logomamaninjashop

Училище от бъдещето – Сингапур

Преди време бивш министър на образованието във Великобритания беше заявил, че професиите за 40 % от днешните първокласници дори още не са измислени. Как трябва да се обучават децата в условията на един толкова динамично променящ се свят?

Добър отговор е образователната система на Сингапур, която основателно предизвиква интереса на световните експерти. Базирано на британските традиции, образованието в този град-държава има някои особености – 35 % от най-добрите студенти стават преподаватели в училище. Ваканцията е 11 дни, професията на учителя е сред най-престижните и добре платените.

Сингапурското училищно образование е съсредоточено в създаването на среда, която мотивира всеки ученик да усъвършенства знанията си през целия си живот, да усвоява новите технологии, да развива предприемаческия дух и умението да поема социална отговорност.

Училища по интереси

Сингапурските ученици са на първите места в международните състезания по математика и други дисциплини. Самият Сингапур е сред най-развитите финансови, търговски и технологични центрове в света. Връзката между образованието и прогреса на страната е органична.

Реализирането на програмата Thinking Schools, Learning Nation, стартирала през 1997 година, позволи на страната да отгледа поколение лидери готови за екипна работа, способни да интегрират училищното образование в икономиката на страната.
Стратегията Thinking Schools, Learning Nation е насочена към подсилване на преподавателския състав, създаването на автономни училища и поощряването на успешните образователни проекти: „Добрите учители и директори станаха ядрото на програмата“ – твърди Хо Пенг, бивш директор на общото образование в Сингапур.
Към 2015 година държавата достига своите цели – да наема учители само сред топ-випускниците на университетите, тъй като в Сингапур са убедени, че качеството на преподаване пряко зависи от квалификацията на учителите. Монополист сред университетите осигуряващи педагогически кадри е Националният институт по образование, който е създаден на базата на Нанянгския технологичен университет.
Институтът готви специалисти, които според подписано споразумение с министерството на образованието се насочват към съответните училища. Според условията на договора си за работа, завършилите трябва да работят като педагози поне три години, в противен случай са длъжни да възстановят на държавата средствата, инвестирани в обучението им. На практика подобни случаи са рядкост. Стартовата заплата на един педагог към 2012 година е 2,5 хиляди долара. Държавата осигурява бонуси и поема напълно заплащането на 100 часа обучение за повишаване на квалификацията годишно.

3a17acd6bfdb4920e6389d32a26b0933 big
 
С педагогическо образование можеш да продължиш достойно кариерата си извън училище. Добрият учител, или както го наричат мастър, може да стане ментор на други педагози или директор на училище. Директорът трябва да бъде успешен мастър на учителите, преминавайки през шестмесечен тренинг и редица тестове. В този период бъдещите директори пътуват зад граница, запознават се с водещи образователни модели по света и търсят възможности да ги внедрят в училището, които ще ръководят.

Преследвайки идеята за автономни училища в Сингапур са сформирани клъстери, всеки от които включва около 12-14 училища. Ръководството на клъстера едновременно изпълнява ролята и на наставник на директорите. В страната има четири образователни окръга, във всеки от които има 7 училищни клъстера. В рамките на този клъстер училищата могат да ползват обща инфраструктура – спортни съоръжения, лаборатории и т.н.

Образователната система на Сингапур предлага 10-годишно образование, включително и шестгодишното начално, където децата могат да се обучават по индивидуална програма. Тя е съставена от предмети по избор и предмети препоръчани от училището. Системата се адаптира според възможностите и интересите на всяко дете.

Основен акцент в образователната стратегия е персонализираното образование, което предоставя на всеки ученик избор от профилирани училища. За реализацията на тази програма последната дългосрочна стратегия, приета в страната, предвижда 55 милиона долара за срок от пет години. Всяко училище е длъжно да се профилира в сферите, в които показва най-добри резултати. Програмата си за профилиране училището защитава пред образователното министерство. Повече от половината сингапурски училища са профилирани. Изборът е между спорт, изкуства, екологично образование.
Профилираните училища получават допълнителен бюджет от държавата в размер на 150 хиляди долара, веднъж на три години.
Особеност на Edgefield Primary School в Пунгол например са спортните и балните танци. Учениците изучават различни стилове от ча-ча до валс. След получаване на този допълнителен ресурс, училището има възможност да подготвя за международни състезания два пъти повече участници.

Особено внимание се отделя на естествените науки, математиката и езиковата подготовка. Голяма част от времето прекарано в училище е отделено и на извънкласни занимания, обикновено свързани със спорт, творчество, околна среда, реализация на социални проекти.

Основната задача на профилираното образование е откриването и развитието на способностите и талантите на всяко дете, във всеки етап от училищното образование. За да е добро едно училище, то не трябва да прилича на никое друго. Опитът показва, че учениците могат да получат значително повече знания извън училищните стени. Това е важен етап от развитието на социално-емоционалните навици на децата.

Най-новите концептуални подходи

Съхранявайки тези базови принципи, образователната система на Сингапур се адаптира в съответствие с изискванията на новото време и реалната икономика в страната. Отчитайки IT ориентацията на страната още през 2007 Министерството на образованието съвместно с Асоциацията на технологичните компании (Hewlett-Packard (HP), Singapore Technologies Electronics (ST Electronics), Microsoft, Singapore Telecoms (SingTel), Civica и др.) създават проекта „Училища на бъдещето“, който е насочен към разработване на иновационни подходи в обучението. Първоначално били избрани шест училища, към 2015 година вече са 15.

Според този проект, в образователната система са интегрирани най-новите технологични постижения, внедрени са нови системи за оценка, разработени са нови системи за професионално развитие на учителите и технологии за обмяна на опит.
Обучението в експерименталните училища е основано на иновационните подходи. Информационно-комуникативните технологии се използват за въвеждане на учениците във виртуалната среда. По-голямо внимание се обръща на развиващите игри, както и на усъвършенстване на училищното пространство за подобряване на обучението.

dfd3d6f70788b0b713cb51ca06be6d6b big

Всяко училище използва свой метод на обучение. В Beacon Primary School например се внедряват разнообразни цифрови пространства за обучение, насочени към създаване на мотиватори за учениците. Заедно с мотиваторите, учениците моделират различни сценарии, как придобитите знания могат да бъдат използвани в бъдеще.
Основен акцент в Hwa Chong Institution е самообразоването в свят без граници. Цел на програмата е обединяването на технологиите и новите методи на обучение за образователни цели. Обучението е изведено извън училището. Така се разрушават границите между предметите, класовете, страните културите.

Ключов фактор в стратегията на School of Science and Technology е създаването на съвременна атмосфера на обучение. За целта училището използва компютърните мрежи, цифровите технологии, интерактивните медии. Тук е трудно да попаднеш, защото не е достатъчно да издържиш тестовете за прием, трябва да имаш изградени навици за работа с мултимедии, програмиране, предприемачество или социална активност.

Canberra Primary School е фокусирано върху игровите технологии за обучение. Това е шестгодишна програма, основана на три етапа: откритие, глобален ученик, хармоничен ученик. Всеки етап от учебната програма е конструиран по такъв начин, че в програмата попадат както традиционни предмети, така и уроци за развитие на навиците.

Как най-младата учебна система в света възпитава най-прагматичното ново поколение?
GWA 5
Доучилищното образование в Сингапур се осъществява основно в частните детски градини. Държавни в страната няма.

Приемат се деца навършили три години, продължителността на обучение е три години. На шестгодишна възраст децата тръгват на училище. Усвояват се знания и умения по четене, математика, музика, пеене, моделиране, танци и рисуване.

Начално училище (6-12 години)
Началното образование е безплатно. Учебният процес се осъществява в три степени. Пръв е фундаменталния етап: 4 години децата изучават английски и роден език (китайски, малайски или тамилски). Математиката също е задължителен предмет, заради развиването на логичното мислене. Останалите предмети са етика, художествен труд, музика и физическо възпитание. Следващите две години има специализирана подготовка. Според това към кои дисциплини има предпочитания детето се определят изпитите за средното училище. Това ниво завършва с изпит Primary School Leaving Examination (PSLE), който е решаващ за по-нататъшното развитие и обучение на детето.

 
Средно училище (12-17 години)

Според резултатите от изпита, децата постъпват в средни училища, в които преминават през следните курсове:

Специален: включва задълбочено изучаване на родния език, обучението е подобно на експрес-курса (виж по-надолу).

Стандартен: учениците изучават основно технически предмети, които могат да им дадат впоследствие конкретна специалност -  например счетоводство. Този етап приключва с изпит, който им дава N-ниво, но след 2004 година министерството на образованието предоставя възможност за полагане на изпит, с който получават О-ниво (обикновено), без предварителен изпит за N-ниво (с базово изучаване на креолски, английски и роден език).

Експрес. Срокът на обучение е 4 години, положените изпити дават ниво О, изучават се креолски, английски и роден език.

Нормален, академичен. Срокът на обучение е 5 години.

Предпрофесионален. Този курс на обучение не предполага получаването на сертификат Advanced-level и участие в специализираната програма по интеграция на обучението. В този етап учениците имат право да избират 6-10 предмета, по които впоследствие държат изпити за Ordinary-level, но задължително се изучават математика, един предмет от естествените и хуманитарни науки и език – роден и английски.

След завършването на средното училище учениците държат изпити Singaporean GCE 'O' Level и др.

Система за оценяване
Колкото по-малък е бала на ученика, толкова по-висок е неговият рейтинг:  А1/А2 (отличен), B3/B4 (много добър), C5/C6 (добър), D7 (задоволителен) и E8/F9 (незадоволителен).

Образованието е прагматично и представлява микс от източните и западните култури. Преподаването се води под формата на дискусия. Изпитите са задължителни за определяне на нивото на подготовка по специалностите, затова им се обръща особено внимание.

Най-добрите получават правото да продължат обучението си в сингапурски университети без приемен изпит.

В страната има няколко типа университети. Образователната система поощрява не само получаването на специалност, но и стремеж към постоянно усъвършенстване. Бакалавърска степен се получава след 4 годишно обучение, магистърска след още 1-2. Още с постъпването си студентите посочват какво ще специализират, за да бъде съобразена програмата им на обучение.

Прочетете и статията ни за дигиталните деца и аналоговите им родители, където ви представяме един български визионер в образованието - Ивелина Атанасова.

Препоръчваме ви още интересен материал за Родителските кооперативи и Променят ли тестовете детското мислене? 

Материала подготви Янка Петкова

Източници: forbs.kz и mel.fm

Последно променена в Четвъртък, 25 Май 2017 16:41

Facebook

Вижте тази публикация в Instagram.

World is such a lovely playpen! #babybobby

Публикация, споделена от Maria Peeva (@mimipeeva) на

Бисквитки

Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ /сookies/ . Повече информация Приемам