logomamaninjashop

Как се кандидатства за месечна целева помощ

  • 26 Ное, 2020
 
Пускам информация за условията и реда за кандидатстване за месечна целева помощ за семейства с деца до 14 годишна възраст, когато децата не посещават детски ясли, детски градини и предучилищните групи, и/или се обучават синхронно от разстояние, поради въведените ограничения във връзка с извънредно положение или извънредна епидемична обстановка.
Условия за получаване на помощта:
1. За наетите на трудов договор
- Да имат деца до 14 годишна възраст, за които е наложена забрана за посещаване на училище, детска градина или ясла, за които трябва полагат грижи докато трае забраната.
- Един от двамата или двамата родители да са в неплатен отпуск и да нямат възможност да ползват платен годишен отпуск.
- Един от двамата или двамата родители да са останали без работа и да имат регистрация в „Бюро по труда“ и да нямат право на обезщетение за безработица или размерът на обезщетението е по-нисък от средномесечния доход на член от семейството за месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението 610 лв.
- Не получават обезщетение за отглеждане на дете до 1 година.
- Дохода на член от семейството за предходния месец е по-нисък или равен на 610 лева. 

 

Едит: Доходната граница за получаване на средствата е 915 лева на член от семейството.

„За да могат повече родители да могат да кандидатстват, променихме доходната граница. Досега тя беше 610 лв. на член от семейството, а сега е 150% от минималната работна заплата или 915 лева.

Преведено в цифри това означава, че семейство с едно дете ще има право да получи помощта, ако месечният му доход е до 2745 лв. Семейство с 2 деца ще има право да получи помощта, ако месечният му доход е до 3660 лв. Това ще позволи на родителите с по-висока квалификация, които получават заплати, близки до средната за страната, да получат навременна подкрепа, в случай че са останали без доходи“, обясни пред Dariknews.bg зам.-министър Адриана Стоименова.

2. За самоосигуряващите се лица:
- Да имат деца до 14 годишна възраст, за които е наложена забрана за посещаване на училище, детска градина или ясла.
- Доходът на член от семейството за месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението е по-нисък или равен на 610 лева.
- не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка
Забележка: Тази невъзможност следва да бъде удостоверена с подадена декларация Окд 5 за прекъсване на дейност като СОЛ. Задължително условие е лицето да е декларирало, че е прекъснало дейността си като СОЛ. Важно! За разлика от неплатения отпуск, който в се зачита за трудов стаж до 60 работни дни за 2020 г., периода на прекъсване на дейността на самоосигуряващите се лица не се зачита за трудов и осигурителен стаж.
Размер на помощта:
Размерът на помощта за семейство с едно дете е в размер на 610 лв. до края на 2020 г., а за семейство с две и повече деца - 915 лв. Когато децата не посещават детски ясли и детски градини и/или се обучават синхронно от разстояние за до 5 дни, се изплаща 25 % от пълния размер на помощта, а ако работните дни са от 6 до 10 - 50 %.
Необходими документи за кандидатстване:
1. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
2. Служебна бележка от работодателя, че лицето е в неплатен отпуск и бележка, която удостоверява брутния размер на дохода от предходния месец. Има образец на сайта на АСП
3. За СОЛ – декларация, че дейността е прекъсната.
Документите могат да се подадат по следните начини:
1. На място в съответната дирекция на Агенция за социално подпомагане. 
2. Чрез системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/ . Достъп до услугата може да се получи с електронен подпис или ПИК, издаден от НОИ. След регистрация и вход в системата се избира
Заяви ел. услуга/ Агенция за социално подпомагане/3123 Отпускане на месечна целева помощ ….извънредна епид. Обстановка.
заявление1
 
 
заявление2
 
Изтегляте документа, попълвате заявлението, съхранявате го и го прикачвате като натиснете бутона прикачи. По-долу има поле, в което да прикачите служебните бележки и натискате бутона „Подаване на заявление“.
Срокът за разглеждане на заявлението е десет дни от подаването, срок за плащане 5 дни от одобрението.
Ето го и текста от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.
Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2020 г.) (1) Право на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка имат семейства с деца до 14-годишна възраст, когато:
1. двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск;
2. двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или размерът на получаваното обезщетение е по-нисък от средномесечния доход по ал. 3;
3. двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са самоосигуряващи се лица, които не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;
4. двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, по т. 1, 2 или 3 не получават обезщетение за отглеждане на дете до една година.
(2) Помощта по ал. 1 се отпуска, ако:
1. децата не са настанени извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
2. децата се обучават синхронно от разстояние в електронна среда или не посещават детски ясли и детски градини, както и предучилищните групи поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.
(3) Помощта по ал. 1 се отпуска на семейства със средномесечен доход на член от семейството за месеца, предхождащ подаването на заявлението-декларация за отпускане на помощта, по-нисък или равен на размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната.
(4) При условията по ал. 1, ал. 2, т. 2 и ал. 3 месечната целева помощ се отпуска и на семейства на роднини и/или близки и приемни семейства, в които има настанени деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
(5) Като семейство се подпомагат при условията на ал. 1, 2 и 3 и съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес заедно с техните ненавършили пълнолетие деца, както и с навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени и припознати с изключение на сключилите брак).
(6) Размерът на помощта по ал. 1:
1. за семейства с едно дете е равен на размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната;
2. за семейства с две и повече деца е равен на 150 на сто от размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната.
(7) Когато условията по ал. 2, т. 2 са налице за срок до 5 работни дни, размерът на помощта е 25 на сто от съответния размер по ал. 6.
(8) Когато условията по ал. 2, т. 2 са налице за срок от 6 до 10 работни дни, размерът на помощта е 50 на сто от съответния размер по ал. 6.
(9) Родителите по ал. 1, т. 1 към заявлението-декларация прилагат и служебна бележка от работодател или нейно сканирано копие.  
 
На телефон 080088001 може да получите повече актуална информация за въведените мерки в социалната сфера до края на извънредното положение.
 
Още за мерките тук.
Важна информация за етапите на болестта тук:  От лекарския кабинет за Ковид
Последно променена в Четвъртък, 26 Ноември 2020 10:52

Facebook

Вижте тази публикация в Instagram.

World is such a lovely playpen! #babybobby

Публикация, споделена от Maria Peeva (@mimipeeva) на

Бисквитки

Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ /сookies/ . Повече информация Приемам