Тихо беше из цялата къща. Болното дете в съседната стая плака дълго, скимтя и най-сетне утихна. Султана ясно чуваше дишането на Катерина — пресекнало, бързо, сухо. Заспала бе, изглежда — дано да поспи, да събере сили. Най-страшното още не беше дошло. Помагай, господи, помагай, света Богородице, ти, майка…

Не можеше да се отвори сърцето й да се помоли с цяло сърце на бога. Чувствуваше срам пред всемогъщия, не бе му останала вярна докрай, а бе прибягнала до помощта на дявола. Струваше й се, че сега дяволът беше по-близу до нея. Бог не би одобрил да се убие заченат плод в майчина утроба — който е сгрешил, трябва да изкупи греха си, а не да го крие. Бог беше много строг и тя потърси помощта на лукавия, но можеше ли да има вяра в него! Пресвета Богородице, ти си майка, смили се… Как да остави детето си в позор, и всичките си деца, целия си род; никой не би простил на младата грешница, една майка искаше да спаси детето си от людската жестокост. „Ето, господи, съди и пресъди… — чорапът бе увиснал в неподвижните й пръсти, ръцете й се отпуснаха в скута — съди ме, господи… Катерина е сгрешила в младежката си глупост, тя не е знаяла що върши, какви последици ще има постъпката й. До края на живота си би носила своя позор, не ще посмее никого да погледне в очите, никой нема да й прости, всеки ще се поругае с нея. А никой не ще накаже мъжа, който е сто пъти по-виновен от нея. Срамът ще падне върху цялата ми челяд — продължаваше да се бори с мислите си Султана. — Не можех да приема и аз съм, която посегнах, накажи мене, господи, ако съм сгрешила, за да спася детето си…“

В сърцето й се надигаше против волята й гняв против бога и в страха си пред всемогъщия тя се мъчеше да потисне тоя гняв, да го скрие дори и от себе си. Срещу божията справедливост тя издигаше своята човешка и майчина справедливост и любов, предлагаше най-сетне и себе си за изкупителна жертва, ако трябва някой да бъде наказан, но ето — това беше: тя, майката, бе поискала да спаси неразумното си дете. В нов прилив на страх тя се прекръсти бързо три пъти — тя спореше с бога… Прости, господи, помилуй!

Глух стон се проточи като негде отдалече в тишината на малката стая, в тишината на нощта:

— Ъ-ъ-ъ-х! Ъ-ъ-х…

Султана потрепера. Отметна нишката на чорапа от шията си и скочи. Катерина люшкаше глава върху възглавницата, със затворени очи, още в съня си, види се, чувствуваше пристъпа на голяма болка, или пък беше в безсъзнание и пак не можеше да надвие болката си:

— Ъ-ъ-ъ-ъ… ъ-х…

Внезапно тя отвори огромни безумни очи, тъмни, без блясък, две страшни, черни дупки, и с неочаквана сила се изправи, опря се на ръцете си. Изви се нечовешки писък, разнесе се из цялата къща:

— Майко, умирам! Сега… сега умирам! Сега ще умра!

— Нема да умреш! — застана срещу нея Султана, сякаш да я защити с гърдите си. — Нема да умреш, сине, аз нема да те дам! Ще мине, ей сега ще мине, ще мине…

Катерина клюмна глава, затихна. Султана я прихвана и полека я сложи назад върху възглавницата. Вън тропна врата, чуха се гласове. Султана погледна още еднаж дъщеря си и се спусна вън, дръпна вратата след себе си. Наскачали бяха тримата мъже и Кочовица, гледаха насам слисани, уплашени. Султана махна с ръка:

— Какво, какво! Я се прибирайте сички!

— Какво става с Катерина… — продума Стоян, гласът му трепереше.

— Нищо, нема нищо! Вървете да спите — тя спря поглед върху Раца: съвсем не беше за нея това, което ставаше вкъщи. — Хайде, Кочовице, върви! Хайде, сички.

Раца се дръпна в стаята си. Нито един от тримата мъже не се помръдна. Султана викна:

— Хайде де! Какво ме гледате!

Но тя нямаше време за губене и като се обърна отново да се върне при Катерина, изви страшно очи:

— Да не е посмеял некой да влиза тука!

Влезе в малката стая и притисна вратата с гърба си. Удари я тежък, сладникав мирис на кръв. И страшно тихо беше в тясната стая, пламъчето на светилника светеше неподвижно. Султана се приближи до леглото с бързи, безшумни стъпки, наведе се над болната със затаен дъх. Катерина лежеше неподвижна, дишаше тихо, с полуотворена уста, зъбите й се белееха между засъхналите, напукани устни. Лицето й беше побеляло, очите й бяха затворени и се губеха в широки сенки, между тях носът й се белееше изострен, изтънял. Полека, предпазливо Султана подигна покривката откъм нозете й. Болната беше плувнала в кръв. Султана притегли наблизу съдовете и разни други вещи, които бе приготвила преди това, и се залови за работа. Катерина тихо охкаше и нямаше сили да се помръдне.

— Поолекна ли ти, чедо?

— Да — прошепна едва чуто Катерина. — Леко ми е… спи ми се.

— Аз ще излеза малко, а ти поспи. То мина веке, сине.

Зави с раздърпана вреща една стара, очукана пръстена тенджера, дигна я внимателно под мишницата си, боеше се да не я разплиска. Надзърна в голямата стая, да не има някой там, дигна светилника с другата си ръка и излезе. Светилника остави в голямата стая, близу до външната врата, която остави отворена — да й светлее в тъмнината.

Слезе долу в двора, огледа се. Тъмна, глухо тревожна беше предпролетната нощ. Полъхваше недоловим мирис на близка пролет. Не въздухът, а като че ли тъмнината беше осезаема, влажна. Трептяха и се люлееха звездите по черното, безлунно небе като разпиляна жар. Като свикнаха очите й в тъмнината, Султана съгледа дървесата в градината отсреща, те надничаха с голите си гранки към широката и бледа струя светлина, която идеше невидима откъм отворената външна врата. Султана се поколеба за миг, но тя не се боеше от живи люде — кой би излязъл посред нощ да я следи какво прави? Остави тенджерата до стълбата — да не влиза с нея под тъмните стрехи, дето се спотайват нечисти сили, — отиде и напипа под навеса една мотика и я изправи на оградата до градинската врата. Върна се, взе отново тенджерата, дигна на път и мотиката и навлезе в градината, в най-отдалечения ъгъл. Дълго копа и рови с пръсти влажната земя, осветеният четириъгълник на вратата и мъничкото пламъче на светилника се виждаха далеко, като през море от тъмнина. Тя забрави и страх, и живи люде, и тъмни, вражи сили, но меката влажна пръст не се поддаваше на мотиката, на ръцете й — кой знай колко време копа и колко пъти мери с педи, сърцето й все повече натежаваше от умора и от тъпа болка, сякаш копаеше истински гроб. Най-сетне премери три педи, дори и повече, сложи в невидимата яма тенджерата, както беше завита с врещата, и с разтреперана ръка направи отгоре й три пъти кръстен знак. Зарови я бързо, затъпка я добре, доколкото можеше в тъмнината.

Върна се в малката стая със светилника в ръка, надвеси се над болната — тя спеше много тихо — и чак сега почувствува Султана, че нозете едва я държаха, снагата й беше готова да се разпадне от умора. Приготви си набързо легло близо до леглото на Катерина и легна там. „Как се е унесла Катерина!“ — едва мина през ума й и сама веднага потъна в дълбок сън.

Бележки

[1] Къзъм (тур.) — букв. „Момичето ми“. Бел. notman 

[2] Мерхамет (тур.) — Милост. 

X

Събудиха я някакви гласове, непознати люде се караха и викаха, после чу писък на току-що родено дете, слаб и жален. То било детето на Катерина, гладно било и голо, оставено вън, до стълбата на двора, мокрил го студен дъжд, някакво черно куче се приближило да го разкъса, да го нагълта. Султана едвам подигна глава, повлече ръце и се изправи в твърдото си легло. Не се чуваше никакъв глас, никакъв шум. Пламъкът на светилника подскачаше равномерно върху тънкото въгленче на фитила. Тихо беше навред, Султана не знаеше колко време бе спала и кое време беше, дългата нощ сякаш бе спряла и нямаше край. Тя стана, оправи фитила на светилника, наведе се над Катерина. Очите на болната бяха все тъй затворени и като че ли не дишаше. Побелялото й лице беше нашарено с още повече сенки, очите й бяха се откроили, бузите й — като залепнали под изскочилите скули. Султана докосна ръката й, студена като лед. Катерина отвори очи, но като че ли и това движение на клепките беше уморително за нея — толкова ясно личеше изтощението й.

— Ти ли си, мамо… — прошепна тя. — Скоро ли ще се раздени…

— Скоро, сине! Ти поспа доста, а! Харно, харно. Не си ли гладна?

— Нищо не искам. Не мога да се помръдна. Всеко кокалче по мене… стои отделно. Нищо не ме боли. Не съм гладна. И вода не ми се пие. Не знам… дали съм още жива, или…

— То е от слабост. Ще ти донеса млекце. Утре ще ти заколя кокошка; мислех да я пазя за поклади, но за поклади ще заколим стария петел. Да ти направя ли попара с млекото, или така ще си го пийнеш. От вчера на обед не си яла. Щом вземеш да ядеш, бързо ще се засилиш.

Султана искаше да насочи своите мисли и мислите на болната в друга посока, искаше да върне и себе си, и болната във всекидневния живот, като нищо да не е било. А болната не знаеше жива ли е, или мъртва и пак затвори очи. Като я виждаше така, и Султана не знаеше дали бе останал още живот в това лице и в това неподвижно тяло. Тя каза високо:

— Ще ти донеса млеко да пийнеш.

И неволно почака една минутка — дали Катерина ще отвори пак очите си.

Донесе ваганче с мляко. Подигна болната да пийне, а тя нямаше сили да глътне две глътки и каква тежка беше главата й, отпусната. Не каза нищо, нито изохка. Сърцето на Султана започна да се блъска бързо и твърдо, гърдите й кънтяха, преди още да мине през ума й тая страшна мисъл. Как не се сети да погледне първо там! Остави паничката на пода и подигна завивката откъм нозете на Катерина. Тя пак бе плувнала в кръв — чиста, алена по белите отпуснати бедра. Султана стисна устни, напрегна ръце и цялото си тяло — да не треперят. Разшета се, разбърза се — изчисти болната, подмушна нова чиста постилка. Катерина сякаш нищо не усещаше. Кръвта й изтичаше. Но това може би се е набирало през нощта, след помятането. Ако и сега…

Борбата започваше отново. С кого — с бога, с дявола, със смъртта. Срещу тях беше само волята на една майка. Тя не помисли сега нито да се моли, нито да проклина, нито да строи надежди. Трябваше само да чака, да се държи здраво на нозете си и да чака. Нужни й бяха големи сили. И още повече: да насърчава болното си дете, да го крепи и задържа в живот. Да се разправя и с другите домашни — Стоян, синовете й, снахата, която трябваше да държи най-далеко от Катерина — и тя беше бременна, можеше да се уплаши, — злият дух, който дебне и мъчи родилките, беше тук, вкъщи.

Султана пак се опита да накара болната да пие от млякото и почти насила изля в устата й една-две глътки. Млякото ще я засили, ще помогне, ако има още отрова в тялото й. Да, мляко, повече мляко! Донесе лъжица, отпусна се на колена до леглото на пода и започна търпеливо, упорито, глътка по глътка.

— Остави ме, майко… — простена жално Катерина. Гласът й беше съвсем отпаднал.

— Требва да пиеш млеко, сине. — Отде се взе тая звучност пък в нейния глас? — За тебе то сега е най-добър лек и дава сили. Ха така! Още малко, още тая лъжица. Да се засилиш, това ти требва сега. Отслабна много, а иначе нема веке нищо, чедо. Лошото мина, само да се позасилиш малко.

Тя сложи изпразнената паничка на пода и продължи:

— Не се оставяй да те надвие слабостта. Ще видиш сега как ще ти дойде сила. Поспа си доста, млеко пи. Ако ти се спи още — поспи си. Или ако искаш, да си поприказваме. Кажи ми нещо. Или аз да ти разкажа нещо, да ти разкажа некоя приказка. Когато беше малка, сине, се ме караше да ти разказвам приказки. Спомняш ли си? Искаш ли да ти попея? Ти май не си ме чувала да пея.

Горната устна на Катерина потрепна. Дали искаше да се усмихне или пък от досада! Султана погали челото й, студенината му прониза ръката й. Катерина не отговаряше, не се помръдна, не издаде никакъв звук, очите й бяха пак затворени. Отчайващо беше безразличието й към всичко наоколо, не се интересуваше от нищо, като че ли не беше от тоя свят. Жилите на слепите й очи и по гушата й не се забелязваха дори, Султана ги докосна с върха на пръстите си — едвам биеха. Но може би тя пак заспа — нека спи и това е добре. Султана прибра ръцете си в скута, затихна. Нямаше ли край тая нощ? Да беше се разденило поне… Ето, пак негде плаче малко дете, вън, на двора. До стълбата или в градината. Колко жално плаче, с какъв слаб гласец! Дано не го чува Катерина. Да, това е детето на Катерина… детето на Катерина… детето на Катерина плаче вън… детето на Катерина… Ох! — стресна се Султана, потрепера. Унесла се бе в дрямка.

— Спиш ли, Кате? — пошушна до ухото й Султана.

Чуха се тихи гласове вън, в голямата стая. Стоян и Лазар бяха станали. Султана изнесе вън светилника и през светлината му срещна погледите на двамата мъже. Очите им питаха, но Султана не отговори и каза спокойно:

— Добре, че сте се разбудили сами. Не знаех кое време е. Ами ти — обърна се тя към Лазара — що си се дигнал толкова рано. Да не идеш да чукаш при баща си…

Угриженото лице на Стоян изеднаж се разведри:

— А… Отвикнал е той веке да чука. Търговец…

Лазар не сваляше очи от майка си. Най-сетне той гласно попита:

— Как е Катерина?

Тя потисна въздишката си, сложи светилника до огнището, присви колена там да разпали огъня, затрупан дълбоко в пепелта. Сетне каза:

— Пак така.

Върху лицето на Стоян се спусна сянка, пък каза бързо:

— Ами… потърси некакво чаре! Немаме хекимин в града, пусто да остане.

Султана сложи върху няколкото разровени жарчета сухи съчки, наведе се, духна два-три пъти и каза:

— Не требва тука хекимин, не ще помогне. Що знаят те…

— Ами… Ами… — заекна Стоян и не знаеше какво да каже, не знаеше как да разбере думите на жена си.

— Ти сега върви по работата си — сопна му се тя, — пък аз нема да оставя Катето без лекове и без грижи, човече божи!

Стоян подигна рамена и излезе вън. В стаята влезе Кочо. „Той поне нема да ме пита и разпитва“ — помисли си Султана. След него се показа и жена му. Султана й махна с ръка.

— Що си станала толкова рано, невесто. Иди си полежи, чедо, аз ще изпратя мъжете.

— Рекох… Ти май цела нощ не спа.

— Как е малкият?

— Проплакваше до некое време, но сега спи и не ми се вижда да има огън.

— Ще дойда да го видя, а ти върви, върви при него там.

Ободрен от утринния хлад, наплискал се със студена вода на чешмата, Стоян викна още от прага:

— Май сме позакъснели малко. Зорницата отдавна е изгрела, ей такава е, виси като сребърна обица. Жено, дай кърпата да се обърша.

Султана му подаде кърпа.

— Ти се ще измислиш нещо… Обица…

Малко по-късно Султана и Лазар останаха сами в голямата стая.

— Майко, какво става с Катерина?

Султана притвори очи, като да се замисли, или за миг се отдаде на умората си.

— Какво й е… Пометна. Кръвта не спира.

— Но, мамо… — викна Лазар с пресекнал глас, — требва да направим нещо! Не може тъй да чакаме. Да вземем една кола, да я заведем в Битоля. Там има добри хекими.

— В Битоля… Ако изтрае днеска… Като се пусне еднаж кръв, мъчно е да се спре. Сама може да спре, а Битоля е далеко. Ако не спре кръвта сама…

Лазар каза, без да погледне майка си:

— Защо направи това, майко? Щом било толкова опасно, да беше останало така най-сетне. Ето, Катерина може да загуби живота си.

— Да — въздъхна Султана, — може… Мислех си, толкова жени пометат. Знаех също, че и много жени затриват живота си. Ако Катерина умре, нека секи ми каже: ти я уби! Направих го, а пък аз й съм майка. Никого нема да боли повеке от мене. Аз си знам колко ме боли и как се страхувам за живота й. Но и сега да требва да почна — пак ще го направя. — Тя дигна към сина си остър, мрачен поглед: — Не искам моята щерка да роди копеле. Кой както иска, така да ме съди.

Тя се наведе над огнището, посбута огъня без нужда. Лазар мълчеше. Той не одобряваше постъпката на майка си, но кой може да съди една майка за това, което върши за децата си, дори и когато прави грешки? Султана пак се обърна към него:

— И пак се страхувам да не се разчуе, та като не можах да я запазя от грех, да не мога и да скрия греха й от людете. Знаем само ние с тебе и оня… Клинче де. От него се боя. Ти не му казвай нищо какво става с Катерина. И ако се случи, не дай боже, най-лошото, пак нищо не му казвай. Да си затваря, кажи му, добре устата, какво имал, какво немал с Катерина. Людете това чакат, дори и нищо да не е имало. Ти веке и сам знайш какво требва с него. Тя каза да й го доведем, ако… — Султана се поизкашля, за да овладее гласа си. — Да го види още един път. Ама аз не искам той да стъпва в къщата ми. Не го искам, пък и ще го видят чужди люде и… отде-накъде. А тя нема и да знай…

Лазар забеляза сълзи в очите на майка си. Сви се на плач и неговото гърло.

Султана стана и отиде да види болното си внуче. Лазар я проследи с поглед и му се стори, че тя бе се сгърбила тая нощ. Кочовица и двете й деца спяха спокойно. Султана тихо излезе оттам и влезе при Катерина. Вече се зазоряваше.

В гъстия още здрач Султана видя лицето на Катерина — синкавобяло петно. Тя тихо сви колена на пода до нея, приведе се по-близу, ослуша се. Болната лежеше, както я остави, в пълна, страшна неподвижност, но тя долови дишането й, едва чуто. И остана да чака, докато се развидели по-добре. Против волята й — нямаше никаква власт над тях да ги спре, да ги прогони — в главата й нахлуваха мисли, които вледеняваха сърцето й, пред очите й нечиста сила разтваряше картини, които я ужасяваха. И все пак тя се ослушваше в тия жестоки мисли, чужди, зли, но пак нейни, заглеждаше се в страшните картини — тя мислеше, макар и не по своя воля, за мъртвата Катерина, виждаше я. И за мъртвата трябваше да се погрижи тя, която й бе дала живот, но защо сатаната бързаше да я мъчи, преди да дойде ангелът да вземе душата на детето й? Ох, проклета майка — никога да не постига децата това, което минава през ума и сърцето на майката, и тъкмо тогава, когато най-много ги обича, най-много ги жали. „Не бързай, сатано! Ако требва, ангелът ще дойде преди тебе. Или ти си дошъл мене да мъчиш, враго нечестиви. Мъчи ме, гори ме с огън и пъкъл, но аз нема да те пусна да стигнеш до нея…“ Султана се стресна. Синя зора изпълваше стаята и сияеше, трептеше във всяка вещ. Тя бързо се изправи на колената си, посегна с разтреперани ръце, подигна завивката откъм нозете на Катерина. И охна без глас. Кръвта продължаваше да се изцежда. Обхвана с две ръце лицето на болната, допря ухо до устните й — дишаше, още беше жива!

Султана опря свити пръсти на пода и бързо се изправи. Да — как не се сети по-рано: тая, която й даде отровата, може да й даде и лек! Туркинята, врачката… Тя се поприбра набързо и от чардака каза на Лазара, който още не беше излязъл в чаршията:

— Навъртай се тука, докато се върна. Гледай да не влезе невестата при Катерина.

Портата изтропа след нея. Улиците бяха още пусти. Из турската махала я срещна стар, ранобуден турчин.

Спря се, изви глава след нея слисан.

— Хай, завалията…

Помисли, че е луда.

Портата на врачката беше заключена. Султана почука. Излезе да й отвори мъжът на врачката. Не се изненада — свикнал бе, види се, да посреща посетители на жена си през всяко време. Пусна я да влезе сама в харемлъка. Султана закърши пръсти още от вратата, щом видя врачката:

— Аман, ханъм! Спаси ми детето, кръвта не спира, изтече…

Туркинята я поразпита набързо, сетне започна да върти очи:

— Ех… Аз ти казах… Тежко е, млада, за първи път. Немала късмет твоята щерка. Ще ти дам една трева, помага понекога за кръв. И нея ще свариш в половин ока вода, да дойде до сто драма. Ще я изпие на два пъти, по на един саат време. Стиска тая трева, събира, може да помогне.

Султана зави тревата в кърпата си, забърза да си върви. Туркинята спусна клепки и каза с хубавия си глас:

— Два черека струва, къзъм…

— Ох, боже, ох, как забравих! — затюхка се Султана. — Ами забравила съм да взема пари, ханъм!

— Е, хайде, хайде — каза ханъмата великодушно, — ще ми ги донесеш друг път.

— Нема да забравя, ханъм, вервай… (Тя наистина не забрави — прати й парите няколко дена по-късно.)

Колкото бързо дойде Султана да потърси спасение при врачката, още по-бързо се върна вкъщи, приготви лекарството. Напразно — лековитата трева не помогна.

Към пладне Катерина промърда побелелите си устни и прошепна със сетни сили:

— Доведете го… искам да го видя…

Това бяха последните й думи. Унесе се в сън от изтощение и вече не се пробуди. Когато би клепалото за вечерня, Султана видя, че тя бе угаснала — догоряла бе докрай свещицата на живота й. Султана сложи глава до главата на мъртвото си дете и тихо изплака всичките сълзи, които бяха се набрали в нея през това мъчително денонощие. После пак се изправи на нозе като боец за последната битка.

Разшета се да скрие всички следи, та никой да не познае от какво бе умряла Катерина. Сетне повика Кочовица в голямата стая и гласът й беше толкова спокоен, само звучеше някак по-издълбоко:

— Ти не се плаши, сине… Наша Катерина свърши, бог да я прости. — Кочовица мълчаливо плесна ръце, сплете пръсти занемяла. Султана веднага продължи, за да отвлече вниманието й: — Ти не можеш и не бива да гледаш, ами иди, кажи на Бенковица да дойде да ми помогне. Никой друг да не знай. После ти прибери децата в стаята и стой си там, не е това работа за тебе.

— Майко… — задави се в ридания Кочовица — ами тя, милата, вчера си беше здрава… как…

— Сърце, сине, от сърце — сложи върху нея Султана тежък поглед. — Като ахна от вчера, нещо се скъсало в нея, проболо я в сърцето. Кому каквото е писано, щерко. Иди, иди по-скоро.

Бенковица веднага се притече. Двете майки умиха мъртвото тяло, облякоха го в най-хубава руба. Сложиха го в по-голямата стая, върху мека постелка с бял чаршаф с копринени кенари, от чеиза на Катерина, върху кадифена везана възглавница, везала я бе пак тя за сватбата си. Може Бенковица да забеляза нещо около тая неочаквана смърт, но не отвори уста да продума, да попита. Когато сложиха запалена вощеница над главата на покойната и скръстиха на гърдите ръцете й — бели, прозрачни, останали само кокалчета в тънката нежна кожица, — Бенковица каза:

— Изпратихме ние с тебе, Султано, две невести в гроба, без венци, без свирки и песни.

— Две главни сме ние с тебе, Бенковице, изгорели и черни до век.

Едва когато всичко беше готово с покойната, Султана прати да съобщят на мъжете в чаршията и на двете й омъжени щерки.

Снимката е от корицата на ученическото издание на книгата.

 zhelezniat svetilnik

Автор: Надя Брайт

Овен

Седмицата слага началото на доста приятни развития за вас, Овни!

Във вторник ще влезем в сезона на Рака и вашият ежегоден четириседмичен период за почивка и „моят дом е моята крепост“ усещане. Докато Слънцето е в Рак, за вас са важни две неща – да дадете почивка на съзнанието и душата си и да си подредите дома така, както ще се чувствате най-добре в него. Трябва да си дадете почивка, за да може да изхвърлите ненужния багаж от мисли и емоции и да отворите пространство за нови. Така ще приемете нови преживявания в живота си и ще ви дойдат нови идеи за развитие.

Що се отнася до дома ви – всеки има нужда да усеща най-личното си пространство като свое, за да се отпуска и зарежда максимално в него. Вие не правите изключение. Няма по-подходящо време в годината от следващите четири седмици, за да се отдадете на концептуално разместване на пространствата.

В сряда чаровната и съблазнителна Венера ще влезе в Близнаци и вашия дом на комуникацията. Не просто ще бъдете общителни, а ще имате сякаш свръхестествена способност да се свързвате с тези хора, с които сте на една вълна. Ще откриете нови сродни души, ще се сближите още повече с приятелите си и най-вече – в следващите три седмици имате всички шансове за нова любов, в случай че търсите такава.

За обвързаните периодът ще бъде прекрасен, ако сте с правилния човек – ще бъдете щастливи да прекарвате време заедно и ще преживеете много хубави моменти на взаимна любов.

Телец

Най-вероятно тази силна искра, която чувствате да се запалва у вас, е искрата на социалния живот, Телци. Във вторник влизаме в сезона на Рака и за четири седмици вие ще покажете на света своята по-отворена и общителна страна. Всъщност вие обичате общуването с хора, излизанията, партитата и запознанствата, стига те да са на качествени места с качествени хора. И отдавна не сме го споменавали, но… наистина обичате партитата и сте способни да с превърнете в душата на компанията, ако се чувствате комфортно и ви е приятно. Ракът ще ви вдъхнови за много от това, а какво по-подходящо време от летния сезон, всъщност? Втурвайте се смело, само гледайте да подбирате компаниите, за да не пръскате чара си за хора, които не заслужават. А… пийте витамини – ще ви трябват сили, защото доста ще се раздавате.

В сряда Венера влиза в Близнаци до 17 юли, след като три седмици е била във вашия знак и вие много силно усетихте любовното ѝ влияние. Докато е в Близнаци, съблазнителната планета ще буди желание у вас да имате едва ли не постоянен физически контакт с обекта на интереса си. Ще сте много гушливи и любвеобвилни. Ако успявате да запазите нормални граници и да не сте прилепчиви – на партньора ви му предстоят дни изпълнени с нежност и ласки. За необвързаните аспектите за намиране на човек са добри в този период. Може и да не е голямата ви любов, но определено ще има силно физическо привличане.

Близнаци

Духнете последните свещички на тортата и се пригответе за новия сезон, Близнаци. Във вторник влизаме в сезона на Рака. За вас това са четири седмици на заземяване – време, в което да обърнете внимание на дома си и най-близките. Сега това, което ще ви дава сила и вдъхновение е да се обърнете към корените си и към това, което е най-съкровено за вас и най-силно ви дава усещането кои сте вие и от къде произлизате. Ракът иска да преосмислите базовите си ценности и да проверите дали живеете според тях. Това е в основата на реализацията и щастието на всеки един от нас – да не забравяме кои сме, докато вървим по пътя си и да не пренебрегваме основните си ценности. В следващия месец ще имате възможност да проверите фините настройки и ако се налага – да ги разместите, за да се върнете на правилната честота.

В сряда пък Венера ще влезе във вашия знак, където планира да стои до 17 юли. Това ще направи нещата от живота дооста по-интересни (намигам ви). Ще бъдете готови за любов и флиртове и те всякак ще ви се лепят като магнит… Докато Венера е с вас, съвсем спокойно може да покажете на останалите знаци от зодиака значението на думата „играч“. Макар, че ви съветвам да не се увличате твърде много в тази роля, за да не пострада някой, разбира се. По-скоро се наслаждавайте на пеперудите в стомаха и на вниманието, което получавате от околните… Вие знаете как да вземете най-доброто от такива ситуации.

Рак

Юху, Раци! Настъпва и вашият сезон най-накрая! Почвайте да мислите как ще празнувате рожден ден. А докато го мислите, нека ви кажа каква е прогнозата за четирите седмици, в които Слънцето ще е във вашия знак… Прогнозата е – грижа за вашето лично щастие. Ще сложите собствените си приоритети на фокус (така и трябва) и ще осъзнаете, че никой не печели, ако вие правите трудни или продължителни компромиси. Токсични приятели, несериозни любовници, работа, която повече взима, отколкото дава – най-накрая ще сте готови да оставите всичко това в миналото. Така и трябва – вие разполагате само с един живот, за да сте щастливи и този живот си е абсолютно ваш. Хубавото е, че едва ли ще започнете да горите мостове или пък да създавате някакви сериозни конфликти. Просто ще подредите приоритетите и графика си така, както за вас е добре и знаете ли какво… наистина ще ви е добре!

В сряда Венера влиза в Близнаци и във вашия дванайсети дом – този на уроците, философските осмисляния и излекуването. За вас любовта и интимността ще бъдат повече от повърхностно романтично или просто физическо преживяване. Ще търсите дълбокия смисъл, който ви носят. И в този контекст – до 17 юли (поне) ще имате очи само за хора, които ви вълнуват дълбоко. Макар и да е лято – бързите неангажиращи флиртове няма да ви интересуват. Но… такива сте си вие – сериозни и романтични в истинския смисъл на думата.

Лъв

Във вторник влизаме в сезона на Рака, Лъвове, а това е последният знак, преди Слънцето да завърти пълен кръг и да влезе при вас. Това означава, че в следващите четири седмици за вас ще има полза да се отдадете на осмисляне на живота, приоритетите и пътя ви. Преди всяко ново начало (което ще дойде с духането на свещички на рождения ви ден) има период на равносметка и осмисляне кое от старата година искате да вземете с вас и кое – да си остане в нея. Обикновено Лъвовете не се вглъбяват в дълги размисли и не обичат да се колебаят много какво им харесва и искат да запазят и какво – не. Спокойно - се налага да ставате мислител. Просто не си позволявайте да подценявате периода на пречистване, който получавате преди вашия сезон – може да ви бъде много полезен, за да започнете новата си година със свежи сили и много енергия.

И като казах „свежи сили и много енергия“ – в сряда Венера влиза в Близнаци и ви носи точно това на любовния фронт. За необвързаните периодът до 17 юли е страшно подходящ да излязат да видят света и той да ги види тях и да се приберат с гадже… Доста чаровни и привлекателни ще бъдете под влиянието на Венера. Обвързаните да помислят как да организират интересно и романтично приключение за себе си и половинката си. Изобщо – с Венера напред е положението…

Дева

Очертава ви се доста интересен и забавен период, Деви! За това може да благодарите на Слънцето, което в понеделник влиза в Рак. През следващите четири седмици вашата зона на общуване с приятели, познати и колеги, както и на съвместна работа (като тук слагам и купоните) ще е силно активирана и ще е извор на преживявания за вас. Ще сте звездата на вечерта/събитието/проекта и ще ви харесва!

Дори тези от вас, които са по-скоро единаци, няма да бъдат подминати от това силно влияние. Ще се вдъхновявате от другите и ще споделяте с тях, дори и да не е във мащабите, които по-екстровертните ви събратя ще реализират.

Но най-важното за всички представители на знака е, че ще се забавлявате и ще изпитвате радост от живота!

В сряда Венера влиза в Близнаци и изостря фокуса ви върху това какво наистина искате от любовта и партньора си. В периода до 17 юли ще изкристализирате приоритетите си и желанията си и не, че преди особено сте били склонни да се задоволявате с по-малко, но сега много ясно ще осъзнаете защо няма да го позволявате. Съжалявам за хората, които не са достатъчно качествени, а държат да са в обкръжението ви… просто няма да им се получи и ще си кажете „Чао!“. Развитията в любовта предстоят, но каквито и да са те – вие ще ги реализирате осъзнато и с желание.

Везни

Във вторник Слънцето влиза в Рак и в следващите четири седмици вместо да мислите за плажове и ваканции, вие ще се насочите към мисълта за издигане в кариерата. Четирите седмица на Рака са безкрайно подходящи за вас да се развиете и издигнете професионално. Помислете за всичко, което е преминавало в главата ви в последните дни във връзка с кариерния ви път – да поискате повишение/да си смените работата/да спечелите нов клиент. Сега е точно времето да предприемете конкретни стъпки по въпроса. Слънцето е с вас и ви чертае перспективи за успех, но нищо голямо няма да се случи, ако не се задействате. И то бързо – още в началото на благоприятния период. Сигурно ще имате повече от една възможност пред себе си, затова не бързайте с взимането на решение, когато пред вас излезе някакво предложение. Много е важно ясно да определите целите и желанията си и да вървите точно в тази посока.

В сряда Венера влиза в Близнаци и ще стои там до 17 юни. Не знам как да го кажа по-деликатно, но… ще станете големи съблазнители, това е. Не че по принцип не сте, но сега ще бъдете особено целенасочени в съблазняването и покоряването. Единственото, за което трябва да внимавате е, да не подведете някой, който има дълбоки чувства към вас. Като оставим това настрана обаче, спокойно мога да кажа – отворете вратата към забавления сега!

Скорпион

Тръгвате на пътешествия, Скорпиони! Във вторник Слънцето ще влезе в Рак и сякаш ще ви даде знак веднага да си стегнете куфарите. В следващите четири седмици изобщо няма да ви свърта на едно място. Организирайте си колкото ви е възможно повече пътувания. Дори близки дестинации, дори за кратко… Просто – колкото можете по-често да обикаляте, вместо да си стоите вкъщи. За тези от вас, които ще се окажат с повече възможности, мога да кажа само едно – не се стискайте!

Четенето на блогове и книги, слушането на подкасти и гледането на филми за пътувания също ще ви радва в сезона на Рака. Изобщо – от където и да го погледна – предстои ви едно синьо лято и това е.

И като казах „синьо лято“… В сряда Венера ще влезе в Близнаци и до 17 юли вие отново ще си припомните защо и наричат „най-магнетичния знак на зодиака“. Ами защото привличате като магнит когото си пожелаете! До 17 юли чарът и сексапилът ви ще бъдат много интензивни и просто не виждам какво може да ви спре да прекарвате времето си точно както вие искате. Обвързаните да внимават накъде си насочват енергията, за да не трябва да се обясняват после. Необвързаните да внимават с чувствата на завоеванията си и всичко ще бъде наред!

Стрелец

Така Стрелци, искам да ме разберете правилно… Не ви казвам да се ограничавате или да забавяте темпото, нека предварително сме наясно с това. Казвам само, че във вторник Слънцето влиза в Рак и в следващите четири седмици ще трябва да обърнете внимание на фокуса си. Обичайният ви начин – да правите няколко неща едновременно и да не се заглеждате в детайлите, сега няма да бъде супер успешен. Сега ще успявате ако се съсредоточавате върху една задача, завършвате си я детайлно и с внимание и тогава продължавате напред. Просто това е влиянието на Рака върху живота ви, какво да се прави. Приемете това като училище по търпение и перфекционизъм – развиването на такива качества и умения само може да ви помогне (колкото и да не искате да го признаете).

В сряда Венера ще влезе в Близнаци и до 17 юни ще имате интензивен откъм емоции период. За разлика от други знаци, при вас Венера няма да се отрази в желание да флиртувате с целия свят и да бележите множество победи на любовния фронт. Вие ще бъдете насочени към избраника на сърцето си и отношенията с него/нея. Това, което периодът ще ви донесе е яснота по отношение на това какво получавате в това партньорство и дали то е достатъчно. Някои от вас ще излязат с по-здрава връзка от периода, а други ще са се разделили с илюзиите си за добро.

Козирог

Предстои ви интересен и силен период, Козирози. Във вторник Слънцето влиза в Рак и ще стои там около четири седмици. Това е период, в който за вас е по-добре да се фокусирате върху партньорствата си във всяка една сфера на живота. Имате аспекти да успявате в сътрудничество с някого, да се учите и растете през взаимодействието с друг човек. По отношение на любовта – ще имате нужда да от свързване с партньора си на всички нива. Това определено е период, в който значимите и здравословни за вас връзки ще се задълбочат, а тези, които са недобри за вас, много ясно ще покажат недостатъците си. От вас се иска само да не си затваряте очите за знаците.

Имайте предвид, че тъй като Слънцето ще е в срещуположния на вас знак в зодиака, вие няма да сте толкова енергични, колкото обикновено. Няма нищо страшно, просто се грижете за себе си, давайте си почивка и не си поставяйте свръх амбициозни цели.

В това отношение много ще ви помогне и Венера, която в сряда влиза в Близнаци и ще бъде там до 17 юли. Влиянието над вас на пищната планета ще бъде по отношение на уелнес грижата за себе си. Използвайте периода за да се храните здравословно, да спортувате, да излизате сред природата и изобщо – да се грижите да сте добре физически и ментално. Всичко това ще ви се отплати много добре и по-бързо от обикновено (силата на Венера, бейби!)

Водолей

Бързи, смели, сръчни! Това ще сте вие, Водолеи, когато във вторник Слънцето влезе в Рак. Ще ви се отвори клапата за спорт и активности, а тялото ви жадно ще попива ефекта от движението и слънцето. Вие по принцип обичате да се движите, но в следващите четири седмици ще изпитвате не само много силно желание да го правите, но и всяка фибра на тялото ви ще усеща радостта от движението. Лято е, излизайте навън сред природата и събирайте сили от нея.

Друго влияние на Слънце в Рак ще е възможност за развитие в работата. Работете така, сякаш някой гледа резултатите ви с интерес, защото… Ами най-вероятно някой ги гледа и това може да доведе до нови и интересни предложения за вас. Очаквам с интерес…

В сряда Венера влиза в Близнаци и до 17 юли романтичната ви душа сякаш ще е на стероиди. Просто много ви се иска да обичате и да ви обичат. Необвързаните ще имат успех със запознанствата, особено с тези, които включват някакви технологии в осъществяването си. За обвързаните периодът може да се окаже важен и да вземете някакви съвместни решения с партньора си. Важно е, когато обсъждате плановете за бъдещето, да не се опитвате да изкарате всичко розово (и да си вярвате чак), а да гледате реалистично на нещата.

Риби

Предстои ви много силен период, Риби! Във вторник слънцето влиза в Рак и във вашия дом на истинска любов, слава и гламурни преживявания. Животът ще е готов да ви даде каквото искате, стига да го поискате правилно. Покажете качествата си, талантите си, работата си, чувствата си, силните си страни… покажете всичко хубаво, което носите и светът ще ви оцени и ще ви върне адекватни емоции. Оглеждайте се за шансове за всичко, което ви интересува или бихте искали да имате и не изпускайте възможности. Има голяма вероятност накрая на този период да се окажете на по-добра служебна позиция или пък с повече пари.

Що се отнася до любовта – ако бъдете изцяло себе си и подходите с чисто сърце – каквото е ваше, то ще дойде. Този месец е много силен тест за това коя любов е истинска и кое е просто едно силно увлечение. Чистото ви сърце ще привлича само истината. Така, че – не страдайте, ако не получите нещо. Просто не е било вашето, случва се.

В сряда Венера влиза в Близнаци и до 17 юли вие ще сте много силно заинтересовани от това мястото, на което живеете, да е в тон е емоциите ви. Ще промените естетиката на дома си, според цветовете в душата си и резултатът никак няма е лош. И понеже това е Венера, а вие сте си романтични Риби, ще имате силно желание да си свиете истинско любовно гнезденце. Обвързаните ще направят приятна изненада на партньора си така, а за необвързаните може да е още един начин да привлекат избраника на сърцето си.

********

Надя Брайт се занимава с психология, пилатес и стендъп комедия сериозно, а астрологията й е само за забавление. Както би казал любимият ѝ сър Пратчет – имала е един свой съпруг и няма да броим колко чужди. Чете и говори безспирно, което, естествено, прераства в писане. Ако искате да ви разсмее, следвайте я в тик-ток, фейсбук, инстаграм, само не и в живота, защото е опасна за живота. Първата ѝ книга вече е налице и може да се поръча тук! И не, тя не е за астрология, макар че има и зодии в нея.

Тук можете да чуете едно интервю на Надя, в което говори не само смешки. 

Автор: Надя Брайт

Овен

В понеделник Меркурий влиза в знака, който управлява – Близнаци, както и във вашия дом на комуникацията. Аз по-силна комбинация от това за успехи в сферата на комуникацията не мога да си представя, Овни. Дори да искате, няма да можете да прикриете пламъка, който ще гори във вас. Просто ще очаровате и заразявате с ентусиазъм всички наоколо. Побързайте и до 5 юли се впуснете в осъществяване на всичките си идеи и проекти, които включват отправяне на послания, общуване, дискусии, презентации и пр. Не се колебайте да изразявате ясно точно към какво се стремите и да приобщавате към това тези, които ви слушат.

Във вторник ще имаме пълнолуние в Стрелец. Даже не само пълнолуние, а Супер Луна в този и без това наелектризиращ знак. За вас влиянието ще е наистина мощно, защото ще е в дома ви на пътешествия, експанзия и развитие. В този ден планирайте за следващите шест месеца. И планирайте нашироко – Супер Луна в Стрелец е това, не е шега работа. Имате възможност да покорите света, стига да го поискате. Копитцата ви парят, бейби!

Внимавайте в събота и в следващите три-четири дни. Тогава Сатурн ще има конфликтна среща с Венера и за вас тези дни ще са по-скоро напрегнати. Опитайте се да не влизате в спорове в този период, защото има вероятност да ви изглеждат по-тежки, отколкото всъщност са и да влошите нещата повече от необходимото. Ако имате стари противоречия с някого – не се опитвайте да ги изглаждате точно тогава, шансовете са много малки. Иначе не се предвиждат сериозни трусове, просто избягвайте подобни ситуации.

Телец

Хей, хей! Чувате ли шума на парите? Защото аз ги виждам да шумят в хороскопа ви. В понеделник Меркурий влиза в знака, който управлява – Близнаци и вашият дом на финансите. Много силна комбинация за печелене на пари от креативни проекти или пък по нетрадиционни за вас начини. Ако освободите фантазията си и си позволите да мислите по-нестандартно, до 5 юли Меркурий ще удря по едно рамо в монетизирането на начинанията ви. Не се чудете, а почвайте да мислите!

За да е щастието пълно, освен пари, ви се пише и секс. И то – за следващите шест месеца. Във вторник ще имаме не просто пълнолуние в Стрелец, а Супер Луна в Стрелец. Тази мощна енергия на огнения знак и пълнолунието ще се влее не къде да е, а във вашата зона на интимност и еротика. За обвързаните предстоят хубави дни на преоткриване с партньора и пробване на нови неща. Необвързаните ще имат енергия и късмет за любовни предизвикателства. Страстите ви ще се разгарят най-много от пътувания или нови усещания.

В събота Венера и Сатурн ще влязат в малко напрегнати отношения и около 3-4 дни ще влияят на работата и по-специално в частта с колеги и конкуренти. Пишат ви се битки за надмощие и не е ясно от къде ще ви дойде. Добре е да бъдете внимателни кой какви действия предприема, спрямо вас, защото може да се наложи да се борите за позициите си. Имайте предвид обаче, че напрежението от планетите може да ви накара да вземете нещата твърде присърце и да видите проблем, където го няма. Впрегнете цялата си мъдрост на Телец, за да преминете успешно през този кратък, но натоварен период.

Близнаци

Като че ли целият свят ще иска да чуе какво ще му кажете, Близнаци! Още в понеделник Меркурий влиза във вашия знак – там, където си му е мястото и където се чувства най-добре. До 5 юли ще имате успех с всяка форма на комуникация, която захванете. От личните ви разговори (необвързаните да не се чудят, а да пишат на обекта на интереса си), през деловите ви ангажименти (сега е моментът за презентация пред шефове или нови клиенти), та до послания с по-широк и обществен обхват.

Във вторник няма да има обикновено пълнолуние, а Супер Луна в Стрелец! Вълнуващо е, защото ще влее мощна енергия в различни сфери на живота на всички знаци. За вас влиянието ще бъде в зоната на връзките и ще е доста огнено и благотворно. За обвързаните предстоят няколко месеца на качествено прекарано време с партньора, запалване на нови искри и разгаряне на обичайния огън. Що се касае необвързаните… Ами как да го кажа по-ясно… Много ще ви връзва! Това е. Сресвайте перчема и се пускайте в живота!

В събота Венера ще има малко напрегната среща със Сатурн и това може да ви изправи пред известни предизвикателства. Много е важно да се стремите да правите разлика между реалността тук и сега и вашите желания и мечти. Сатурн може да донесе проблеми в тези ситуации, в които вие се движите, според желания или (не дай Боже) илюзии, а не според случващото се на практика. Стъпете здраво на земята, преди планетите да са ви върнали болезнено там.

Рак

И на вас ви се полага малко почивка, Раци! Последните седмици бяха доста забързани за вас и макар и това да дава усещане за пълноценен живот е и доста уморително. В понеделник, когато Меркурий влиза в Близнаци, ще се сложи начало на кратък период на почивка – до 5 юли. Поне това е, към което планетите ще ви насочват и което ще искате вие. И не става дума толкова за взимане на отпуск и физическа почивка (макар, че и това ще е супер), колкото за творческо затишие и просто отпускане на педала. За малко спрете да се опитвате постоянно да създавате, както и да бъдете навсякъде и да грабите с пълни шепи от социалния живот. Погледнете към себе си и се посъзерцавайте малко. Това ще ви даде усещането, че знаете точно кои сте и какво искате от живота.

Във вторник ще имаме не просто пълнолуние, а Супер Луна в Стрелец. За вас това е мощен прилив на енергия в уелнес зоната и грижата за здравето и фигурата ви. В този ден си поставете вашите здравословни цели за шестте месеца напред. Ако искате да откажете цигарите, да тръгнете редовно на спорт или да въведете балансиран начин на хранене – ползвайте влиянието на тази Луна.

В събота Венера и Сатурн се срещат в леко напрегната конфигурация. Това за вас ще е много интензивно емоционален ден по отношение на интимност и връзки. Възможно е да сте принудени да направите справка с реалността за любовните си отношения. Стискам ви палци реалността да се съчетава с вашите желания и всичко да мине леко!

Лъв

Лъвове, време е да повдигнете глава от работните си задължения и да влезете в една от любимите си роли – да блестите под прожекторите на живота. В понеделник планетата на комуникацията Меркурий влиза в Близнаци и във вашия дом на колаборациите и съвместната работа. Което означава, че от където минете, ще намирате желаещи да работят с вас и да са успешни рамо до рамо с Лъв. За да засилите ефекта на Меркурий, ползвайте технологиите – пускайте посланията си онлайн, това ще допринесе за популярността ви.

Във вторник ще има пълнолуние в Стрелец. И то няма да бъде просто пълнолуние, а Супер Луна в Стрелец. Това мощно огнено влияние ще се съсредоточи върху любовта и интимните ви връзки. Тази тема ще ви излезе на преден план през следващите 6 месеца. Което не е за вас – ще си отиде (надявам се – възможно най-безболезнено), а което е ваше – ще дойде и ще остане. Възможно е да вземете решение за нова стъпка в настоящата ви връзка, ако имате такава. При всички положения – много ще ви се обича и ще търсите взаимност. По всяка вероятност щедростта, с която изсипвате чувствата си ще ви се възвърне.

В събота Венера и Сатурн се срещат и в тази среща ще има известно напрежение. За вашия знак напрежението ще бъде по отношение на работата. И не толкова самата работа, колкото хората, свързани с нея. Може би не всеки е това, за което се представя и не всеки е на ваша страна. Бъдете внимателни (без да стигате до параноя) и не влизайте в конфликти, но имайте едно наум за тези, които не ви оставят с добро усещане.

Дева

Кариерният локомотив се задвижва с пълна пара, Везни! Меркурий влиза в Близнаци и във вашата кариерна зона. Това е супер силна комбинация и ще даде много енергия на амбициите ви в работата. До 5 юли натиснете педала на газта и се насочете към изпълнение на плановете си за развитие. Дори и да не са точно планове, а нещо, което сте си мислели, че искате – сега е моментът да го поискате наистина. Дали ще говорите с шефа си за повишение или пък ще привличате нови клиенти (а може и да стартирате работа в различна от досегашната си сфера) – Меркурий ще ви помага в начинанията.

Във вторник ще усетите мощното влияние на Супер Луна в Стрелец върху вашия домашен живот. Може би звучи малко скучно, но вие знаете, че е важно. Домът е мястото, където почват и завършват дните ни и е нашето най-важно пространство. В следващите шест месеца е възможно да разместите пространството си във всеки смисъл на думата – от мебелите и тапетите до хората, с които живеете. Постигането на задоволство у дома е в основата на удовлетворяващия живот, така че – действайте.

В събота Сатурн и Венера с срещат малко напрегнато и това ще ви хвърли в ситуации, в които да се опитвате да угодите на другите. Не съм много сигурна, че ще ви е възможно. Обаче виждам, че едва ли ще ви е полезно. Отстоявайте себе си и собствения си комфорт, ако не вярвате, че срещу себе си имат откровен и лоялен човек. Венера и Сатурн искат само едно от вас – да правите връзка с реалността и истинските си чувства и емоции.

Везни

Ето нещо, което ще ви хареса да чуете, Везни – отпуснете фантазията си на свобода! От понеделник до 5 юли Меркурий ще е в Близнаци и за вас най-добре ще работи да сте креативни, любопитни, да искате нови неща и да не се спирате пред дребните житейски проблеми. Имате възможност за успехи както в професионалния, така и в личния ви живот. Трябва само да бъдете себе си, ама наистина себе си – 100% дръзки мечти. И, разбира се – дипломация. По този начин ще успеете да завихрите околните с вашата центробежна сила и да ги направите съпричастни към идеите си.

Във вторник ще има не просто пълнолуние в Стрелец, а Супер Луна в Стрелец. Влиянието на Луната върху вас ще бъде особено интензивно и ще продължи около шест месеца след пълнолунието. Ще бъдете силно магнетични и обаятелни. Направо ще ви завиждат… Но повече ще ви обичат, разбира се. Периодът е подходящ не само за романтични авантюри (което веднага си помислихте), но и за осъществяване на полезни делови контакти. Ще ви се отрази добре, ако не спирате да си повтаряте какви са целите ви. Това ще ви е полезно, за да не губите нишката на това, към което се стремите, докато се радвате на вниманието на околните. 

В събота Сатурн и Венера ще осъществят малко напрегнат транзит и ще ви напомнят, че вие сте отговорни да поставяте граници на поведението на другите, спрямо вас. Възможни са конфликти в деня, или три-четири дни след това. Колкото и неприятно да ви е, да влизате в конфликти, най-вероятно ще е за добро. Така че – поемете си дълбоко дъх и действайте.

Скорпион

В понеделник Меркурий влиза в естествения си хабитат – знака Близнаци и до 5 юли ще оказва силно влияние на вашия дом на съблазънта във всичките ѝ проявления. Значи вашата привлекателна, леко мистериозна и небрежно хищническа натура ще се изявява на всички полета на живота, постигайте целите, които си е поставила. Щях да ви кажа, че при такова добро влияние не трябва да губите време, а трябва веднага да действате, но се сетих, че сте Скорпиони. А това означава, че най-вероятно ВЕЧЕ действате. Дали се борите за нечие сърце и легло или пък за повишение, или обществено признание – няма значение – във вихъра си сте и шансовете за успех са много силни.

Във вторник ще имаме пълнолуние в Стрелец. И то не просто пълнолуние, а Супер Луна в Стрелец, която ще окаже много мощно въздействие във вашия дом на пари, ценности и просперитет. В този ден напишете целите си на лист. Може да нахвърляте и някакъв план за постигането им. В следващите шест месеца си сверявайте часовника с написаното и действайте по плана. Ще имате какво да пожънете, ако не сте били лениви в сеитбата.

В събота Венера и Сатурн се срещат в леко конфликтна комбинация. И въпреки, че комбинацията не е благоприятна, вие ще извадите късмет и ще успеете да вземете полезното от нея. Времето е подходящо да потърсите баланс във връзката си и да изчистите противоречия с партньора или ваши вътрешни такива. Деликатно ще пропусна да кажа, че „баланс на връзките“, понякога значи и да прекратите партньорство, ако не е добро за вас. При всички положения – ако действате разумно и не си заравяте главата в пясъка, има шансове да се погрижите за самите себе си.

Стрелец

Ау, колко любов и берекет, Стрелци! В понеделник Меркурий влиза в Близнаци и до 5 юли ще запали във вас искрата на любовта и флиртовете. За обвързаните от вас периодът ще е свързан с прекарване на време с партньора, романтични изненади и заздравяване на партньорството. За необвързаните предстои много интересен калейдоскоп от възможности за вълнуващи отношения. Избирайте добре накъде да насочите вниманието си, за да вземете максимума от доброто влияние на Меркурий. Най-важното за вас сега е да съчетаете успешно любимите си две неща – свободата с интимността.

А във вторник направо се отваря галактически портал за вас. Ще имаме пълнолуние във вашия знак и то не обикновено пълнолуние, а Супер Луна в Стрелец! Това дава старт на период, в който вие да заблестите с личните си качества и постижения и да получите високата оценка за тях, която заслужавате. В следващите две седмици работете усилено по планиране и подготовка на това, което искате да постигнете в предстоящите шест месеца. Забравете всяка скромност, давайте пълен напред към това, което искате да се случи.

В събота Венера и Сатурн се срещат в малко напрегнат транзит и за три-четири дни ще ви бъде много сериозно напомняно, че колкото и енергия да имате, колкото и добре да мултитасквате, все пак нищо не заменя добрата подготовка. Повече пот в учението, по-малко кръв в боя, Стрелци. Сложете в плановете си реалистично време за подготовка и не подминавайте детайлите по работата си с лека ръка.

Козирог

Тази седмица ще станете дори по-силни, осъзнати и успешни, Козирози!

Започваме с влиянието на Меркурий, който в понеделник ще влезе в знака, в който се чувства най-добре – Близнаци. Ще седи там до 5 юли и през това време ще ви помогне да подредите живота си по начина, по който наистина искате. Систематичният ви подход към целите ще ви помогне ясно да видите пътя, по който трябва да вървите, както и какви ресурси са ви нужни за това. Вие умеете да сте дисциплинирани в името а дългосрочния успех, така че сега няма да се затрудните драматично. Единственото, което наистина се иска от вас обаче е, да откриете собствените си желания, а не какво трябва и какво би било по-добре. Колкото и да сте отговорни – заслужавате собствената си реализация.

Във вторник ще имаме не просто пълнолуние, а Супер Луна в Стрелец. Това влияние ще ви помогне страшно много, да изчистите негативния си емоционален багаж и да се балансирате. Каквото и да си говорим – колкото и да се работливи и целенасочени, ако вътре във вас има неизчистени проблеми, няма как да вървите напред. Затова е хубаво, че ще имате възможност да обедините чувства и мисли, така че да ви служат. А и лекуването на раните е винаги полезно.

В събота Венера среща Сатурн и това ще създаде известно напрежение. Ще имате усещането, че искате едно, правите друго, а околните искат трето от вас. Просто се постарайте да запазите спокойствие и преценете къде наистина искате да вложите енергията си – вкъщи или на работа. И в двата случая – Сатурн благоприятства дългосрочното планиране и структурните промени – имайте го предвид.

Водолей

Отпуснете се малко, Водолеи… В понеделник Меркурий влиза в Близнаци до 5 юли и ви дава зелена светлина да се освободите и да му отпуснете края. Разбира се – не говорим за някакъв вид самозабравяне или да го ударите през просото… Говорим за това да взимате от живота просто, заради радостта от това. Да обичате заради самата любов и да правите каквото правите, заради радостта от процеса. Обвързаните от вас ще преоткрият любовта в двойката си. За някои Водолеи е възможно дори да заговорите за б-е-б-е. Изобщо – любовта и радостта се отприщват във вас, а вашият знак е един от тези, които най-добре знаят как да изживяват тези две емоции.

Във вторник ще имаме не просто пълнолуние, а Супер Луна в Стрелец. Много силно събитие, което ще окаже интензивно влияние върху социалния ви живот. Не е новина, че ще бъдете желан гост по партита, разбира се. Интересното тук е, че през сбирки с хора, купони и др.под., вие ще успявате да се свързвате с другите и да създавате нови приятелства. Бъдете внимателни и правете разлика между ситуационно приятелство – такова, в което ви е добре да излизате заедно, но не може да разчитате на човека и отношения, в които може да се зароди лоялност. Казвам ви го, защото ми се иска да се предпазите от това някой да се възползва от широко скроената ви душа.

В събота Венера и Сатурн се срещат и може да ви донесе малко домашни конфликти, скандали и неразбории. Не се подвеждайте и не влизайте в спорове, които само се задълбочават и до нищо смислено не водят. Изчакайте да мине и сряда и подходете внимателно към разрешаването на проблема.

Риби

В последните седмици бяхте много флиртаджийски и любовно настроени, но сега това ще остане малко на заден план, отстъпвайки място на желанието ви да сте си вкъщи, както и на професионалните ви цели.

Започвам с понеделник, когато Меркурий ще влезе в своето естествено местообитание – Близнаци. Именно това ще ви донесе вълната на домошарство, която ще ви държи до 5 юли. Естествено, говорейки за Риби, никой не казва, че просто ще седите у вас три седмици. Разбира се, че не. Вие ще използвате времето на усамотение, за да рефлектирате върху себе си и да израснете духовно. И, естествено – да декорирате и размествате дома си така, че да постигнете усещане за уют отговарящо на настоящото ви емоционално състояние.

Във вторник пълнолунието в Стрелец, което всъщност е Супер Луна, ще обърне вниманието ви към професионалното ви развитие. Не само, че ще работите по-усилено, а и ще имате по-добър успех в работата. И нещо повече – пред вас ще застане въпросът дали да не смените местоработата и/или попрището си. Определено дайте шанс на тези мисли, защото ако се окаже, че искате това – следващите две седмици трябва да планирате максимално много за промяната, за да може тя да се осъществи в шестте месеца до края на годината. Не забравяйте да потърсите помощ от съмишленик и да сте благодарни за тази подкрепа.

В събота Сатурн се среща в леко конфликтна комбинация с Венера във вашия дом на познати, приятели, братя и сестри. Това, което най-много ще ви се иска в събота и три-четири дни след това, е да помагате на тези хора. Обаче ще е по-разумно да се въздържате от съвети и да ги оставите сами да си решават. Защото от съветване под влияние на Сатурн и Венера може накрая да се окаже, че за нещо сте виновни волно или неволно. Затова – стойте си мирни и си прехапвайте езика по малко. 

*******

Надя Брайт се занимава с психология, пилатес и стендъп комедия сериозно, а астрологията й е само за забавление. Както би казал любимият ѝ сър Пратчет – имала е един свой съпруг и няма да броим колко чужди. Чете и говори безспирно, което, естествено, прераства в писане. Ако искате да ви разсмее, следвайте я в тик-ток, фейсбук, инстаграм, само не и в живота, защото е опасна за живота. Първата ѝ книга вече е налице и може да се поръча тук! И не, тя не е за астрология, макар че има и зодии в нея.

Тук можете да чуете едно интервю на Надя, в което говори не само смешки. Тази седмица можете да я видите на живо в Бургас (четвъртък) и във Варна (петък). 

 

Автор: Haдя Йopдaнoвa - откъс от книгата й "Почти всичко за ваксините

Каĸвa e paзлиĸaтa мeждy пacивeн и aĸтивeн cпeцифичeн имyнитeт?

Πacивeн имyнитeт

Πacивeн имyнитeт нapичaмe тpaнcфep в нaшия opгaнизъм нa aнтитeлa, ĸoитo нe cмe изpaбoтили caми, a ca пoлyчeни oт дpyгитe. Aнтитeлa мoгaт дa ce пpexвъpлят oт чoвeĸ или живoтнo нa дpyг чoвeĸ или живoтнo.

Toзи имyнитeт e нeтpaeн и e в cилa caмo дoĸaтo aнтитeлaтa циpĸyлиpaт в ĸpъвтa (тoecт, дoĸaтo имaмe гpaнaтитe, дeтo cмe внecли oтвън). Te дeгpaдиpaт в paмĸитe нa няĸoлĸo ceдмици дo няĸoлĸo мeceцa и cлeд тoвa opгaнизмът ocтaвa бeззaщитeн. Aнтитeлaтa нe мoгaт дa „нayчaт“ B-ĸлeтĸитe нa opгaнизмa дa пpoизвeждaт нoви aнтитeлa. Πacивният имyнитeт e eĸвивaлeнтeн нa тoвa дa дaдeш нa вoйниĸ няĸoлĸo ĸyтии ĸypшyми зa aвтoмaтичнoтo мy opъжиe, пpeднaзнaчeни тoчнo зa eдин cпeцифичeн вpaг. Toзи вoйниĸ щe e eфeĸтивeн, дoĸaтo ги имa тeзи ĸypшyми. Cвъpшaт ли – ĸpaй.

Haй-paзпpocтpaнeният cлyчaй нa пacивeн имyнитeт e пpeдaвaнeтo нa aнтитeлa oт мaйĸaтa нa бeбeтo пpeз плaцeнтaтa и, c няĸoи oгpaничeния – пpи ĸъpмeнeтo cлeд paждaнe. Πpeдcтaвeтe cи eдин пyxĸaв бeбo, въopъжeн дo зъби c гpaнaти, ĸoитo e пoлyчил oт мaмa. Toвa e eднa oт нaй-вaжнитe poли, ĸoитo ĸъpмaтa игpae и тoвa e пpичинaтa дa нacтoявaмe дa ce ĸъpми мaĸcимaлнo, aĸo мaйĸaтa e cпocoбнa и тoвa нe зacтpaшaвa здpaвeтo ѝ. Aдaптиpaнитe млeĸa ca „пaтepицa“, тoecт пoмoщ пpи пpoблeм, a нe пъpви избop!

Paзбиpa ce, зa дa пoлyчи дeтeтo aнтитeлa oт мaйĸa cи, тя тpябвa дa ги e изpaбoтилa пъpвo. Aĸo мaйĸaтa нe e вaĸcиниpaнa и нe в влизaлa в ĸoнтaĸт c бoлecтoтвopния opгaнизъм, зa тaзи ĸoнĸpeтнa бoлecт тя нямa дa имa имyннa пaмeт. Aнтитeлaтa нямa дa ги имa. И дeтeтo нямa дa имa зaщитa. Бoя ce, чe  cтpaxът oт вaĸcинитe щe дaдe нaй-гopчивитe cи плoдoвe cлeд eднo пoĸoлeниe, ĸoгaтo нeвaĸcиниpaни мaйĸи зaпoчнaт дa paждaт.

Koи ca aнтитeлaтa oт ĸъpмaтa, ĸoитo зaщитaвaт нaй-дoбpe?

Aĸo cтe жeнa и cтe вaĸcиниpaнa тaĸa, ĸaĸтo e нyжнo пo ĸaлeндap, пpeз пъpвитe мeceци нa живoтa cи вaшeтo дeтe щe имa oтнocитeлнa зaщитa oт тeтaнyc, pyбeoлa, мopбили. Taĸa чe нoвopoдeнитe paзчитaт и нa мaйчиния имyнитeт, ĸaĸтo и нa вaĸcинитe, ĸoитo им ce пocтaвят в пъpвитe мeceци cлeд paждaнeтo.

Πacивeн имyнитeт ce дaвa и изĸycтвeнo. Гaмa-глoбyлинът (cepyм c aнтитeлa) ce пocтaвяшe peдoвнo пpи eпидeмии oт xeпaтит A, ĸoгaтo бяx в yчилищe.  Πpeливaнeтo нa ĸpъв и ĸpъвни пpoдyĸти cъщo дaвa гoтoви aнтитeлa, ĸoитo ca били в opгaнизмa нa дoнopa и ca циpĸyлиpaли в ĸpъвoнocнaтa мy cиcтeмa. Bceĸи cepyм имa cпeцифични aнтитeлa. Hямa aнтитялo, ĸoeтo дa бopи вcичĸи бoлecти ĸaтo пeнĸилep.

Aĸтивeн имyнитeт

Aĸтивният имyнитeт ce пpидoбивa, ĸoгaтo opгaнизмът диpeĸтнo ce излaгa нa бoлecтoтвopeн aгeнт. Зa paзлиĸa oт пacивния имyнитeт, пpи ĸoйтo aнтитeлaтa ce пoлyчaвaт диpeĸтнo oт дpyг opгaнизъм, пpи aĸтивния имyнитeт B-ĸлeтĸитe в тялoтo caми изгpaждaт cвoитe aнтитeлa cпeцифичнo ĸъм тaзи гaдинa, ĸoятo гo e нaпaднaлa, или T-ĸлeтĸи ca гoтoви дa yнищoжaт зapaзeнитe чoвeшĸи ĸлeтĸи. Paзпoзнaвaнeтo нa нaтpaпниĸa нaтиcĸa cпycъĸa нa ĸacĸaдa, в ĸoятo yчacтвaт T- и B-лимфoцититe.

Toвa, ĸoeтo e мнoгo вaжнo дa зaпoмним e, чe oт мoмeнтa нa зapaзявaнeтo зaпoчвa cъcтeзaниe, в ĸoeтo вpeмeтo e peшaвaщo. Бoлecтoтвopният aгeнт ce мъчи дa ce paзмнoжи мaĸcимaлнo бъpзo и дa зaвлaдee тялoтo ни. B cъщoтo вpeмe имyннaтa ни cиcтeмa ce мъчи дa изгpaди aдeĸвaтeн oтгoвop и дa cпpe инфeĸциятa, пpeди дa e cтaнaлo ĸъcнo. Haтpaпниĸът зaпoчвa c oпpeдeлeнo пpeдимcтвo, тъй ĸaтo имyнитeтът пъpвo тpябвa гo дa paзпoзнae, зa дa мoжe дa изгpaди cпeцифичнитe aнтитeлa cpeщy нeгo. Πpeз тoвa вpeмe нeĸaнeният гocт ce paзмнoжaвa. Aĸo имyнитът нe ycпee, бoлecттa нacтъпвa и мoжe дa дoвeдe дo тeжĸи пocлeдици – зaвиcи ĸoй e инфeĸциoзният aгeeнт и ĸaĸвo мoжe дa нaпpaви. Oпacнoтo cъcтeзaниe пpoдължaвa дo пълнa пoбeдa нa eдиния или дpyгия opгaнизъм. Oбиĸнoвeнo (нo нe винaги) ĸoлĸoтo пo-млaд и здpaв e чoвeĸът, тoлĸoвa пo-лecнo щe ce cпpaви c нaпaдaтeля.

Πpи aĸтивния имyнитeт ce aĸтивиpa имyннaтa пaмeт – вeднъж идeнтифициpaн, aгeнтът щe пoлyчи oтпop oт cтpaнa нa имyнитeтa ни мнoгo пo-бъpзo. Toвa нe ce cлyчвa винaги.  Имa възмoжнocт дa ce cъxpaни ĸaтo имyннa пaмeт; нo нe вcичĸи пpичинитeли cъздaвaт имyнeн oтгoвop c пaмeт. Биx ĸaзaлa дaжe, чe тeзи, cъздaвaщи пaмeт, ce бpoят нa пpъcти. Имeннo cpeщy тяx мoжe дa ce cъздaдe вaĸcинa. Bъпpocът e дaли бeз вaĸcинaция тялoтo щe ce cпpaви дocтaтъчнo бъpзo oт пъpвия път… Дa ви ĸaжa… He винaги…

Aĸтивният имyнитeт ocтaвa дo живoт

Taĸaвa e cитyaциятa c вapицeлaтa нaпpимep. Зaтoвa и няĸoи poдитeли opгaнизиpaт „вapицeлeни пapтитa“, нa ĸoитo вoдят дeцaтa cи нapoчнo, зa дa ce зapaзят oт бoлнo дeтe. Зa cъжaлeниe, зapaзявaнeтo c дpyги aгeнти – нaпpимep бaĸтepиятa нa cифилиca – нe дaвa дългoтpaeн  имyнeн oтгoвop. Moжeтe дa ce paзбoлeeтe мнoгoĸpaтнo пpeз живoтa cи oт cифилиc. Зaтoвa и cpeщy cифилиc нe пpилaгaмe вaĸcинa – нямa cмиcъл. Πpoфилaĸтиĸaтa c пpeзepвaтив и избягвaнe нa cлyчaйни ceĸcyaлни ĸoнтaĸти e мнoгo пo-цeннa и eфeĸтивнa мяpĸa.

Baĸcинитe пpeдизвиĸвaт ycтoйчив aĸтивeн cпeцифичeн имyнитeт.

И ĸaтo гoвopим зa вaĸcини, вeчe мoжeм дa ce зaдълбaeм ĸъм видoвeтe aĸтивeн имyнитeт cпopeд нaчинa нa пoлyчaвaнe. Гoвopим зa изĸycтвeнo пpeдизвиĸaн cпeцифичeн имyнитeт и ecтecтвeнo пpeдизвиĸaн тaĸъв. Πpи „нaтypaлния нaчин“ инфeĸциятa cтaвa cъc здpaв, нeoмaлoмoщeн opгaнизъм, ĸoйтo мoжe дa ce paзмнoжaвa бъpзo и дa ce aдaптиpa. Зaпoчвa cъcтeзaниeтo, зa ĸoeтo гoвopиxмe и пpи ĸoeтo имyнитeтът cтapтиpa в нeизгoднo пoлoжeниe.

Πpи вaĸcиниpaнe oбaчe ce изпoлзвa oмaлoмoщeн жив, мъpтъв бoлecтoтвopeн opгaнизъм или дaжe caмo фpaгмeнт oт тaĸъв. Πo тoзи нaчин дaвaмe пpeимyщecтвo нa имyнитeтa дa paзпoзнae пaтoгeнa (бoлecтoтвopнaтa гaд) във вaĸcинaтa, дa изгpaди aнтитeлa и дa e гoтoв зa мoмeнтa, в ĸoйтo щe бъдe нaпaднaт oт иcтинcĸия пaтoгeн. Πocтaвямe гo в изгoднaтa пoзиция! Πpaвим тoвa, зaщoтo e дoĸaзaнo, чe aĸтивният имyнитeт e мнoгo пo-дългoтpaeн и cилeн oт пacивния. Πpи вaĸcинaция pиcĸoвeтe ca мнoгo пo-мaлĸo, oтĸoлĸoтo пpи peaлнo зapaзявaнe. Haпpимep дoĸaзaнo e, чe здpaвият гpипeн виpyc пpeдизвиĸвa нeвpoлoгичнoтo cмyщeниe cиндpoм нa Гилeн-Бape мнoгo пo-чecтo, oтĸoлĸoтo вaĸcинaтa. Πpи вaĸcиниpaнe шaнcът e eднo нa милиoни. A вceĸи път, ĸoгaтo бoлeдyвaмe oт гpип, pиcĸyвaмe cиндpoмa нa Гилeн-Бape вeднъж нa oĸoлo cтoтинa xиляди.

Πиoнep в пpeдизвиĸвaнeтo нa aĸтивeн имyнитeт пo изĸycтвeн нaчин… He e Джeнep.

download 8

Haй-paннaтa вaĸcинaция – вapиoлизaция. Cтapa ĸитaйcĸa пpaĸтиĸa. C тpъбичĸa e вĸapвaнa cyшeнa гнoй oт бoлeн в нoca нa вaĸcиниpaниe.

Bapиoлизaциятa (зapaзявaнeтo c пo-бeзoпacния виpyc Vаrіоlа mіnоr) ce пpaĸтиĸyвa oщe oт дpeвнocттa нa Изтoĸa cpeщy вapиoлaтa – виpyca нa eдpaтa шapĸa Vаrіоlа mајоr. Лaтинcĸитe имeнa нa виpycитe знaчaт бyĸвaлнo „мaлĸa вapиoлa“ и „eдpa вapиoлa“, cъoтвeтнo. Cпocoбът e „внeceн“ в Eвpoпa пpeз 18-ти вeĸ oт eднa дaмa нa имe лeйди Moнтaгy, ĸoятo пътyвa в Eвpoпa oт Aзия пpeз тepитopиятa нa мoдepнa Typция. Beднъж cтигнaлa дo Aнглия, лeйди Moнтaгy пpeдcтaвя идeятa пpeд aнглийcĸaтa ĸopoнa. Бpитaнcĸaтa импepия paзпpocтpaнявa вapиoлaциятa в aфpиĸaнcĸитe cи ĸoлoнии, ĸъдeтo ce yвeнчaвa c ycпex. Oттaм пъĸ aфpиĸaнcĸитe poби дoнacят знaниeтo зa вapиoлaциятa в CAЩ.

Имaлo e oбaчe пpoблeм.
Xopaтa ca ce излaгaли нa жив, aĸтивeн виpyc, ĸoйтo пpeдизвиĸвa зaбoлявaнe. Изпoлзвaният виpyc Vаrіоlа mіnоr пaĸ e пpeдизвиĸвaл шapĸa, ĸoятo e мoжeлa дa дoвeдe дopи дo cмъpт, мaĸap и пo-pядĸo, oтĸoлĸoтo иcтинcĸaтa вapиoлa (Vаrіоlа mајоr). Бoлecттa oбиĸнoвeнo e oтшyмявaлa зa 2-3 ceдмици, нo нeвинaги. Cмъpтнocттa пpи „мaлĸaтa“ вapиoлa e билa oĸoлo 1-2% в cpaвнeниe c 20% пpи „гoлямaтa“ вapиoлa. B днeшнo вpeмe 1-2% cмъpтнocт oт вaĸcинa e нeдoпycтимo виcoĸa. Meĸo ĸaзaнo.  Ocвeн тoвa виpycът e мoжeл дa зapaзявa нeoбeзпoĸoeнo oĸoлнитe.

smallpox hero 1024x538

Tyĸ, пpeз 1796-тa гoдинa, ce нaмecвa Eдyapд Джeнep. Toй e изпoлзвaл зapaзявaнe c дpyг виpyc – вaĸcиния – Vассіnіа. Bиpycът нa ĸpaвeшĸaтa шapĸa. Tя пpичинявa пъпĸи и плюcĸи пo ĸpaвитe, вĸлючитeлнo и пo вимeтo, oтĸъдeтo e лecнo виpycът дa ce вдишa oт дoячĸитe. Hapoднoтo пoвepиe, чe ĸoйтo ce paзбoлee oт ĸpaвeшĸa шapĸa, e зaщитeн cpeщy вapиoлaтa, бyди интepeca нa Джeнep и тoй зaпoчвa дa зapaзявa xopa c виpyca Vассіnіа. Toвa e пъpвaтa вaĸcинaция (oт lаt. vасса – ĸpaвa). Toecт, ĸoгaтo гoвopим зa вaĸcинaция, бyĸвaлнo ĸaзвaмe „ĸpaвeнaция“. Звyчи ĸaтo няĸaĸъв пpoцec oт зaвoдитe нa Mилĸa (и eдин мapмoт зaвивa шoĸoлaдa в cтaниoл).

Cлeдвaщият пиoнep пpи вaĸcинaциитe e Лyи Πacтьop.
Toй e пъpвият, ĸoйтo нe изпoлзвa жив пoтeнтeн виpyc, a “изтopмoзeн“ тaĸъв. Πacтьop e изcyшaвaл нepвнa тъĸaн oт зapaзeнo c бяc живoтнo. Πpи изcyшaвaнeтo виpycът нa бeca ce oмaлoмoщaвaл. C тaĸa нaпpaвeнaтa зaгoтoвĸa Πacтьop пocлe e вaĸcиниpaл xopa. Baĸcинaциятa cpeщy бяc ce yвeнчaвa c ycпex.

Aĸтивният имyнитeт oбaчe имa и няĸoи нeдocтaтъци. Ocнoвнитe пpoблeми, ĸoитo мoжeм дa oчaĸвaмe, ca aлepгиитe и лeĸo пoвишeн pиcĸ зa възниĸвaнe нa aвтoимyнни зaбoлявaния y гeнeтичнo пpeдpaзпoлoжeнитe xopa. Tяx щe paзглeдaмe пpи нeжeлaнитe peaĸции нa вaĸcинитe.

Книгата "Как да избираме козметика" можете да поръчате от линка. Надя Йорданова е магистър-фармацевт, създател на сайта "Инфармация" и автор на "Как да избираме козметика". Във фейсбук групата й "Инфармацки" можете да намерите професионален съвет за козметиката, подходяща за вас. Новата й книга "Почти всичко за ваксините" може да поръчате оттук.

Автор: Ава Тулипина/Артквартал

Реката се извиваше покрай дърветата и надвисналите им клони изглеждаха сякаш всеки момент ще се потопят в бягащата вода. Две събудени от шума на колата патици се плъзнаха надолу покрай коренищата и Максим се загледа как луната осветява перата им. Използваха течението с оная лекота, присъща само на птиците и на танцьорките на пилон. Преди да се ожени обожаваше да ходи в някой бар – о, как изтласкваха телата си, все едно гравитацията не съществува, той наистина обожаваше да наблюдава силните им движения, изпънатите напред крака, извивката под кръста, там където трябваше да има прешлени, но имаше само гъвкав каучук. На танцьорките. Не на патиците, естествено.

Изсмука цигарата почти до филтъра и хвърли фаса през прозореца на колата си. Беше шофирал няколко часа, може би 1 или 2, не помнеше, не искаше да знае – когато тръгна слънцето блестеше в очите му, но после изведнъж стана тъмно и фаровете на насрещните коли се хвърляха като фойерверки върху предното стъкло. Караше без посока, като беглец, само спря да зареди на безлюдната бензиностанция – момчето не излезе, наложи се да зарежда сам и ръцете му се вмирисаха на бензин.

– Мога ли да ползвам тоалетната – попита, но онова леке дори не погледна към него.

За миг се замисли нервно дали да не се изпикае под гишето, точно тук отпред, но пъпчасалият глупак щеше да извика ченгетата. Натъпка парите през малката дупка и оня ги взе с тънката си ръка.

Когато запали мотора, се успокои – имаше пълен резервоар и 4 бири в багажника. Подкара колата надолу по реката и спря. Зад него прелитаха автомобили и беше твърде шумно, но напред се чуваше реката и някакви чудни птици се скъсваха от песни в храстите. Изпи бирите и засили бутилките в реката. После се замисли, че може би не е правилно. Не е добре за природата.

– Майната ѝ на природата – каза на глас и му хареса – Майната ѝ на цялата шибана природа, майната ми и на мен и на всички останали, нямам какво да губя.

Изсмя се и отново запали цигара. Не беше пушил от 6 години. 6 тъжни, ебани години на скука и въздържание, защото парите не стигат и Камелия ще се сърди.

Спомни си лицето ѝ, когато се запознаха – бяла като сняг, почти нямаше мигли и вежди, само някакъв пух, лекичък мъх, който безкрайно го умили. Тялото ѝ беше крехко като на синигерче – когато лягаше върху нея на скърцащото легло в тясната квартира се страхуваше да не я счупи. Потъваше между бедрата ѝ със суеверен страх, а тя не помръдваше – приличаше на порцеланова статуя, на експонат в галерия.

После се ожениха. Хронологията на живота му се губеше, понякога опитваше да си спомни, но дългите часове във фабриката и после безсънието, защото бебетата плачат, Максим, не го ли знаеше, изпиха мозъка и паметта му.

След първото дете Камелия много наедря. Той я харесваше, но с дебелината се промени характера ѝ – вече не беше тиха и чуплива, устата ѝ се отваряше алчно и с еднаква жестокост поглъщаше пържено пиле и изричаше упреци.

– До кога ще сме бедни– казваше и той не можеше да повярва, че това е момичето, което лежеше под него с малките си бели гърди – До кога ще сме бедни – повтаряше тя и хвърляше оглозганите кости в препълнената мазна кутия.

– Камелия – произнасяше името ѝ бавно сякаш дъвчеше слама – тук е мръсно. Защо не чистиш през деня?

– Изморена съм – отвръщаше тя отчуждено и превключваше каналите на телевизора – изморена съм и никой няма право да ме вини за това.

Понякога искрено се чудеше как тя забременя втория път и се опитваше да възстанови в паметта си събития и случки от няколко месеца назад, но не успяваше – всеки ден се сливаше с другия, залепваха като листи мокра хартия, превръщаха се в топка папиемаше.

Изпъшка и излезе от колата. Студеният въздух полепна по врата и лицето му. Плю към реката и отиде да се изпикае в храстите настрани. Не беше тъмно, макар че минаваше полунощ. Нещастен свят, помисли си, вече няма истинска тъмнина. Прииска му се да е в джунглата и да се крие от анаконди. Ето това е истинско преживяване. Закопча ципа си и се върна в колата. Легна на задната седалка и се сви като охлюв в тясна черупка.

Утрото дойде изведнъж, блесна в очите му и в първия миг си помисли, че някой светна с фенер през стъклото над главата му. Беше се схванал, бавно раздвижи краката си и заедно с кръвта, която се опитваше да премине по сгърчените му вени или артерии, или все тая как се наричаше тъпата мрежа, в главата му дойде вината. Представи си тревожното лице на Камелия, когато установи, че той не се връща в обичайното време от работа дори и след двойна смяна. Представи си и едрото ѝ тяло как се бута в мебелите, как се мъчи да си пробие път до прозореца между купищата мръсни дрехи и страхът, че ще остане сама с двете им деца. Виждаше ясно лицето ѝ – устните бръщолевят беззвучна молитва Моля те, Господи, нека Макс се прибере у дома.

Подсмихна се и запали цигара. Реши да отиде до някой автомат за кафе и да ѝ се обади по телефона. Щеше да ѝ признае, че е мислел да избяга от нея и децата, но ги обича и всъщност той е мъж, не му е нужна джунгла и анаконда, може да бъде мъж по всякакъв друг начин. Хвърли цигарата и запали колата. Слънцето вече напичаше и дори стана топло.

Гласът ѝ отсреща го върна години назад. Беше магическо – засмука го вакуума на емоциите и чувствата от преди 6 години, когато усещаше тялото си силно до нейното.

– Ще закъснея – побърза да каже и усети как гласът му се задави от неочаквана любов – цяла нощ работих – излъга.

– Къде си – попита тя.

– Наблизо съм – отново излъга – ще купя пиле и идвам.

– И шоколад – каза детински тя.

– Да. И шоколад.

Напъха се в колата и погледна лицето си в огледалото. Почувства се безпомощен и в същото време преливащ от решителност. Разочарован и същевременно изпълнен с гъделичкащо задоволство.

Това е любовта – прозрението го връхлетя изведнъж. Любовта е противоречие, на което да устоиш.

Отвори прозореца и вдиша дълбоко. После даде газ и пое обратно по пътя към дома.

Автор: Надя Брайт

Овен

Вашата стремглава енергия не е 100% съвместима с вглеждането в детайлите, но сега ще трябва да се овладеете малко и да станете по-внимателни, Овни. Във вторник Луната влиза в своята четвърт в Дева и ви поставя задача  да изпипвате всичко, което правите, както и да добавяте допълнително усилие от себе си. Независимо, дали става дума за професионален ангажимент или за личните ви отношения – дайте отгоре на това, което се изисква. Например – ако правите подарък на някого – добавете истински лично послание. Ако подготвяте презентация за работа – отделете време да я „доизкусурите“, за да впечатлите истински с нея. Ако положите тези усилия, Луната в Дева ще ви подкрепи и даденото ще ви се възвърне.

Внимавайте с нивата си на стрес тази седмица – грижете се да балансирате времето си така, че да има както и за задачите ви, така и за вас самите. Това, че обичайно се чувствате като машини, не означава, че нон стоп трябва да сте в такъв режим. Угодете си, поглезете се – заслужавате го.

В събота ще има съвпад между изобилната Венера и иновативния Уран и това ще повлияе на финансовата ви зона. Влиянието ще е 50/50, така да се каже. По-скоро негативното е, че може да ви се появи някоя неплатена сметка, за която сте закъснели. Също, че ще  сте склони на импулсивни покупки или инвестиции. Да, заради Уран късметът ще е на ваша страна, но едва ли е добре да разчитате само на него. Ако ще купувате нещо, насочете се към вещи, които могат да ви възвърнат разхода, ако се наложи – картини, антики, недвижимо имущество.

Телец

Добри новини за любовта, Телци! В сряда Луната ще бъде в нейната четвърт в Дева и това ще се отрази много благотворно на личните ви отношения. В случай, че сте необвързани, но имате мерак на някого (колко хубав израз) – действайте в посока разкриване на чувствата си. Дева ще покровителства обмислените постъпки и чистите намерения. Тоест – не правете гръмки романтични жестове, но бъдете себе си и бъдете искрени. Луната ще помага с каквото може…

За обвързаните периода след сряда ще благоприятства баланса във връзката ви, спокойната и искрена комуникация и качественото време, прекарано заедно. Ако сте имали някакви неразбирателства наскоро – от сряда ще можете плавно и спокойно да ги изчистите.

Подходящо е и за съвместни планове за задълбочаване на връзката, брак, купуване на жилище или каквото и да е стъпка към установяване на по-сериозни отношения, която стои пред двойката ви.

В събота вашата покровителка Венера ще направи съвпад с Уран, а това е много добро влияние за вас. В последващите 3-4 дни ще имате възможност да спечелите всеки, който искате да приобщите в екипа или тесния си кръг от познати. Периодът е подходящ и да блеснете пред шефовете си с нова идея или работата си до тук. Печелившият подход е да бъдете изцяло себе си, да изразявате собствените си мисли и изобщо – да се разкриете такива, каквито сте. Венера е на ваша страна, а Уран обича смелите. Успех!

Близнаци

Малко „а напред, а назад“ ще е положението, Близнаци. Но вие сте царе на финтовете и сложните ситуации, така че няма да ви мисля твърде много.

Първо във вторник Луната ще е в своята четвърт в Дева. Ще имате желание да се впуснете в живота, както само Близнаците могат, но… като че ли няма да разполагате с много енергия за такива дела. Това е защото Луната ще освети вашата зона на усещането за принадлежност, вашите корени. Тоест – ако насочите енергията си в занимания със семейството и роднините, ще имате повече полза, отколкото от излизания с приятели. Можете да заздравите връзките си, да изгладите противоречия помежду си и най-вече – да прекарате приятно време с близки хора.

По отношение на изглаждането на противоречия с близките – ще имате по-голям успех в това начинание, ако действате спокойно и деликатно. Ако целта ви е мир, а не да докажете, че вие сте прави и подхождате по този начин – Луната ще ви помага с всички сили.

В събота Венера ще се срещне с Уран и това ще ви се отрази точно по начина, който символизират двете планети – изобилието ще срещне радикалните промени. И то – във вашия дом на вдъхновението. Значи не пропускайте какви идеи ви навестяват през уикенда – може би точно там се крие ключът към бъдещо успешно начинание. Може би дори ще си направите услуга, ако си дадете известно време, в което да останете насаме със себе и да повикате вдъхновението. Вие си знаете как работи това за вас – някои медитират, други четат, трети пишат на лист идеи… Като нищо може да изскочи заек от този храст.

Рак

Цялата седмица ще е под знака на комуникацията, скъпи Раци. Напоследък не ви беше лесно да се изразявате. Имаше различни пречки пред вас и ретроградния Меркурий ви влияеше да се автоцензурирате, дори в ситуации, в които бяхте прави. Е, край на премълчаването, сега ще осветлите когото трябва какво ви вълнува и защо.

Първи принос за това ще има Луната, която ще бъде в своята четвърт в Дева във вторник. Тя ще освети вашата зона на комуникация, но не толкова по отношение на изразяване към света и изяви, а във вашия личен живот. В случай, че има нещо, което искате да изясните с партньора си или с друг близък – сега е подходящ момент. Най-важното е да имате предвид, че Дева ще помага за спокойната и искрена комуникация. Това е начинът, да бъдете разбрани и да изразите и отстоите своята гледна точка. Говорете за чувствата си, но не позволявайте те да вземат връх и да нажежат обстановката до степен, в която да се прекъсне нишката на добронамереност.

В събота също ще имате влияние в сферата на общуването и този път ще обхваща по-широк кръг от хора. Уран и Венера ще се срещнат и у вас ще се събуди желание за разширяване на хоризонтите и смислено и ценно общуване. Потърсете възможност да се срещнете с умни и интересни хора от обкръжението си (или пък да се запознаете с нови такива) и да поговорите с тях по теми, които ви вълнуват. Необвързаните може да усетят привличане към някого, породено именно от интелектуална стимулация.

Лъв

Нещата се въртят около пари и кариера тази седмица, Лъвове.

Започвам с парите. Във вторник Луната ще е в своята четвърт в Дева и ще трябва да ви предупредя за нещо в следващите няколко дни – бъдете внимателни с харчовете. По принцип вие не сте никак стиснати, лесно помагате и давате пари за разни неща. Луната в Дева обаче ще иска от вас да сте по-разумни сега, за да не се ядосвате после. Добра идея е да си направите бюджет и да се придържате към него. И да, знам че на вас една екселска таблица не може да ви казва какво да правите… Но все пак – ако бъдете разумни тази седмица, след това ще сте си благодарни.

Друг аспект на влиянието е да се образовате допълнително на тема финанси и пари. Помислете какво не знаете или какво още може да научите и се захванете с курс или просто четене на полезна информация. Приемете това като инвестиция в себе си, която Луната ще ви възвърне.

В събота изобилната Венера ще се срещне с планетата на трансформациите Уран във вашия дом на успеха. Това е много силен момент за представителите на вашия знак да направят някаква положителна промяна в кариерата си или поне да насочат мисълта си в тази посока. Тъй като Уран покровителства технологиите, помислете как могат да ви бъдат полезни в развитието ви.

Дева

Има ли някакво свободно време в календара ви, Деви? Най-вероятно – не. За щастие – Луната ще бъде в нейната четвърт във вашия знак във вторник. Това ще ви помогне (а даже и ще ви насочи към това) да погледнете малко по-сериозно към постигането на баланс между личен и професионален живот. И най-вече – между това, което се чувствате длъжни да направите и това, което наистина искате да правите. Никой не оспорва, че за да вървите напред, трябва да отмятате задачи и че искате да се грижите за близките си и това също иска старание. Просто е важно да мислите и за себе си, защото от празна чаша не можеш да наливаш вода. Е, Луната ще ви помогне да разместите ангажиментите, вие само го поискайте.

Откраднатото свободно време използвайте за рефлектиране върху нуждите и желанията си и опитайте да насочите ежедневието си така, че да отговаря на тях.

Наистина няма да е лошо да релаксирате преди събота. Тогава Венера ще съвпадне с Уран и това ще отвори пред вас широки хоризонти. Изобилната и чувствена Венера ще ви насърчи да мечтаете нашироко и да разпознавате възможностите, а Уран, както винаги, ще действа с размах и ще ви даде увереност. Оглеждайте се и се ослушвайте за неочаквани предложения за работа от близо и далеч (по-вероятно е да дойдат отдалеч).

Везни

Тази седмица се погрижете за себе си – външно и вътрешно, Везни. И то – в по-дълбок смисъл от това да хапнете по-здравословно и да се наспите по-добре. Огледайте се дали начинът, по който живеете и средата, която обитавате, ви дава енергия или пие от вашата. Фината ви чувствителност се нуждае от балансирана и здравословна среда и, колкото и да ви се иска, не можете да пренебрегнете влиянието ѝ. Така, че – помислете добре от какво имате нужда, какво ви зарежда, как искате да виждате себе си и ако нещо не е точно така – действайте да го промените.

За промяната ще ви помогне Луната, която ще е в своята четвърт в Дева във вторник. В този ден и няколко дни след него би било най-подходящо за вас да детоксикирате живота си.

А ако заговорим по-практично – периодът е подходящ и за физически прегледи при лекар. Както профилактични, така и за онази болежчица там, която от известно време се правите, че не забелязвате. Просто действайте сега, за да си благодарите после.

Особено ще си благодарите през уикенда, ако сте се погрижили да сте в добра кондиция, защото Венера и Уран са ви приготвили приятна изненада. Планетата на любовта и съблазънта и планетата на риска ще са в съвпад във вашия дом на чувственост и еротика. Има ли нужда да казвам повече? Предстои ви вълнуващ уикенд и само мога да завиждам на обекта на интереса ви…

Скорпион

Малко предизвикателна седмица предстои, Скорпиони…

Първо във вторник Луната ще е в своята четвърт и това ще има влияние на зоната ви за „взаимоотношения“ с технологиите. Напишете името си в гугъл и проследете специално какво излиза като резултат. Може би има неща, които е по-добре да махнете… Прегледайте и социалните си мрежи – сигурно ви е било забавно в момента на постване и качване на снимки. Но дали е добра идея тези неща да остават и след това?

Схванахте за какво говоря – проверете много внимателно каква дигитална среда сте оставили. Това винаги е полезно. А при тази Луна е и силно препоръчително – не знаете кой и защо също ще ви търси в интернет. Между другото – точно поради тази причина за вас ще е най-добре да ограничите онлайн присъствието си под всяка форма между вторник и четвъртък. По-малко действия – по-малко възможности за грешки.

В събота мечтателната и изобилна Венера ще е в съвпад с радикалния рисков играч Уран. В следващите два-три дни не само не подписвайте нищо, но и не приемайте уговорките за окончателни. Просто бъдете подготвени, че може да има изненади и че не сте стигнали до окончателно развитие.

Уикендът може да се отрази и на хората, които са в някакъв вид връзка. Възможно е тези от вас, които не са в подходящо партньорство, да вземат решение да разделят пътищата си с човека. Може и да не звучи много добре, но пък ще е за добро. Успех!

Стрелец

Ако ви сърби гърбът тази седмица, това е защото сте толкова праведни, че ви никнат крилца… Започваме с работата ви. Във вторник Луната ще е в своята четвърт в Дева и ще ви влияе в професионалната зона. Обаче пък вие малко ще сте разсеяни като че ли. Най-доброто, което можете да направите е сами да си наложите дисциплина. Ако положите старания и сте целенасочени, ще берете добри плодове от труда си. Но ако позволите да се разсейвате и да не си отмятате задачите – просто ще изпуснете подходящия момент, който Луната ви дава, за да инвестирате в резултати на работното поле.

Един доста добър начин да сте съсредоточени над нещо, е да се чувствате предизвикани. Това просто ви е в природата. Луната в Дева е добър момент за вас да измислите ново начинание за себе си или най-накрая да подхванете работа по идеята, която имате отдавна.

В събота изобилната Венера се среща с рисковия играч Уран и този съвпад ще повлияе на вашата уелнес зона. Ще искате да се чувствате и да изглеждате по-добре. Това е страхотно, само не влизайте в някакви свръх амбициозни фитнес програми. Уран обича крайности, но от това няма особена полза, само ще се натоварите. Обърнете се към по-леки и приятни начини да подобрявате кондицията си и да се чувствате добре. Може да пробвате нещо нетрадиционно като акупунктура или тай чи, например.

Козирог

Тази седмица фокус ще имат приятни неща в живота ви, Козирози!

Започваме с вторник, когато Луната ще бъде в своята четвърт в Дева и за вас на преден план ще излязат плановете ви за пътуване. Още нямате планове за пътуване? Ами направете си – време е. Луната ще ви влияе пътешественически, ще искате да сте по-далеч не само от мястото, на което живеете, но и от обичайното си ежедневие. Всичко е постижимо, стига да направите добър план и да го следвате. Не забравяйте, че Луната е не в кой да е знак, а в този на Дева. Това означава, че ще ви помага, ако сте подредени и последователни. Вие това го можете, така че не ви мисля – скоро ще сте стегнали куфарите за някое интересно място…

Дори по-вълнуващо ще стане за вас през уикенда, когато планетата на любовните страсти Венера ще влезе в съвпад с рисковия играч Уран. Комбинацията от хедонизъм и лекомислие може да ви отведат на неочаквани места в края на тази седмица. Затова може би най-работещия за вас подход ще е да се отдадете на желанието да си угодите, но и да внимавате с какво си угаждате. Може би шотовете текила могат да се заменят с някакво друго по-малко опасно прегрешение?

Уикендът е много подходящ да си създадете нови романтични преживявания и да внесете разнообразие във връзката си. От кога не сте се вихрили във вихъра на страстта си и не сте постъпвали безрасъдно от любов? Вгледайте се в тази своя страна и я пуснете на свобода. Ще създадете незабравими спомени за себе си и партньора!

Водолей

Уж спокойна седмица, пък ще ви се отрази на няколко аспекта в живота, Водолеи… Пари, любов и дом – не ми се струва маловажно.

Във вторник Луната ще бъде в своята четвърт в Дева и ще отвори за вас добър период от няколко дни, в който да помислите за инвестиции или допълнителен доход. Най-добре е да разпрострете мислите си „извън кутията“ – неща, с които нямате опит до момента и по някакъв начин ви привличат. Нахвърляйте няколко идеи на лист, без да разсъждавате сериозно – просто стреляйте. После огледайте и вижте какво от това ви се струва привлекателно.

Страстите ви също ще се подпалят под влиянието на Луната. Определено ще имате желание за секси забавления и няма да пестите чар, да си ги набавяте. При някои от вас това усещане ще бъде дори по-задълбочено и ще искате да усещате сериозна интимност. За много от вас е възможно тази седмица да преминат на ново ниво във връзките си.

В събота пищната Венера ще се срещне с планетата на промените Уран и тази среща ще повлияе на зоната ви на дома. Ще чувствате силно вдъхновение да направите нещата вкъщи по-различни. И не говоря за това да смените мястото на две лампи. Говоря за такава промяна в интериора, която може да промени енергията на дома и усещането, което атмосферата му носи. Естествено, тази промяна ще е според вашето вътрешно състояние. Очаквам резултатите с любопитство…

Роднини, съседи и близки познати ще търсят компанията и съветите ви през уикенда. Не се чувствайте длъжни да решавате проблемите им – вие можете да дадете само своята гледна точка, не можете да промените ничие поведение.

Риби

Уж нищо особено няма на хоризонта, а всъщност седмицата ви ще е съвсем чудесна, Риби!

На първо време във вторник Луната ще влезе в своята четвърт в Дева. За вас това ще са няколко дни, в които ще можете да обмислите на спокойствие решенията, които ви предстои да вземете. Едно от най-неприятните неща, които могат да се случат на една Риба е някой да я притиска да побърза или да иска от нея да действа с чуждо темпо, а не със собственото си. Е, Луната ще ви извади от подобни ситуации и ще можете да влезете в собствен ритъм.

Седмицата до петък е подходяща за взимане на решения за нови начинания, както и за изчистване на недоразумения по противоречиви ситуации в миналото или настоящето. Добре ще работи спокойният и дипломатичен подход, както и искреното отношение към другите. Така работи Луната в Дева.

Интересното става в събота, когато Венера ще се срещне с Уран. Или иначе казано - планетата на любовта и изобилието ще е в съвпад с планетата на риска и промените. Това ще се отрази на сектора на комуникация при вас. Ще бъдете във вихъра си и всяко нещо, което казвате, ще има потенциал да се запомни от другите. Уикендът е добър момент за отправяне на послания, ако сте блогър, влогър, ютубър или пък работите в комуникационния бизнес. Също така – имате много добри перспективи за работа в екип.

И, нека ви прошепна нещо – може да се окаже, че приятелските ви чувства с някого, са се трансформирали в нещо повече. 

****

Надя Брайт се занимава с психология, пилатес и стендъп комедия сериозно, а астрологията й е само за забавление. Както би казал любимият ѝ сър Пратчет – имала е един свой съпруг и няма да броим колко чужди. Чете и говори безспирно, което, естествено, прераства в писане. Ако искате да ви разсмее, следвайте я в тик-ток, фейсбук, инстаграм, само не и в живота, защото е опасна за живота. Първата ѝ книга вече е налице и може да се поръча тук! И не, тя не е за астрология, макар че има и зодии в нея.

Тук можете да чуете едно интервю на Надя, в което говори не само смешки. А ако искате да я видите на живо, заповядайте тук.

Автор: Надя Брайт

Овен

Започваме с понеделнишкото новолуние в Близнаци, което ще ви се отрази силно благоприятно, Овни. В четирите дни след понеделник ще почувствате силен прилив на енергия във всички ваши дейности, в които има замесена комуникация. В случай, че сте във връзка с неособено подходящ за вас партньор – това е време, в което може ясно да си проличат несъответствията. Тези от вас, които са с правилния човек, ще прекарат приятно и забавно времето си с него. А останалите – ще си преценят по-добре с кого искат да си прекарват времето.

Ако работата ви е свързана с комуникация – натиснете педала на газта сега! Новолунието ще работи за това посланията ви да стигат надалеч и да бъдете правилно разбирани.

До края на седмицата Меркурий все още ще е ретрограден и за вашия знак ще „работи“ в зоната на финансите. Това означава да сте внимателни с детайлите, когато правите плащания, за да не платите повече или пък да пратите парите на погрешно място. В този период е възможно да изскочат забравени задължения или други подобни изненади. Като цяло – не се очакват сериозни сътресения, просто бъдете една идея по-осторожни и не позволявайте да си изхарчите парите до стотинка, защото е важно да сте подготвени.

В събота планетата на уроците и дългосрочните перспективи Сатурн се завърта ретроградно в знака на Водолей и вашата зона на екипна работа и технологии. Това е период от няколко месеца, в който да обърнете внимание на връзките, които сте създали. Добре е да отделяте повече внимание на ценните за вас хора, както и да направите преоценка кой е наистина ценен във вашия живот. Дори и да звучи малко дребнаво - един поглед под микроскоп на отношенията ви няма да навреди. Ако се възползвате правилно от периода, накрая ще излезете с по-здрава връзка с важните хора и с по-малко неважни хора в живота си.

Телец

Така, така… В понеделник имаме новолуние в Близнаци и то ще ви донесе едни интересни две седмици, Телци. Много е важно да се отнасяте внимателно и уважително както към финансите си, така и към източниците си на приходи. Възможно е да излязат някакви непредвидени разходи в периода или пък забравени стари задължения. Нищо страшно, просто бъдете по-пестеливи, за да имате нещо настрани и да се справите с подобни ситуации. Също така – може би ще ви дойдат идеи за смяна на работата или за монетизиране на някаква идея. Колкото и да изглежда лесно и просто да осъществите плановете си, бъдете стабилни и в настоящата си работа. Недейте да режете клона, на който сте стъпили, дори и да сте уверени в новите възможности.

В петък, най-накрая Меркурий ще спре да се върти ретроградно. След немного дълъг, но за сметка на това изтощителен период, ще можете да се отървете от дребните противоречия, които ви преследваха. Усещането, че понякога говорите на различни езици със събеседниците си, също ще отмине. Сега остава да използвате възможността за добра комуникация и да се заемете с осъществяването на проектите си.

В събота най-„тежката“ планета – Сатурн ще се завърти ретроградно в знака на Водолей и вашата зона на професионално развитие. Тъй като Сатурн е планетата на уроците и на дългосрочните планове, ретроградността му ще ви повлияе предимно в две посоки. Първата е, че ще трябва да се научите да изпипвате детайлите в работата си. Успехът, който Сатурн позволява е дългосрочен и значим, но само ако всички стъпки са извървяни като по учебник. Втората посока на влияние ще е върху собствените ви амбиции. Ще искате повече и няма да се задоволявате с посредствени резултати. За постигане на целите си обаче задължително ще трябва да ползвате характерната си упоритост и последователност. Както сте ѝ свикнали – успех ще има, но нищо няма да е наготово.

Близнаци

Започваме с много хубаво събитие за Близнаците – новолуние във вашия знак в понеделник. Това ще е нещо като рожден ден за всички представители на зодията. В следващите две седмици имате две задачи. Първата е да манифестирате какво искате от живота и себе си – мечтайте нашироко и си поставяйте високи цели. Също много важно – градете планове за постигане на целите си. Втората ви задача е да си дадете ясна сметка какви са препятствията пред вас и кое евентуално спира развитието ви. И най-трудното в тази работа ще бъде да си признаете кои са вашите лични черти на характера и модели на поведение, с които се саботирате. Вече върхът на постиженията е, ако успеете да се отървете от това, с което сами си пречите и да продължите напред.

В петък най-накрая Меркурий ще спре да се върти ретроградно и ще ви остави на мира с дребните, но много дразнещи затруднения в комуникацията, които ви създаваше. Може да си отдъхнете и спокойно да влезете в ролята, в която се чувствате най-комфортно – на човека, който умее да говори с другите, да ги увлича и убеждава.

В събота бавният, но стабилен Сатурн ще започне да се върти ретроградно в знака на Водолея и вашата зона на експанзия и разширяване на хоризонтите. За вашия знак не е много приятно, когато свободата и възможностите за обикаляне на света са ограничени. В този смисъл – периодът на карантина никак не беше лек за вас. Сега няма да е чак толкова тежко, но отново ще срещате затруднения да бъдете навсякъде, където искате. Използвайте този период от няколко месеца, за да приоритизирате желанията си за пътуване и да се научите да планирате по-добре, за да не зависите от късмета (защото Сатурн няма да помага на късмета).

Рак

Започваме още в понеделник с новолуние в Близнаци, което може да ви донесе много важна яснота по отношение на житейските ви дела. За тази цел обаче трябва да си осигурите няколко дни (около две седмици) забавяне на темпото и вглеждане в себе си. Периодът е особено подходящ да преосмислите какво наистина искате в живота си и дали правите това, което желаете или просто се носите по течението от задължения. Подходящо е и да начертаете планове за това как да промените ситуацията си към по-добро, ако е нужно. Важно е да подходите осъзнато, да разчитате на собствените си действия и да рефлектирате върху поведението си. Накратко казано – периодът е подходящ да осъзнаете как трябва да действате, за да получите това, което искате. По-добре е към реални стъпки да подходите след петък, когато приключва периодът на ретроградност на Меркурий.

И като заговорихме за това – след петък ще можете да възстановите баланса в личните и професионалните си връзки. Меркурий малко измъчи комуникацията ви с околните и е възможно в ретроградния му период да сте се чувствали неразбрани. Сега тези пречки няма да стоят пред вас и е най-добре да не се хващате за стари неразбирателства, а да се постараете да сте част от полезна и здравословна комуникация. Разбира се – сложете една обица на ухото от уроците, които получихте в последната седмица.

В събота Сатурн ще се завърти ретроградно в знака на Водолей и ще повлияе на партньорствата ви. Сатурн е „тежка“ и бавна планета, той влияе на структурата на живота и дългосрочните развития в него. В следващите няколко месеца ще трябва да бъдете внимателни по отношение на това с кого влизате в съдружие, както и при започване на нови лични връзки. Претегляйте внимателно хората и ситуациите и не се впускайте импулсивно или лековерно в нови съвместни начинания от какъвто и да е характер.

Лъв

Новолунието в Близнаци в понеделник ще насочи прожекторите към Лъвовете в следващите две седмици. Доколкото ви познавам – това никак няма да ви се отрази зле. Цялостната картина е, че ще имате желание да участвате в много инициативи, официални и неофициални събития… Изобщо – във всяко по-интересно мероприятие. Това е чудесно, единственото, за което е добре да внимавате е, да не се пренатоварите. Недейте да възприемате всяка покана като нещо задължително, подбирайте си къде да се появите. Все пак, за да можете да вземете всичко от някое преживяване, трябва самите вие да сте отворени към тази енергия, а не да препускате през нея.

В петък Меркурий спира да е ретрограден и това ще даде тласък на кариерата ви. Сега, когато няма да ви преследват комуникационни неразбории и ще имате енергия да общувате, можете да постигнете чудеса с екипна работа. Помислете дали не искате да се върнете към някоя идея, от която може би сте се отказали в последния месец. Възможно е тогава просто да не ѝ е било времето и сега да реализирате потенциала ѝ.

В събота Сатурн ще се завърти наобратно в знака на Водолей и във вашата зона на личните партньорства. Тъй като Сатурн е планетата на структурата и на дългосрочните развития, влиянието му ще бъде основно върху сериозната/ите ви връзка/и. Възможно е да осъзнаете, че трябва да направите радикална промяна или пък да задълбочите партньорството. През следващите няколко месеца може да поставите отношенията с партньора си под микроскоп и от това внимателно вглеждане да излязат важни изводи за вас. Трансформациите на Сатурн са бавни и водят до стабилни резултати. Така че – да видим с какъв статус ще бъдете в края на октомври.

Дева

В следващите две седмици ще имате желание за промяна в работата. Даже може да ви навестят някои революционни мисли по въпроса. Това се дължи на новолунието в Близнаци, което ще се случи в понеделник. Представителите на вашия знак ще започнат да се оглеждат за нещо по-добро в професионален план и силно ще искат да получават повече за положените усилия. Всичко това е чудесно. Единственото, за което трябва да внимавате е, да не разместите твърде много пластовете на сегашното си работно място, ако още не сте си намерили ново. А дори и да не става дума за ново място, а за желание за повишение или нещо подобно в настоящата ви работа – бъдете дипломатични, колкото и силно да гори ентусиазмът ви.

В петък най-накрая Меркурий ще се завърти в правилната посока и ще ни освободи от негативното ретроградно влияние. Прецизният ви знак може да си отдъхне от дребните, но дразнещи проблеми в комуникацията – закъснели имейли, пропуснати срокове, конфликти по оперативки и т.н. Вече ще имате възможност отново безпроблемно да разгръщате потенциала си. Така, че – пълен напред и без колебания, Деви!

В събота планетата на житейските уроци, структурата на живота и дългосрочните ни планове ще се завърти ретроградно за няколко месеца в знака на Водолея. За вас това ще е период, в който можете да осъществите фундаментални промени в живота си. Като започнем през режима ви на хранене и спорт, минем през професионалното ви развитие и стигнем до семейния ви статус – до края на октомври ще можете да променяте реалността си така, както смятате, че е във ваша полза. Разбира се – нито ще бъде лесно, нито ще стане без усилия. Всичко ще е във вашите ръце. Но колкото и трудно да е постигаме промените сами, два пъти по-хубаво е, когато сами определяме посоката на живота си.

Везни

Направо сте на нисък старт, Везни! Искате да сте навсякъде, „само не и тук“. Това се дължи на новолунието в Близнаци, което ще се случи в понеделник и ще ви влияе следващите 2 седмици. Ако точно сега не можете да тръгнете надалеч – не се ядосвайте, Луната ще ви помага и в пътешествия, които са по-скоро метафорични, отколкото реални. Например – може да се запишете на образователен курс или пък да се свържете с приятелите си зад граница, за да си поговорите кой как живее. Също така, това, че сега не можете да пътувате (ако е така), не означава, че е можете да планирате пътуване, нали?

Още една новина в подкрепа на плановете за пътешествия е, че Меркурий спира да се върти ретроградно в петък. Не по-малко обаче е влиянието на Меркурий върху връзката ви. Възможно е в последните три седмици да сте започнали нова любовна история и тя да е била с малко драматичен уклон или да сте имали някакви проблеми във вече съществуващата си връзка. Е, след петък ще дойде моментът на истината, защото ретроградността няма да замъглява преценката ви повече. Това означава, че с правилния човек нещата ще потръгнат добре, а който не е за вас… ще си отиде, където му е мястото.

В събота Сатурн ще се завърти ретроградно и това може да ви поизнерви в полето на любовта, изявите и креативността. Съветвам ви да не се нервирате, защото структуроопределящата планета ще бъде ретроградна чак до края на октомври. Най-доброто, което можете да направите, е да приемете нейното влияние и да си вземете уроците. А уроците са да не се хвърляте необмислено в нови начинания, да оглеждате детайлите на това, което правите и когато имате някаква пречка, да не се вторачвате в нея, а да гледате по-голямата картина. Успех!

Скорпион

Как сте, Скорпиони? Готови ли сте да покорите всички с магнетичния си, невъздържан сексапил? Всъщност за вас, знам че винаги сте готови. Другите да му мислят… Новолунието в Близнаци ще налее ракетно гориво в тази ваша (да го наречем) особеност и в следващите две седмици ще се превърнете в нещо като бомба от феромони. Добре е да помислите как ползвате тази енергия, за да не стане някой проблем. Например обвързаните може доста да зарадват партньора си. Тези в нови връзки ще организират един приятен, но все пак немного лесен тест за издръжливост на новите си партньори. А необвързаните ще имат когото пожелаят (напомням да внимавате какво си пожелавате).

В петък Меркурий спира да се върти ретроградно и ще помогне на тези от вас, които са имали неразбирателства във връзките си. Когато изчезнат смущенията, които планетата на комуникациите донасяше в отношенията ви, ще можете да видите много ясно в какво сте се забъркали. За някои това може да е период на облекчение и успокояване и да продължите напред по-уверени заедно. За други може да се окаже, че не искате повече да стоите в трудни отношения и да вземете решение да си търсите щастието другаде. И в двата случая посоката е добра за вас.

В събота Сатурн ще се завърти ретроградно и ще бъде така до края на октомври. Това е планетата на важните житейски уроци и дългосрочните решения. При вас ще влияе в зоната на дома и ще предизвика у вас желание за уединение. Вашият знак има нужда от лично пространство и ревниво го пази. В периода на ретрограден Сатурн домът ви ще е източникът, от който се зареждате най-силно и там ще взимате важните за вас решения.

Стрелец

Готови ли сте за ренесанс в любовния си живот, Стрелци? Готови или не – любовта ви ще разцъфне с новолунието в Близнаци в понеделник. Обвързаните сред вас ще могат да оставят зад гърба си рутината в двойката, евентуалните дребни неразбирателства и като цяло – всички тихи разрушители на любовта. В следващите две седмици ще изгреете в пълния романтичен блясък на Стрелеца – секс и веселие. За тези от вас, които са в нови връзки периодът също ще бъде вълнуващ, защото ще отделите повече време на партньора си и така ще имате възможност да се сближите. Не гарантирам, че няма да ви се обади фобията от обвързване, но… то си е ваша работа как ще го отиграете.

За необвързаните имам съвет от планетите – показвайте се сред хората и общувайте с тях. Настроението и излъчването ви ще са достатъчни за да привлечете потенциални гаджета. Избирайте внимателно – сега ви е паднало.

В петък Меркурий спира да е ретрограден и ще ви освободи от влиянието, което имаше върху вас през последните три седмици, и заради което допускахте малки досадни грешки. След петък можете спокойно да планирате нови професионални успехи и да мечтаете нашироко, без излишни дразнители. Всичко зависи от вас.

В събота структуроопределящата планета Сатурн ще се завърти ретроградно в знака на Водолей и ще бъде така в следващите няколко месеца. На вашия знак това ще се отрази предимно на платоничните ви връзки – приятели, братя и сестри и познати. В този период бавно, но сигурно ще заложите на качеството, а не на количеството. Възможно е накрая да сте с по-малко хора в обкръжението и това да ви накара да се чувствате по-добре.

Козирог

В понеделник ще имаме новолуние в Близнаци и това ще даде старт на двуседмичен период, в който всички Козирози да се погрижат за себе си. Новолунието в близнаци е веднъж годишно, така че ще ви помоля да четете внимателно и да не пренебрегвате съвета ми. Сложете себе си на първо място и обърнете внимание на всичко, което влияе на вашето добруване – сън, хранене, спорт, ментална и емоционална почивка. Колкото и да сте силни, никой от нас не е неизчерпаем източник на енергия, затова ползвайте новолунието за да презаредите и да се почувствате по-добре. Това неминуемо ще се отрази и на външния ви вид. Което пък е важно за следващото влияние, за което ще прочетете.

В петък Меркурий спира да се върти ретроградно и това ще донесе много романтика в живота ви – направо ще вдишвате и издишвате любов. Това обаче не означава, че ще търсите какви да е любовни удоволствия. Напротив – ще искате истинско вълнение, интересни флиртове, а ако имате партньор – дълбоко сливане с него. Затова в следващите седмици за вас са възможни всякакви развития. Необвързаните може да намерят своя човек, обвързаните – да задълбочат отношения или да осъзнаят, че не получават достатъчно. В каквато и посока да ви отведат чувствата ви, най-важното е да ги пуснете на свобода и да не ги потискате. Само така ще достигнете до вашата истина в любовта.

В събота най-„тежката“ и бавна планета – Сатурн, ще се завърти ретроградно. Това ще се отрази на вашата зона на парите. Спокойно обаче – нищо, че е ретроградна, влиянието няма да е непременно лошо. Просто до края на октомври бъдете внимателни с харченето и планирайте. При добро планиране няма да стигнете до неприятни непредвидени ситуации и (не дай Боже) лишения. Всичко ще бъде наред, вие си знаете как да действате!

Водолей

Някакво мощно разцъфтяване в душата ви се задава, Водолеи! Носи го новолунието в Близнаци, което ще се случи в понеделник и ще ви влияе в следващите две седмици. Много силно за вас ще се възродят както любовните и романтични трепети, така и вдъхновението ви да сте креативни. Не ми е ясно накъде повече ще ви дърпа сърцето – към творчески проекти или към любовни приключения, но, знам че ще имате успех и в двете поприща. В този период ще ви върви, ако използвате технологии и като цяло – ако се отворите повече за общуване със света.

Минахте през малко необичаен за вас период, в който като че ли взимахте нещата твърде лично. Обикновено не сте от тези, които ще седнат да се задълбочават в чуждите думи или пък да търсят негативното в ситуацията, но… Три седмици Меркурий беше ретрограден и това съвсем не ви остави безразлични. Добрата новина е, че в петък планетата на комуникациите ще се завърти в правилната посока и вие пак може да си бъдете себе си. Възползвайте се от това, че Меркурий ще спре да създава проблеми и подредете пространствата около себе си, както и графика си, за да отворите възможности за нови, интересни и зареждащи дейности и неща.

В събота Сатурн ще се завърти ретроградно (ей, не ни оставиха!) и то не къде да е, а точно във вашия знак. Но спокойно – не е лошо. Сатурн е планетата на житейските уроци, на важните ни посоки и на структурата на живота, която сами градим. Това, че ще е ретрограден, означава, че ще имате задача да подредите важните за вас неща. Чувствайте се свободни понякога да слизате от въртележката на задълженията си, за да обмисляте дали се движите в правилната посока или искате промяна.

Риби

Добри новини, Риби! Ще се вихрите в декорации, разкрасяване на пространствата около себе си и обновяване на интериора. Това ще се случи под влиянието на новолунието в Близнаци, което ще започне в понеделник и ще продължи около две седмици. Тоест – за радост на близките ви, само две седмици ще пренареждате домовете си. Макар, че всички знаем какви естети са представителите на вашия знак, така че със сигурност резултатът ще е добър. Това желание за естетическа промяна ще завладее всички сфери на живота ви и най-вероятно тези сред вас, които се занимават с творчески дела, ще ни изненадат с нещо ново.

Има и още една добра новина – в петък Меркурий спира да е ретрограден. Край на необмислените изказвания, на които после трябва да берете плодовете (или срама). Ще си отидат и временните неразбирателства с хора от обкръжението ви. Което означава само едно – след петък ще можете да работите безпроблемно в екип, ако го пожелаете. Ако имате идеи за реализиране – започвайте да мислите от сега, на кого да се обадите в петък, за да го привлечете към своя отбор.

В събота Сатурн ще се завърти ретроградно (изобщо не ни дават спокойствие тия планети) и ще бъде така до края на октомври. Тъй като Сатурн е свръх сериозна планета и покровителства житейските ни уроци, както и пътя ни в дългосрочен план, а на Рибите ще ви влияе в работа със „сянката“, не мисля, че периодът ще мине много безгрижно за вас. Позитивното е, че гмуркането в сянката не е непознато за философската ви натура, както и че вие сте най-добрите ученици на живота в зодиака. Така, че по всичко изглежда, че това ще бъде е период на израстване, добиване на нови знания и преминаване на по-високо духовно ниво. 

****************

Надя Брайт се занимава с психология, пилатес и стендъп комедия сериозно, а астрологията й е само за забавление. Както би казал любимият ѝ сър Пратчет – имала е един свой съпруг и няма да броим колко чужди. Чете и говори безспирно, което, естествено, прераства в писане. Ако искате да ви разсмее, следвайте я в тик-ток, фейсбук, инстаграм, само не и в живота, защото е опасна за живота. Първата ѝ книга вече е налице и може да се поръча тук! И не, тя не е за астрология, макар че има и зодии в нея.

Тук можете да чуете едно интервю на Надя, в което говори не само смешки. А ако искате да я видите на живо, заповядайте тук.

Абитуриентският бал, откъде да започна?

Имах абитуриент преди 10 години и съответно имах някакви очаквания, а всичко се случи толкова различно. Преди 10 години правих нещо като малка сватба, с всички роднини, част от които дори настанихме в хотел. Беше изискано, елегантно коктейлно парти с тиха музика, дълги рокли и елегантни гости. Прекрасен спомен.

Screenshot 2022 05 29 115938

Ето ги - с 10 години разлика

Сегашният ми абитуриент е много различен по характер от батко си и бях сигурна, че съответно и нещо различно ще иска, затова го подхванах някъде от януари за подготовката. Кажи, маме, как да го направим, къде предпочиташ, колко гости, дай да изберем костюм, искаш ли тема на партито, градинско ли да е, ако кажеш и спортно събитие ще ти направя, помниш ли онзи як купон за 10-ия ти рожден ден, където направихме цял мач, със съдия и всичко.

Да вметна тук, че досега съм организирала около 40 детски рождени дни, поне още толкова рождени дни на възрастни, правила съм юбилеи всякакви, сребърна сватба, абитуриентски бал, човек си мисли, че нищо повече не може да го изненада.

А моят 19-годишен успя.

- Маме, каза – аз няма да имам абитуриентска, защото съм канен на абитуриентската на приятелката ми и оттам направо ще се събираме в училището. Това са подробности, нямат никакво значение.

Направо с нож ме прободе в сърцето това дете. Значи 19 години го отглеждаш, водиш го по курсове, плащаш скъпи такси за училища и занимания всевъзможни, плащаш с време и нерви отгоре, трепериш по олимпиади, радваш се с него, плачеш с него, докато изкласи, както се казва. И когато накрая трябва да се съберете с приятели и да полеете приключването на цялата тази одисея, той щял с приятелката да празнува.

Втресе ме чак, но не показах колко съм засегната. Тихо и кротко му обясних, че за него може и да не е важно, но за нас е важно и ще трябва някак да намери време в този ден и да ни намести в сложната си програма.

- Добре, каза, покани гости у нас. На кифлички и кафе сутринта, защото в същия ден имам и матура следобед от два. И оттам отивам на партито на приятелката както ти казах.

Та нашата абитуриентска, мили хора, беше на кифлички и кафе у дома. Хората канят оркестри, ресторанти ангажират месеци предварително. Ние изпратихме абитуриента с кифлички и кафе.

Е, постарах се с кифличките. И за кафето се погрижих да се преглъща гладко с едно хубаво просеко. Изобщо май добре се получи, много неформално, много спокойно.

А за костюма казах ли ви какви приключения имахме? Майко мила…

Значи този ми син е това мое дете, което във втори клас каза, че ще носи само бяло, черно и синьо и други цветове хич да не си правя труда да купувам. Евентуално може червено чат-пат, защото е на Ливърпул цветът.

Костюмът съответно си го избра сам – в тъмносин цвят. (Имахме едно приключение там – оказа се, че си е избрал същия като на баща си ЕДНО КЪМ ЕДНО – в магазин с над сто модела, марки и цветове костюми, той си избра костюма, който баща му вече си беше купил за абитуриентската. В крайна сметка смени с един нюанс по-различен костюм, но пак са двамата като близнаци).

281371576 525597039218026 1832869481309781958 n

Тайно от него подпитах дамата му, една красива и нежна девойка от съседния клас, с какъв цвят рокля ще е, за да изберем поне вратовръзката да е подходяща. Оказа се, че тя вече е купила вратовръзка за него – в тон с роклята й. Познайте в какъв цвят? РОЗОВА.

А какъв цвят вратовръзка си купи Константин? Тъмносиня, разбира се. Не е като да не му предлагах всякакви варианти с поне малко розово в магазина – категорично отказа.

281677935 705210784046171 4161010793587715128 n

Но какво прави любовта, нали? И най-тъмносините мъже порозовяват тутакси, когато някоя фея им запърха с мигли. А майките на тъмносините мъже се подхилват някъде отзад и доволно си мислят как всеки си намира майстора. 

284389073 724796862054830 3345167111015970914 n

Прекрасна емоция беше този бал. И докато гледах десетките щастливи родители наоколо, мислех си колко различно е всяко дете, колко различен е всеки бал и колко еднаква е всяка емоция. Не онази шумната, външната, лъскавата.

А тихото разплакано щастие на майката, чието сърце пее – "виж, това е твоето дете, то вече не е дете, то е голям, красив, умен и добър човек, който поема по своя път, виж го колко е прекрасен, виж как всичко му предстои, виж как светът е негов, виж колко е щастлив.

Виж го.

Ти го направи."

Гордейте се, майки, това е и нашият ден.

282252736 551647889661375 3598672674311373561 n

Вижте тази публикация в Instagram.

World is such a lovely playpen! #babybobby

Публикация, споделена от Maria Peeva (@mimipeeva) на

Бисквитки

Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ /сookies/ . Повече информация Приемам