Ninja Editor

Ninja Editor

Задължително ли е явяването на НВО и кой има право да участва в класиранията за прием след 7. клас?

Националното външно оценяване по БЕЛ и математика е задължителен изпит за всички седмокласници. Не е задължителен за учениците вторият модул  (прочетете подробно по-долу) от тестовете по БЕЛ и математика.

Тъй като всички ученици трябва да влязат в гимназия, тези които са изкарали двойки ще участват в балообразуването само с оценките от училище и ще имат максимум 100 точки бал. Те също задължително ще подават документи за участие в класирането, но с този по-нисък бал ще влязат в не толкова предпочитано училище.

Кога ще се проведе НВО за 7. клас през учебната 2016 - 2017 г.?

Изпитът по български език и литература ще се проведе на 19.05.2017 г., а изпитът по математика - 22.05.2017 г. Изпитите за проверка на способностите ще се проведат както следва: изобразително изкуство - 2.06.2017 г., музика - 5.06.2017 г.,, спорт - 31.05. и 1.06.2017 г.


Какво представляват изпитите за кандидатстване след 7. клас? Точкуване. Времетраене. Формиране на оценката за НВО и за кандидатстване.

1. Изпитът по български език

 Изпитът  е писмен и се състои от две части:
 - модул за национално външно оценяване (НВО) – 60 минути
 - допълнителен модул – 90 минути

Тестът по български език и литература обхваща материала за 7. клас, но включва и усвоените през всичките 7 години на обучение знания и умения. Първият модул (НВО) е тест от 25 въпроса, а вторият модул е преразказ на непознат текст. Тестовата форма разчита в голяма степен на логичното мислене и затвърдените знания по езика и българската литература. Първите 18 въпроса са с избираем отговор т.е., учениците посочват един верен отговор между четири възможни. Освен въпросите, свързани с езика, има и въпроси, засягащи знания за авторите, произведенията и литературната теория. Според сложността на въпроса всеки носи по една или две точки. Тази част от теста се проверява от компютър. Следват 7 тестови задачи със записване на кратък отговор в предназначения за това лист. Те носят повече точки, тъй като учениците сами трябва да запишат отговорите и е необходимо да познават много добре изпитния материал. Последният (25) въпрос изисква познаването на конкретно произведение от материала за 7. клас, като идеята е с  3-4 изречения коректно, според езиковата и литературната норма, да се коментира отделен цитат, но без да се вади от контекста на цялото произведение.

Времетраенето на този елемент на изпита е 60 минути.

Втората част от изпита включва трансформиращ преразказ. Не се изискват цитати, коментари и аргументиране, както е при съчинение разсъждение, а бързо запаметяване и отсяване на важните епизоди с оглед на дидактическата задача. Проверяват се способностите за изграждане на цялостен и логически свързан текст и езиковите компетентности на седмокласниците (спазването на граматични, правописни, пунктуационни норми; съобразяване с лексикалните особености на българския език), като ключови са глаголните форми и тяхната съвместна употреба. Обръща се внимание и на графичното оформяне на текста – смислово отделяне на абзаци, поставяне на разстояние между думите и ясно изписване на главни и малки букви. При създаването на трансформиращ преразказ се оценява  обективността и умението за изграждане на смислено и коректно написан текст. Поради своята всеобхватност подготовката за НВО дава възможност да се разширят познавателните способности на учениците и да се усвоят множество умения, които да осигурят прехода към гимназиалния  курс на обучение.

Времетраенето на този елемент е 90 минути.

Общ максимален брой точки от двата модула по български език – 100 точки.

Оценката по БЕЛ за участие в класиранията за прием в гимназии и техникуми се формира от сбора  на точките от двата модула.

2. Изпитът по математика

Изпитът е писмен и се състои от две части (24 задачи общо за двата модула):
- модул за национално външно оценяване (НВО) - 20 задачи (16+4)
- допълнителен модул (4 задачи)

1. Модулът за национално външно оценяване по математика съдържа 20 задачи. Учениците работят върху специална бланка. Задачите са два вида: с избираем отговор от четири възможни отговора, от които само един е правилен (16 задачи), и 4 задачи със свободен отговор. Съвкупността от задачи по математика в модула за национално външно оценяване се определя от задължителното учебно съдържание за 7. клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението по математика в предходните класове. Основно съдържанието се разделя на няколко групи:

Числа. Алгебра: включва основните действия с рационални числа (събиране, изваждане, умножение, деление - придобити в 6. клас), формули за съкратено умножение,  линейни и модулни уравнения, линейни неравенства с едно неизвестно.

Фигури и тела. Измерване: включва знания придобити в 5. и 6. клас за основните видове фигури и тела. Придобитите в 7. клас знания за успоредни прави; съседни и противоположни ъгли; еднакви триъгълници; правоъгълен, равнобедрен триъгълник и елементите в тях; Видове успоредник и трапец.

Логически знания. Моделиране с изрази, формули, линейни уравнения и неравенства.

Времетраенето на този елемент на изпита е 60 минути.

2. При решаването на задачите във втория модул, освен знания върху основната част от материала включен в първия модул,  се изискват и допълнителни умения:

Числа. Алгебра: знания за естествени числа, прости и съставни числа, признаци за делимост (придобити в 5. клас), линейни параметрични уравнения и неравенства.

Фигури и тела. Измерване: лице и периметър на равнинни фигури, сбор на ъгли в многоъгълник, правоъгълна координатна система, ръбести тела.

Логически знания. Моделиране: отношения и пропорции, средноаритметично на две и повече числа (придобити в 6. клас). Принципи за събиране и умножение на възможности при преброяване в конкретна ситуация. Изискват повече логическа мисъл от страна на учениците. Умения да анализират непозната (нестандартна) ситуация и да търсят решения в нея. Умения за формулиране на хипотеза и проверка чрез логически свързани разсъждения на нейната истинност.

Вторият модул съдържа 4 задачи с отворен отговор – 2 задачи с кратък отговор (без да се привежда писмено решението) по формата на PISA и 2 задачи с разширен отговор (учениците трябва да опишат и аргументират своето решение).

Времетраенето на този елемент е 90 минути.

Общ максимален брой точки от двата модула по математика – 100 точки.

Оценката по математика за участие в класиранията за прием в гимназии и техникуми се формира от сбора  на точките от двата модула.


Какво носят и ползват за изпита учениците?

По български език и литература - син химикал.

По математика - линия, пергел, транспортир, молив, триъгълник, гума, син химикал.

По изобразително изкуство - собствени материали и инструменти (лист/глина се осигурява от комисията за подготовка и провеждане на изпита).

По хореография - игрално облекло.

По музика – необходимия музикален инструмент ( в изпитната зала се осигурява пиано).

Преди началото на теста учениците:

Се запознават с правата и задълженията си по време на изпита, както и с изискванията за анонимност на изпитната работа.

Получават голям бял плик и малък бял плик с картонче, върху което ученикът собственоръчно вписва трите си имена и входящия си номер.

Пишат със син  химикал, чертаят с черен молив.

Не ползват калкулатори, коректори, справочници и мобилна комуникационна техника.

Не шумят, не подсказват, не преписват.

Не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа.

Не напускат изпитната зала по-рано от 30 минути след началния час на изпита.

При какви случаи се преустановява и анулира служебно изпита  от страна на квесторите?

Отстраняват се от залата седмокласници, които пречат на нормалното протичане на Националното външно оценяване, преписват или подсказват, за което квесторите уведомяват директора на училището.

При установен опит за преписване или подсказване се съставя протокол за анулиране на писмената работа, който се подписва от двамата квестори в залата и от директора на училището.

Как да изчислим сами бала си при избора на предпочитана паралелка?

Балът за класиране на учениците след завършено основно образование с изключение на паралелките с профили "Изобразително изкуство", "Музика" и "Физическо възпитание и спорт" и на паралелките със специалности от професиите от област на образование „Изкуства“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение се формира като сбор от следните елементи:

1. Броят точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика, като педагогическия съвет на приемащото училище може да определи в балообразуването да участват и резултатите от един или повече допълнителни учебни предмети, за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година. По решение на педагогическия съвет, като елемент от балообразуването може да бъде включен и резултатът, получен от олимпиади и/или състезания от календара на МОН, по учебни предмети по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година.

 2. Оценките от свидетелството за основно образование по два учебни предмета, изучавани в раздел А от учебния план в VII клас, определени от педагогическия съвет и превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

При балообразуването по решение на педагогическия съвет на приемащото училище се избира само един от следните варианти:

 а. Удвояване на резултата по български език и литература и удвояване на резултата по математика от националното външно оценяване;

 б. Удвояване на резултата по български език и литература или на резултата по математика от националното външно оценяване, като резултатът по другия предмет се включва само веднъж;

 в. Утрояване на резултата по български език и литература или на резултата по математика от националното външно оценяване, като резултатът по другия предмет присъства само веднъж;

 г. Удвояване на резултата по български език и литература или на резултата по математика от националното външно оценяване, включване един път на резултата по другия предмет и един път на резултата от допълнителния учебен предмет.

 д. Включване по един път на резултатите от националното външно оценяване по български език и литература, по математика и по други два допълнителни учебни предмета.;

 е. Включване по един път на резултатите от националното външно оценяване по български език и литература, по математика и по един допълнителен учебен предмет, определен по реда на ал.1, т. 1.

 ж. Учениците, класирани на първо, второ и трето място на националните кръгове на олимпиадата по български език и литература, на олимпиадата по математика и/или на олимпиадата по допълнителен учебен предмет, имат право да участват в класирането с максимален резултат вместо резултата от националното външно оценяване по съответните учебни предмети.

 Максималният бал за класирането вече ще е 500 точки.

Пример по случай „а” - ако ученикът има пълните 100 точки от теста по български език, по правило те са удвояват и стават 200. Към тях се прибавят още 200 от изпита по математика и вече са 400. Ако ученикът има две шестици от двата балообразуващи предмета в училище, например по математика и по български език, те се приравняват към 50 точки или 400 + 50 + 50 = максимален бал 500. Петиците, четворките и тройките също ще се приравняват към съответните им точки.


Могат ли учениците да проверят и да се запознаят с конкурсните си работи след провеждането на тестовете?

Обикновено такава възможност съществува – оценените изпитни материали са на разположение на учениците 3 дни, като тестовете са разпределени в три училища – съответно за всеки предмет (БЕЛ,  математика, изобразително изкуство). За да си осигурите  достъп е необходимо на място учениците да представят ученическа лична карта (ученическа книжка), а родителят/настойникът – документ за самоличност (лична карта).


Какви са етапите на приемната кампания: класирания и необходими документи?

За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.  Всеки ученик ще получи служебна бележка, в която е посочено точно определено място за провеждане на изпита. Всеки кандидат-гимназист трябва да носи със себе си документ за самоличност и служебната бележка  с неговия уникален входящ номер, в която се удостоверява къде ще се проведе изпитът.

Обявяване на резултатите от тестовете по БЕЛ и математика обикновено отнема около две седмици (до 05.06.2017 г.) и те се публикуват както в училището, в което се обучава ученикът, така и на сайта на МОН. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите са в срок до 9.06.2017 г.

За проверка на оценките в електронен формат на сайта lи трябват ЕГН и индивидуалният входящ номер на ученика. Електронният адрес, на който можете да проверите оценките си и да следите резултатите от класиранията е: http://7klas.mon.bg. Оценките от изпитите са винаги две: оценка от НВО и оценка за кандидатстване. Двете оценки рядко съвпадат. За кандидатстване е важна крайната оценка, която се формира въз основа на общия брой точки от двата модула на съответния предмет. Учениците, които не са работили върху втория елемент на изпита, също могат да участват в класирането, като стартовата им оценка (на предмет) е с 35 точки по-ниска.  Учениците и родителите трябва да са наясно, че по-високите оценки идват от доброто представяне и на двата модула.

След получаване на служебната бележка с оценките от приемните изпити (12.06.–13.07.2017 г.), следва да се подаде заявление за участие в първи етап на класиране във времето от 16.06. до 22.06.2017 г. Служебните бележки с оценките от изпитите се издават от училището на седмокласника. От сайта на РИО можете да изтеглите два варианта на заявлението за класиране – съкратен и разширен. Заявленията за първо класиране се подават в училищата-гнезда. На сайта на РИО ще получите информация кои са училищата-гнезда. Училището–гнездо, можете да изберете свободно, няма ограничения, нито райониране. Работното време на училищата-гнезда е обикновено от 8-18 часа.

Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено. Подредбата на училищата (по профили, професии и специалности) трябва да се осъществи от най-желаните към по-малко желаните, независимо от резултатите на изпитите, тъй като всяка година балът варира за конкретните паралелки. Например - през 2015 година балът за 91 НЕГ в София на първо класиране беше по-нисък от бала през 2014 година с близо 50 стотни.

Съветът ни към вас е да се огледат  и проучат внимателно предпочитаните училища,  да се сравняват паралелките с подобен профил от различни училища, да се прецени комфортът откъм удобен транспорт, квартал, материална база и др. – все пак вашите дете ще учи там пет години. Проучването на предпочитаното училище трябва да е задълбочено и е необходимо да му отделите нужното време. Веднъж попълнено и подадено, заявлението за класиране не може да се променя до второ класиране включително – а това е моментът, в който приключва кандидатстването за огромен брой седмокласници. Трябва да обърнете внимание, че в заявленията се посочват конкретни паралелки от съответното училище и е необходимо да изпишете предпочитаната паралелка със съответния номер и точно, както е посочена в сайта на РИО.

Първо се посочва кода на училището, следва името на самото училище и в следващата графа е предпочитаната паралелка с номер и профил.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране е до 27.06.2017 г. Първият етап на записване  е от 28.06. до 30.06.2017 г. На първия етап на класирането, ако ученикът харесва паралелката, в която е класиран, трябва да се запише.

Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, трябва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втория етап от класирането. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. След излизане на второто класиране, ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането и трябва да се запише. Ако ученикът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище.

Учениците, които не са приети на първо класиране в нито една избрана от него паралелка, участват автоматично във второ класиране, като не подават никакви документи.

Обявяването на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране е до 4.07.2017 г., а записване на приетите ученици на втори етап на класиране е в срок 5.–7.07.2017 г.

За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се (или отписали се от училището, в което са приети на второ класиране) ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране.  Желанията могат да се подредят отново, съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата. Важно е да се знае, че в този случай ученикът не запазва мястото си в училището, в което е приет на второ класиране  (за разлика от първо към второ класиране, при което или се запазва мястото или се преминава в паралелка от по-предно желаниe, при спазване на условията посочени по-горе в текста). Обявяването на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране се осъществява до  10.07.2017 г.

Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е във времето 11.–13.07.2017 г.

До 17.07.2017 г. се обявяват списъците с приетите ученици на трети етап на класиране, а записване на приетите ученици на трети етап на класиране е от 18. до 19.07.2017 г.

Последната фаза от кампанията включва обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране - 21.07.2017 г.

За справки, консултации и допълнителна информация можете да се обръщате към комисиите по приема във вашето училище, в училищата-гнезда и към РИО, София-град.

Какви са необходимите документи за записване?

Необходимите документи за записване се определят от всяко училище, като в повечето случаи се изискват: оригинално удостоверение за завършен 7. клас и едно негово копие, копие от акта за раждане /носи се и оригиналът за сверяване/ и служебна бележка с оценките от приемния изпит по български език и математика за 7. клас, молба, медицински картон и др. Преди да се запишете, просто проверете исканите документи от вашето училище.

 
Текстът е предоставен от Учебен център "Елина". Повече за Центъра и курсовете, които организира можете да видите тук.

Популярният спортен бранд Nike разширява своите продуктови линии с все по-авангардни предложения.
Преди дни марката презентира първия спортен хиджаб. Моделът бил разработван в продължение на година, а серийното му производство ще започне през 2018-а.
Спортният хиджаб е изработен от специална еластична тъкан. Ще се предлага в три цвята: черен, сив и обсидиан. В разработката на хиджаба са взели участие и спортистки от арабски държави, като известната фигуристка от Обединените Арабски Емирства – Захра Лари.
В последно време, все повече мюсюлманки участват в спортни състезания, това е и причината компанията да разработи спортния аксесоар. Преди година брандът представи мотивационно видео за жените от Близкия Изток, чиято цел беше да се разчупят стереотипите и да се променят културните и социални стереотипи на жените.

940x627 1 0362bca7435b059abc119844a92a5a2a940x627 0xc0a839a4 2061752291489061332

Припомняме, че на Олимпиадата през 2012 година за първи път взеха участие спортистки от Бруней, Катар и Саудитска Арабия, а през 2014 година FIFA отмени забраната да се носи хиджаб по време на мачове.

University of  Birmingham ще е част от изложението „Европейско образование”, което отваря врати в София на 11 март и продължава  на 12 март в Пловдив. Университетът, който се гордее с 11 носители на Нобелова награда в области като химия, физика, фармакология и медицина, ще бъде представен у нас, наред с други водещи университети от Великобритания, Дания и Холандия. Впечатляващо висше училище, които заема челните места в класациите за инженерна химия, компютърни науки, физика, политика и драматично изкуство, ще бъде във фокуса на представянето, заедно с други два университета от  престижната Russell Group – University of Southampton и University of Sheffield.

 

По време на изложението британски висши училища ще предлагат възможности за допълнително финансиране.

На изложението, организирано от консултантска агенция за образование в чужбина ЕДЛАНТА, ще бъдат представени 18 британски университета с нови възможности за допълнително финансиране. След като миналата година българските кандидат-магистри за първи път се възползваха от предоставените от британското правителство студентски заеми за финансиране на магистърски програми в Англия, тази година им се предлага подпомагане по програмата Еразъм+.  Българските граждани, които са завършили бакалавърската си степен в университет в България или друга страна от ЕС, ще могат да ползват заем от 9300 до 13 900 британски паунда за финансиране на своята магистратура, ако университетът, в който ще учат,  е приел Хартата за висше образование „Еразъм“.


SSW 6895 2 

Освен за популярните aрхитектура, бизнес и мениджмънт, медии и комуникации, компютърни науки, посетителите на изложението ще имат възможност да се информират относно условията за прием и в актуални специалности, като авиоинженерство, сензорни технологии, генетика, инженерна математика, възобновяеми енергийни източници, нанотехнологии, биомедицинско инженерство, петролно инженерство, дизайн на компютърни игри и много други. Освен това  български студенти, които вече учат в Холандия, ще разкажат за предимствата на практичното образование. Посетителите на изложението ще могат да участват в работилници за подготовка на впечатляващо мотивационно есе и портфолио, както и в дискусионно студио по надслов „ Образование за успешна кариера“.

За участие в изложение „Европейско образование“ 2017, както и за посещение на безплатните презентации, семинари и работилници, се изисква предварителна онлайн регистрация.

Руската звезда Филип Киркоров ще бъде виртуален гост по време на трети епизод от кастингите на тъмно на 12 март от 20.00 часа. Киркоров ще се появи в шоуто със специално видео обръщение към участник, с когото неведнъж е пял на голяма сцена. Момчето, което ще излезе пред треньорите на „Гласът на България“  с подкрепата на своя идол е бил финалист в руското издание на шоуто през 2014 година. Какво ще му каже Филип Киркоров и как тези думи ще повлияят на изпълнението на младото момче ще стане ясно в неделя. Още един младеж с опит в международни музикални конкурси ще се появи, за да изправи на крака Поли, Камелия, Графа и Иван Лечев.  Едва 11-годишен той представя страната ни на детската „Евровизия“, а след изпълнението му в „Гласът на България“ Поли Генова не без основание ще отбележи, че е готов за тийн звезда. Битката за спечелване на таланти е в разгара си. И в този епизод няколко изявени млади певци ще бъдат обект на ухажване от менторите. Сред тях е една певица, която Иван Лечев ще определи, като българската Арета Франклин, а тя споделя за себе си, че над 10 години пътува по света като певица.

В трети епизод на „Гласът на България“ на сцената ще се качат няколко души, за които музиката е не просто хоби. Някои от тях вече се изявяват у нас и в чужбина, и са започнали своята музикална кариера. Всички те са мотивирани да продължат в шоуто, защото вярват, че могат да станат новия глас на България. Сред тях е една от малкото изгряващи R’n’B певици у нас, която ще изненада жури и публика с неочаквано изпълнение, което ярко контрастира с външния й вид.  Млада жена, която мяука, когато е притеснена и твърди, че китарата й е обект на проклятие, заради което винаги й се късат струните, ще се опита да се пребори с паник атаките си и да се представи добре на сцената, където неин конкурент ще бъде красива участничка с песен от репертоара на мюзикъла „Котките“. 

За пореден път запомнящите се лични истории ще предшестват появата на талантите на сцената. Участничка, която иска да популяризира музиката на своя трагично загинал приятел ще трогне зрителите и ще впечатли журито със своя алтернативен музикален стил.
Кои ментори ще успеят да се преборят за талант в своя отбор и кои участници ще получат шанса да продължат напред с любимия си треньор? Предстои да разберем.

Мили момичета, да си поговорим за рака на гърдата. Знам, че темата не е от приятните. Ако искате, ще започна първа.

Аз съм с фамилна обремененост. Проклетата болест заличи две близки мои жени – баба ми и леля ми. Трябваха й няколко години, за да ни ги вземе и двете. Видях какво направи с тях и макар да не искам, си спомням. Баба ми си отиде точно на 15 септември, аз бях първолаче. Предишния ден ме облякоха с ученическата престилка, сложиха ми чантата на гърба и ме пуснаха в стаята й, да ме види като ученичка. В първия учебен ден с майка ми отидохме да си взема учебниците и се върнахме да погребваме. Баба ми преживя ужасни последни дни. Болките се засилваха, а с тях се увеличаваше и дозата й морфин. Почти през цялото време не беше на себе си. Пееше. Оттогава не обичам “Когато бях овчарче“.

Леля ми боледуваше далеч от мен. Пишехме си писма. Упражнявахме фамилното си чувство за хумор, тя се шегуваше с перуката си, после писмата намаляха, накрая спряха, трудно ни беше и на двете да пишем без да споменаваме болестта. Отиде си тихо, затвори се, не искаше дори малките й деца да я виждат. Една нощ телефонът иззвъня
все едно чухме будилника, станахме и се заприготвяхме. Изпратихме я. Някак преживяхме и тази загуба.


Години наред след това бях натикала страха от рака в най-отдалечения си ъгъл. Заключила го бях. Роди се дъщеря ми и три години по-късно, в един нищо и никакъв ден, случайно напипах бучка на едната гърда. Прималя ми. Страхът се върна и ми взе въздуха. На другия ден бях при гинеколога. Погледна ме на ехограф и каза, че има нещо. Даде ми направление за мамолог. Втурнах се към специалиста, но ме върнаха, не било подходящото време от месеца, трябвало да дойда след седмица. Това ми беше адската седмица. Гледах си тригодишното момиченце и умирах от страх, че може да не го видя пораснало. В главата ми се въртяха само спомени от преживян ужас. Слава Богу, седмицата свърши. Отидох на преглед, оказа се киста, предписаха ми лечение. Отдъхнах си и пак набутах ужаса в ъгъла. Оттогава веднъж годишно ходя на преглед. Винаги ми е нервно, отлагам, до момента, в който се ядосам на страха си и записвам час. Но го правя за себе си.

Ето, разказах ви. Когато с Дани и Диана от болница „Надежда“ обсъждахме кампанията „Розова Коледа“, реших, че ако трябва да ви убеждавам в необходимостта от профилактични прегледи на рака на гърдата трябва да започна с това. А с Дани и Диана ни свързва вече сериозна дружба. Те са „топлата ни връзка“ с една от болниците, в които обичат хората. И макар винаги да са в центъра на поредната кампания, успяват да ни осигурят необходимото за такива разговори.

Миналата Коледа в болница „Надежда“ беше розова. Дарителската кампания, която организираха в празничните дни, беше с цел да се привлече вниманието на жените към рака на гърдата и нуждата от профилактика, и да се съберат средства, за безплатни прегледи на жени в риск. Тези жени вече са избрани с жребий. Някои от тях минаха прегледа си, за други това предстои.

dr nenova

Ето какво разказа за нуждата от профилактични прегледи д-р Настя Ненова, специалист от  отделението по Образна диагностика в МБАЛ за женско здраве „Надежда“.

Ракът на гърдата е най-често срещаното злокачествено заболяване при  жените - то представлява  27.3 % от всички злокачествени заболявания.  Заболеваемостта в България е 76.3 на 100 000 жени. Всяка година през последните десетилетия тя се увеличава с 1.8 % .
Честотата на заболяването нараства след 35-годишна възраст, пикът е между 60 – 64 години. За съжаление, всяка година у нас над 1000 жени губят битката с болестта.

Ако ракът на гърдата е установен в ранен стадий лечимостта е над 90%. Желателно е първият преглед да се направи около 20-годишна възраст и да се възпита в младите жени културата за редовни профилактични прегледи.

Това важи в още по-голяма степен за жените от рисковата група - с наследствена обремененост от рак на гърдата и рак на яйчниците, жени, които не са раждали или са родили в по-късна възраст. Рискови фактори са злоупотребата с алкохол, тютюнопушенето, затлъстяването, употребата на хормонални препарати.

Редно е веднъж месечно да се извършва самопреглед, който включва оглед и паплация (опипване) на гърдите. Алармиращи симптоми са промяна в цвета и вида на кожата, хлътване и разраняване на зърното, секрет от зърното, опипване на „бучка“ или уплътнение, болезненост, която не е свързана с менструалния цикъл.

Ако жената няма оплаквания и не е препоръчано нещо друго от лекар, е редно един път годишно да се направи преглед при специалист.

Не е необходима никаква специална подготовка. Най- подходящ период за преглед е около 10-ия ден от месечния цикъл на жената.

Не е удачно извършване на профилактични прегледи по време на бременност и кърмене, освен при наличие на оплаквания. Прегледите не влияят на кърменето и на бебето, но видът на гърдите през този период е много променен и пречи на диагностиката. Желателно е извършване на профилактичен преглед  2-3 месеца след спиране на кърменето.

Мамографията се извършва с високочувствителен рентгенов апарат – мамограф. При съвременните апарати лъчевата доза е минимална. Това изследване се препоръчва при жени над 40 години. Ехографското изследване се извършва с ултразвуков апарат и се прилага на дамите до 40 години. Двата прегледа не са болезнени и не отнемат много време. Ако се установи някакъв проблем, находката се доуточнява с пункция, биопсия, ядрено-магнитен резонанс и други методи, препоръчани от специалист.

Жените над  50- годишна възраст се насочват веднъж на две години за мамография от личен лекар. За останалите случаи е необходимо направление от специалист. 


snimka Diana

Диана Николова е една от жените, които спечелиха безплатен преглед от Кампанията „Розова Коледа“. Тя е на 37 години, занимава се с дигитална реклама, щастлива майка на две деца - на 8 и 3 години. Диана прие да сподели с нас причините за участието си и впечатленията от прегледа.

Не разбирам как още има хора, които си мислят, че профилактиката не е важна. Можем да отидем веднъж годишно да направим задължителния технически преглед на автомобила си, но не намираме време да сверим какво се случва с нас. По неволя, онкологичните заболявания съпътстват моето семейство. Веднъж годишно се опитвам да следя себе си, защото знам от опит какво значи месец, година по-рано и как това може да е най-важното време, за всичко което може да имаш или загубиш.

При първите ми прегледи лекарите обясниха как да се следя и да преглеждам себе си и при най-малките съмнения да реагирам бързо.

Всеки път, когато ме преглеждат, поемам дълбоко въздух и гледам да мисля позитивно, въпреки че не мога да не призная, че сърцето ми тупка като лудо, докато не мине всичко. Много ми помагат доброто отношение на специалиста и спокойната атмосфера.

Възможността за безплатен преглед получих от поредната хубава кампания, която показва отношението на болницата към дамите. Надявам се да има още много такива подобни инициативи, които да подсещат колко е важно да се обичаме и да обръщаме внимание на здравето си.

Това е от нас. Споделихме ви всичко, което мислим, че е важно. Не подценявайте този разговор. Ако още не сте го направили – прегледайте си, плашещо е, но е необходимо. Направете го заради себе си.

прегледи o


Автор: Янка Петкова

Клара Цеткин, Роза Люксембург и Александра Колонтай са революционерките, заменили семейния живот с партийна работа. На тях дължим горещите ежегодни спорове – казионен празник ли е 8-и март. Освен тази слава те имат и една по-рядко споменавана обща страст - младите мъже.

1910-а е годината, в която по време на конгреса на Втория Интернационал, Клара Цеткин и сподвижничките й налагат 8-и март като Ден на жената. Така обвързват идеята за равноправие със стачката на работничките от текстилната и обувна промишленост в Ню Йорк. Историята е запомнила дамското трио Цеткин-Люксембург-Колонтай като вдъхновител на празника. Жените, които стоят зад него обаче, са твърде интересни, за да бъдат определени единствено като революционерки, които „произвеждат“ партийни празници.
klara


Най-горещата привърженичка на равноправието Клара Цеткин има два брака. Вторият съпруг на „огнената Клара“ е художникът Георг Фридрих Цундел, по-млад от нея с 18 години. Георг изглежда по-скоро като по-голям брат на синовете й. Картините му се продават добре и семейството може да си позволи голяма къща и луксът за времето – автомобил.

Клара и съпругът й обичат да посрещат гости. У тях дълго време живее Роза Люксембург, приятелката, в която се влюбва един от синовете на Цеткин. Романът на юношата и 36-годишната съратничка на майка му е кратък. Разликата в годините обаче е причина не само за тяхната раздяла. Скоро се разпада и семейството на Клара, защото младият й художник се влюбва в богатата и невинна наследничка на империята Бош. Важна подробност е, че основателят на концерна Робърт Бош е спонсор на вестник „Равенство“, в който Клара Цеткин е главен редактор.

roza

Последната от „революционното трио“ - Александра Колонтай има славата на фатална жена. Тя се прочува с отказа си да се омъжи за мастит генерал от кавалерията, който й прави предложение още на първата  им среща. Един от обожателите й Иван Драгомиров (син на друг известен генерал) не преживява пренебрежението й и се застрелва. По-късно той е последван от  и друг неин разочарован поклонник.

Александра се омъжва за бедния офицер Владимир Колонтай (неин трети братовчед), въпреки забраната на родителите си. Бракът им продължава пет години, след които и тя напуска мъжа си и сина си, за да се отдаде на революцията и сексуалната свобода.

alexandra

Най-скандален е романът й с Павел Дибенко, по-млад от нея със 17 години. Тяхната връзка е узаконена с граждански брак, без църковна церемония, и е известна в историята като „първият граждански брак“ в някогашния Съветски съюз. Идилията не продължава дълго, защото младият съпруг твърде често „криви“ от правия път. Това е причина за разрив в отношенията им и Александра решава да се разделят. Неверният съпруг обаче прави опит за самоубийство и това го нарежда в списъка с жертвите на фаталната Колонтай.

Изобщо историите на тези три жени биха могли да послужат за сюжет на който и да било сериал с драматични обрати и любови. Те обичат и са обичани в много сложен исторически период – смяна на политическия режим, революции, войни. Не можем да ги съдим, защото историята е твърде пристрастен разказвач на събития. Но можем да запомним думите на Александра Колонтай - : „Ние сме млади, докато ни обичат.“

Материала подготви Янка Петкова.

Вероятно и вие сте гледали онзи шокиращ клип, в който 3-4-годишни деца от една руска детска градина излизат по бански в лютия студ, за да поморжуват във времето за игри навън. Сигурно сте били скандализирани, но за родителите им подобни кадри не са нещо притеснително. В тази северна страна студът е почти постоянен природен фактор, затова децата отрано се запознават с него.

Закаляването повишава съпротивителните сили на организма към неблагоприятните фактори на околната среда. Освен това, то подобрява функционирането на вътрешните органи, подпомага развитието на мускулите, активизира процесите на обмяна на веществата, укрепва нервната система. Това значително снижава честотата на боледуване. За калените деца силният вятър, резките смени на температурата, преохлаждането не са опасни.

Кога и как да започнете?

Можете да поставите началото две седмици след раждането. Преди това обаче се консултирайте с педиатъра, който трябва да прецени дали състоянието на детето позволява подобни процедури. За да успеете, трябва да се придържате към няколко правила:

Закаляването трябва да се прави целогодишно.
Не бива да го прекъсвате, а продължителността и интензивността на закалителните процедури трябва да повишавате постепенно. Редовното им провеждане гарантира успеха на усилията ви.

Заниманията трябва да преминават под формата на игра.
Ефектът ще е много по-добър, ако на детето му харесва. Използвайте всичко, което то обича – играчки, стихчета, песнички, картинки. Импровизирайте, за да направите заниманията весели и интересни.

Съчетавайте закаляването с масаж.
Така детето ще се чувства още по-комфортно, а развитието му ще е хармонично.

Не допускайте прегряване или преохлаждане на детето по време на закалителните процедури. Терморегулацията на малкото човече все още е несъвършена и колебанията на телесната температура все още са норма. Затова внимателно следете температурата на въздуха и водата, не се престаравайте с пребиваването на детето на слънце. Винаги подбирайте адекватни на времето дрехи и обувки и защитавайте главата му от слънчевите лъчи.

Най-добрият вариант е закаляването на цялото семейство.
Първо – полезно е за здравето, второ – нищо не е по-убедително от личния пример, така ще въвлечете детето в общи занимания, които ще му носят удоволствие и занапред.

Да живее разходката!

Закалителните процедури условно са разделени на общи и специални. Общите включват рационален дневен режим, пълноценно хранене, гимнастика, а към специалните се отнасят въздушните, водни и слънчеви бани.

Да започнем с най-лесното – въздушните бани.
Как да ги осигурите? С проветряване на стаята, въздушни бани по време на смяна на пелената и разходки.
Първата форма на закаляване за бебето е проветряването. Кърмачетата губят много енергия, нуждаят се от повече кислород, затова трябва да имат постоянен достъп до свеж въздух.

Проветряването на стаята е задължително, независимо от сезона. През лятото прозорецът може да бъде отворен целодневно, а през зимата - да се проветрява от три до пет пъти на ден (стига да няма смог). Не е необходимо детето да бъде извеждано от стаята, достатъчно е да е завито. Оптималната температура на въздуха в стаята е 20 -22 С.

Друг вид закаляване са въздушните бани при смяна на пелените. Със здраво дете това може да се прилага още в родилния дом. Процедурата е съвсем елементарна – поставяте бебето по корем върху повивалника, докато сменяте еднократната пелена. Тези въздушни бани могат да продължат 1-2 минути, но постепенно (на седмица) можете да започнете да прибавяте по още две минути. Така, когато мъничето навърши шест месеца, времето за въздушни бани вече ще е половин час. Можете да използвате възможността да му правите лека гимнастика.

Разходките с количка са не само приятно, но и закаляващо занимание. Децата, родени през лятото, могат да бъдат извеждани за половин час веднага след изписването им от родилния дом. Ако бебето е „зимно“ ще трябва да се съобразите с температурата навън. Извеждането трябва да става само ако температурата навън не е по-ниска от 0 С, а продължителността - не повече от 15-20 минути. Трябва обаче внимателно да следите на детето да му е топло и уютно, проверявайте нослето и тила. Ако са хладни е време да прибирате дребосъчето вкъщи.

Слънчеви бани

Слънчевите лъчи повишават защитните сили на организма, зареждат детето с енергия и витамин
D. Трябва само да не забравяте, че мъниците са твърде чувствителни към ултравиолетовите лъчи, затова пряко излагане на слънце не бива да има. Търсете шарена сянка.

От една до три години слънчевите процедури се провеждат много внимателно и дозирано, едва след тригодишна възраст децата могат да се пекат свободно, разбира се след като сте подсигурили защитата им и в подходящите часове.

Най-здравословни са слънчевите лъчи до 10 часа преди обяд и след 16 часа след обяд. Противопоказана е температура от + 30 С. През есента, пролетта и зимата слънчевите лъчи са по-разсеяни, отколкото през лятото, и затова са особено препоръчителни за малкото дете.

Водни бани

Закаляването с вода е един от най-ефективните методи. Видовете водни процедури зависят от възрастта на детето.

До 3 месеца

Можете да започнете с обтриване на ръчичките и крачетата. За целта трябва да имате кърпа или ръкавица, натопена във вода. Продължителността е 2 минути. Първоначално температурата на водата трябва да е около телесната – 37 С, като всяка седмица е с градус по-хладка, докато стигнете до 28 С. Можете да проследите това с термометър за баня. Обтриването се извършва в определена последователност – първо ръчичките от китката до рамото, след това крачетата от стъпалата до коленете.
Измиването на лицето трае около минута. Първоначално температурата е около 28 С, след това, на всеки два дни можете да я охлаждате с градус до 20 С.
Ежедневната вана се прави с температура на водата 37 С за около пет минути, след което мъничето може да се облее с по-хладна вода – 35 С.

От 3 до 10 месеца

Общото влажно обтриване на тялото започва от ръцете към крачетата, гърдите и гръбчето. След това детето се подсушава с кърпа.
Условията за миене на лицето и ежедневна вана са същите като за възрастта до 3 месеца.

От 10 месеца до 1 година

Ежедневната вана и обтриването продължават като в предишните възрастови групи.
В тази възраст може да се включи и обливането – детето стои или седи във ваната, а вие го „поливате“ с малко по-силна струя на душа в следната последователност – гръбче, гърди, коремче, ръчички. Първоначално температурата е 37 С, на седмица може да се понижава с около градус,
докато достигне 28 С.

Материала подготви Янка Петкова.

Вижте тази публикация в Instagram.

World is such a lovely playpen! #babybobby

Публикация, споделена от Maria Peeva (@mimipeeva) на

Бисквитки

Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ /сookies/ . Повече информация Приемам